Browse categories in TOE


Part of Speech Word Flag
n Humankind
n eormencynn p
n eormenþēod op
n eorþcynn
n eorþtūdor op
n eorþwerod
n gumcynn p
n gumþēod op
n mancynn
n mennisc
n middangeard
n sigetūdor op
n wercyn op
n woruld
n .Human nature, humanity
n līc
n līchama
n mennisc
n mennisclicnes
n menniscu o
aj .Human
aj flǣsclic
aj gemǣnelic
aj mennisc
aj mennisclic
av ..Corporeally
av flǣsclīce
av ..Generally
av gemǣnelīce
av .Humanly
av mennisclīce
n People
n dryht
n dryhtguman
n fīras p
n folc
n ielde p
n lēode
n menn
n mennisc
n niþþas p
n þēod
n (ge)waran
n weras
n werþēode p
n .Human being
n feorh
n guma
n mann
n manna
n mennisc
n woruldbearn op
n woruldman
n .Individual, person
n hād
n swēg
n .Living person, body
n hrǣw
n līf
n .Dweller(s) on earth
n eorþbīgenga o
n eorþbūend
n eorþware
n foldbūende p
n grundbūend p
n hērbūende p
n landbūendas
n landbūende
n þēodbūende p
n woruldbūende p
n woruldwuniende p
aj ..Earthborn
aj eorþcenned g
n .Spirit bearer
n gāstberend p
n sāwolberend op
n .A being with speech
n reordberend p
n .Person of past days
n fyrnmann op
n gēomann
n .Person in latest age
n endemann
v .To have (a brother, husband, etc.)
v habban
n Male person, man
n æþeling p
n beorn p
n carl q
n carlmann
n ceorl
n esne
n folcāgende p
n folcwer p
n frēomann
n gumrinc p
n gumþegen op
n lēod
n mæcg p
n mæcga op
n māga p
n mann
n wǣp(en)mann
n wǣpned
n wǣpnedmann
n wer
aj .Male
aj wǣpenlic g
aj wǣpned
aj werlic
av .In a male manner
av werlīce
n Female person, woman
n cwēn
n cwene
n fǣmne
n frēo op
n frōwe op
n ides
n mēowle p
n wīf
n wīfmann
n .Race of women
n wīfcynn
n .Female condition
n wīfhād
aj .Female
aj wīflic
aj .Wifely, matronly
aj wīflic
av .In a female manner
av wīflīce
n Eunuch
n āfӯred
n belis(t)nod
n cwēnhirde og
n hwasta og
n Child
n bearn
n gebyrd
n gebyrþen o
n cild
n lӯtling
n magotimber p
n umbor op
n wencel
n .In cradle
n cradolcild o
n .Beloved
n wūscbearn og
n .Of gentle birth
n frēobearn
n .Intended for monastic life
n munuccild
n .Male child
n cnihtcild
n hysecild
n mago
n mann
n wǣpnedbearn o
n wǣpnedcild
n .Female child
n mǣdencild
n wīfcild o
n Youth, boy, stripling
n cnæpling
n cnafa
n cnapa
n cniht
n esne
n geonglic
n geongling
n hysebeorþor
n magorinc p
n .Whose beard has just come
n frumbyrdling
n .Princely
n dryhtbearn op
n .(Collectively) the young
n geoguþ
n Young man
n geonga
n hyse
n hyserinc o
av .In the manner of young men
av hysewīse og
n Girl
n fǣmne
n mægden
n mægþ
n .Beloved/winsome maid
n healsmægeþ op
n wynmǣg op
n Adult male
n mann
n wer
n .Old man
n ealda
n Old woman
n ealdwīf
n gēomēowle op
n Dwarf
n dweorg g
n Giant
n ent
n eoten p
n gīgant
n þyrs
n .Race of giant
n entcynn o
n .Progeny of giant
n gīgantmæcg op
n Family/household
n hīred
n Parent
n ācennend og
n cennend
n ealdor
n ieldra
n māgling
n .Father
n fæder
n .Mother
n ācennicge g
n bearncennicge g
n byrþre
n cennestre
n mōdor
n ..Mother of a son
n hyseberþre g
n sunucennicge g
n Child, offspring
n bearn
n byre p
n eafora p
n tūdor
n .Successor(s), posterity
n æftercnēoreso og
n æftergengnes
n æfterweardnes og
n gecnēor(e)nes
n cnēorisn
n cynn
n cynren
n cynresu g
n eafora p
n folcbearn p
n framcyme op
n framcynn p
n ofspring
n .A first-born child
n fruma
n frumbearn
n frumcenning og
aj ..First-born
aj ǣrboren op
aj betstboren
aj frumcenned
n .A posthumous child
n unlāf g
aj ..Posthumous
aj æfterboren
aj .Lawfully born
aj ǣwumboren o
n .(Of Christ) only-begotten
n ānboren p
n āncenned
n .An orphan
n stēopbearn
n stēopcild
n ..A foundling
n funden cild
aj ..Without parents
aj āstӯpte
aj ealdorlēas
aj frēondlēas
aj mǣglēas
aj ..Fatherless
aj fæderlēas
aj ..Motherless
aj mōdorlēas o
n Twins
n līfgetwinnan op
n getwinnas
n .One of twins
n getwinn
n getwisa
aj .Of/concerning twins
aj (ge)twinn
n Triplets
n getwinnas
n A son
n māga p
n sunu
n .A son, heir
n yrf(e)weard
n A daughter
n dohtor
n .Own daughter
n frēodohtor o
n .Daughters
n gedohtra
aj Having the same parents
aj gemǣne
aj getwis
aj .Consanguineous
aj geboren
aj ..Having the same father
aj gefæderen o
aj gefædred o
aj ..Having the same mother
aj gemēdred/gemēdren
n ...Child of one's own mother
n mōdorcild op
n .A bastard
n bastard o
n dōc g
n dōcincel og
n ..Bastard son
n hornungsunu og
n ..Bastard brother
n hornungbrōþor og
aj .Bastard
aj cifesboren
aj dōc g
aj ..Bastard-born
aj sunderboren og
n Brother
n brōþor
n .Own brother
n geboren brōþor
n frēobrōþor op
n .From same father
n fæderenbrōþor op
n .By same marriage
n ǣwenbrōþor
n .Brothers
n gebrōþor
n ..Full brothers
n rihtgebrōþru og
n ..Brothers pleasant in their lives
n willgebrōþor op
n ..Relationship between brothers
n brōþorsibb
aj .Of brothers, brotherly
aj brōþorlic
aj .Brotherless
aj brōþorlēas p
n Sister
n sweostor
n .Sisters
n gesweostor
n ..Gracious sisters
n willgesweostor op
n Ancestry, descent
n æþelu
n gebyrd
n gecnēorednes
n framcynn p
n frumcynn
n woruldgebyrd
n .Line, lineage
n rāpincel g
n streng
aj ..Lineal, ancestral
aj fæderlic
n .Side
n hand
n sīde
n .Generation, degree of descent
n cnēow
n ..First, primal degree
n frumcnēow op
n .Genealogy
n cynnreccenes g
n folctalu op
n mǣgburg
n mǣggewrit q
n mǣgracu
n Ancestry, paternal kinship
n fæderæþelo p
n .Paternal lineage
n fæderencynn p
n ..Direct paternal descent
n rihtfædrencynn
n .Male line of descent
n sperehand o
n sperehealf o
n wǣpnedhand o
n wǣpnedhealf o
n .Father's side
n fæderenhealf o
aj ..Paternal
aj fæderen
aj fæderlic
aj forþfæderen o
n Maternal descent
n mōdorcynn o
n .Direct mother's line
n rihtmēdrencynn o
n .Female line of descent
n spinelhealf o
n wīfhand
n wīfhealf o
n .Mother's side
n mōdorhealf o
aj ..Maternal
aj mōddren
aj mōdorlic
aj ..On the mother's side
aj on mēdren
n Forefather, ancestor
n ǣrfæder op
n cnēowmǣg p
n ealdfæder
n forþfæder
n ieldra
n lēodfruma p
n .Male ancestor
n fæder
n .Female ancestor
n ealde mōdor
n mōdor
n .Paternal race, forefathers
n fæderencynn p
aj (Of degrees of descent) great-, grand-
aj eald
n .Grandfather
n ealda fæder
n ealdefæder
n ieldra fæder
n .Grandmother
n ealde mōdor
n .Great grandfather
n þridda fæder
n ieldra fæder
n .Great grandmother
n þridde mōdor
n .Great great grandfather
n fēorþa fæder
n .Great great grandmother
n fēowerþe mōdor
n .Great great great grandfather
n fīfta fæder
n .Great great great grandmother
n fīfte mōdor
n Descendant
n æftergenga
n byre p
n bearn
n geongra
n hyse
n nefa
n .Descendants (of a generation)
n gecynnes g
n mǣgþ
n .Female descendant
n dohtor
n .Successor, heir
n lāstweard
n yrfenuma
n .Grandson
n nefa
n sunsunu o
n ..Daughter's son
n dohtorsunu o
n .Granddaughter
n nefe
n nift
n .Great grandson
n þridda sunu
n .Great granddaughter
n þridde dohtor
n .Great great grandson
n fēorþa sunu
n .Great great granddaughter
n fēorþe dohtor
n .Great great great grandson
n fīfta sunu
n .Great great great granddaughter
n fīfte dohtor
n Kinship, relationship
n cӯþþu
n flǣsc
n hād
n mǣgrǣden
n mǣgsibb
n mǣgþhād
n mǣgþrǣden g
n nīedsibb g
n sibb
n sibgebyrd op
n gesibnes og
n sibrēden
aj .Related
aj besibb o
aj cūþ
aj flǣsclic
aj frēondhealdlic og
aj gelenge
aj mǣgcūþ g
aj mǣglic
aj mǣgsiblic og
aj (ge)sibb
av ..According to the flesh
av flǣsclīce
aj .Of another kin
aj ælfremed
aj fremde
aj ungecynde
n Kinsman, relative
n cnēowmǣg p
n cūþa
n frēomǣg p
n frēond
n gædeling p
n gegilda
n gelanda
n nēodfrēond o
n gesibb
n (ge)sibling
n woruldmǣg op
n .Male relative
n mǣg
n mǣgmann o
n .Female relative
n mǣg
n māga
n .Paternal relative
n fæderenmǣg
n .Maternal relative
n mēdrenmǣg
n .Young relative
n mǣgcild
n mǣgcnafa o
n .Relative affording protection
n hlēowmǣg p
n .Next of kin
n nīehsta
n .Natural heir or relative
n mǣghand
n .Kinsfolk
n cnōsl
n cӯþþu
n mǣgburg
n mǣgþsibb og
n ..To whom 'law of kindred' applies
n mǣgþ
n ..Father's kinsfolk
n fæd(e)rencnōsl
n fæderenmǣgþ o
n ..Mother's kinsfolk
n mēdrencynn op
n mēdrenmǣgþ o
n .Bad kinsman
n unmǣg op
n Close relationship
n gehendnes
n nēahsibb
aj .Closely related
aj gehende
aj nēahsibb
aj ..Dear
aj swǣs
n .A close relation
n hēafodmǣg p
n hēafodmāga op
n hyldemǣg p
n nēahfrēond o
n nēahmǣg
n (ge)nӯdmǣg
n ..A close female relation
n nӯdmāge
n ..Blood relations
n sibgemāgas op
n ..Degree of affinity
n sibfæc
aj .Distantly related
aj feorsibb o
aj .Not related
aj unmǣge op
aj ungesibb
n Uncle (especially maternal)
n ēam
n .Paternal uncle
n fædera
n Aunt
n .Maternal aunt
n mōdri(g)e
n .Paternal aunt
n faþu
n Child of brother/sister
n .Sister's child
n sweostorbearn og
n .Nephew
n (ge)nefa
n ..Sister's son
n sweostorsunu
n ..Brother's son
n brōþorsunu
n suhterga
n .Niece
n nefene
n nift
n ..Brother's daughter
n brōþordohtor
n .Uncle and nephew
n suhtergefæderan op
n suhtorfædran op
n Cousin
n mōdri(g)e
n (ge)swēor
n geswigra
n .Children of sisters
n gesweosternu bearn
n .Father's sister's son
n faþusunu o
n .Son of a cousin
n genefa
n Step relationships
n .Step-father
n fæder
n stēopfæder
n .Step-mother
n stēopmōdor
n .Step-son
n nefa
n stēopsunu
n .Step-daughter
n nift
n stēopdohtor
n In-law relationships
n .Father-in-law
n swēor
n .Mother-in-law
n sweger
n .Daughter-in-law
n snoru
n .Brother-in-law (husband's brother)
n tācor
n .Sister-in-law
n brōþorwīf
n .Son-in-law/brother-in-law
n āþum
n .Son-in-law and father-in-law
n āþumswēoras op
n Adoption
n gewӯscednes og
n gewӯscing
aj .Adoptive
aj geāgnod
aj gewӯscendlic
av .By adoption
av gewӯscendlīce
v .To adopt
v gewӯscan
n Foster relationships
n .Fosterfather
n fēsterfæder
n fōstorfæder
n .Fostermother
n fēstermōdor
n fōstormōdor
n offēstre
n .Fosterchild
n fōstorcild
n fōstorling g
n ..With reference to place of upbringing
n fōstring g
n .Fosterbrother
n fōstorbrōþor g
n Spiritual relationships
n sibb
aj .Spiritual
aj gāstlic
n .A sponsor
n godsibb
n ..A godfather
n cumpæder o
n fæder
n gefædera
n godfæder
n ..A godmother
n cummǣdre/cumendre
n gefædere
n godmōdor
n .A godchild
n godbearn
n ..A godson
n bisceopsunu
n godsunu
n ..A god-daughter
n goddohtor
n .A kinswoman in Christ
n cristes mōdor
n A family, household
n heord
n heorþwerod p
n hīred
n hīwan
n hīwisc
n hīwrǣden
n hīwscipe
n hūs
n inhīred
n inhīwan
n .Connected with a 'hām'
n hāmwerod o
n .Head of a household
n bōnda
n fæder
n fæderhīwisc g
n hī(g)na ealdor
n hlāford
n hūsbonda
n hūshlāford
n ..Mistress of a household
n hlǣfdige
n hūsbonde
n .Member of a household
n hīwcūþa
n ..Woman member
n hīredwīfmann
n ..Members of same household
n samhīwan
n .A royal household
n hīwan
aj ..Of/concerning a royal household
aj hoflic g
n .A great man's household
n hīred
n hīwrǣden
n Body of retainers, household
n heorþwerod p
n innweorud op
n .Band of followers, retinue
n gedryht
n faru
n folc
n fylging g
n handscolu p
n genēatscolu op
n werod
n ..Member of a retinue
n ambihtþegn p
n ār p
n gefēra
n gefēre
n hīredmann
n genēat
n gesīþ
n gesīþa
n gesīþmann
n þegnhyse
n ymbhringend og
n ..Sitting in hall, on benches
n bencsittend p
n fletsittend p
n heallsittend p
n .A band of kinsmen
n sibgedryht p
n þēodmægen op
n .A clan
n cynling
n mǣgþ
n A race, tribe
n cnēorednes
n cnēorisn
n cnēowsibb op
n gecynd
n cynn
n cynren
n folc
n frumcynn p
n hīwrǣden
n hūs
n hūsrǣden g
n (ge)hūsscipe
n mǣgburh
n (ge)mǣgþ
n mennisc
n gestrӯnd
n teoh
n þēodcynn q
n wyrttruma
n A nation, people
n gecyndnes
n cynn
n cynren
n dryhtfolc
n folc
n folcmægen p
n folcmǣgþ p
n folcscearu p
n folcscipe op
n folctruma g
n landlēod
n lēodrǣden o
n lēodscearu op
n lēodscipe
n (ge)mǣgþ
n mancynn
n rīce
n sīdfolc p
n sigefolc p
n sigeþēod p
n þēod
n geþēode
n þēodscipe
n þēodstefn op
n wermǣgþ p
n werod
n werþēod p
n wīdfolc op
aj .Of the people, national
aj folcisc
aj folclic
aj þēodlic
n .A noble/great people
n gumcynn p
n hēahþēod
n .Diverse peoples, nations of the world
n elþēode
n A native people
n ingefolc op
n ingeþēod p
n .Natives of a country
n ingemen op
n landfolc
n landwaru op
n lēode
n lēodweras p
n scīr
n .A native
n foldbūend
n inborena og
n inbūend g
n inbyrdling
n inlenda g
n landāgend
n landbegenga
n landbūend
n landesmann
n landlēod(-a)
n landman
n lēod
aj .Native, indigenous
aj inlende
aj inlendisc
aj ..Native, of that country
aj ācennedlic
aj gecynde
aj gecyndelic
aj þiderlēodisc o
n .A compatriot
n cӯþþu
n gelanda
n gelēod
n lēodmæg p
n mǣg
aj ..Of your/our country
aj ēowerlendisc o
aj hiderryne og
aj ūrelendisc o
n .A division containing kin
n mǣgscīr og
n An inhabitant
n bīgenga
n būend
n eardbegenga g
n eardere og
n eardiend
n eorþbīgenga o
n ineardiend
n insittend op
n weartere o
n wunigend
aj .Domiciled
aj eardfæst
n .Inhabitant of the north
n norþerne
n norþmann
n .Inhabitant(s) of the south
n sūþfolc
n sūþmann p
aj .Inhabiting the east
aj ēasterne
n Country people
n folc
n .Dwellers in open country
n feldware q
n .Dwellers in fens
n merscware
n Dwellers by the sea
n sundbūende p
n .Islander
n īegbūend
n People of a shire or region
n scīr
n scīrfolc o
n .An inhabitant of a district
n scīrmann
n .People under summons in a district
n manung
n Inhabitant(s) of a 'tūn'
n tūngebūr g
n tūnesman
n tūnman
n tūnscipe
n .A cottager
n cotsetla
n cottere q
aj ..Born on the estate
aj inbyrde
n Populace of a town/city
n burgwaru
n burhwerod
aj .Inhabiting a town/city
aj burgsittende
n .Citizens
n āþolware op
n burgwaran
n burgware
n ceasterlēod(e)
n ceastersǣtan (-e)
n (ge)ceasterwaran (-e/-u)
n ..Residents within walls
n innanburhware
n ..Dwellers in a suburb
n underburhware og
n ..Citizens outside a town
n ūtanburhware o
n ..A citizen
n burglēod
n burgsǣta g
n burgsittend
n burhmann
n burhwarumann o
n castelmann
n ceasterbūend op
n portmann
n portwara o
n portwer
n stocweard g
n ...A Roman citizen
n rōmānisc fōstorcild
n Peoples of Britain
n The English
n angelcynn
n angelfolc
n angelseaxe
n engle
n .An Englishman
n engliscman
n englisc
aj .English
aj englisc
n Angles
n angelcynn
n angelþēod
n angle
n engle
n norþlēode
n .Angles from the Continent
n angelþēod
n angle
n .East Angles
n ēastengle
n .South Angles
n sūþengle o
n Gyrwe
n gyrwas
n norþgyrwas o
n Kentish people
n centingas
n centware
aj .Kentish
aj centisc
n .People of East Kent
n ēastcentingas
n .People of West Kent
n westcentingas
n .Geats
n gēatas
n .People of the Isle of Wight
n wihtsǣtan o
n wihtware
n .People of Romney Marsh
n merscware
n People of Wiltshire
n wilsǣte (-an)
aj .Belonging to Wiltshire
aj wiltūnisc o
aj Belonging to London
aj lundonisc
n Mercians
n mierce
n sūþanhymbre
n sūþhymbre
aj .Of the Mercians
aj miercisc o
n .North Mercians
n norþmirce o
n .South Mercians
n sūþmyrce o
n People of Monmouthshire
n wentas
n People of Norfolk
n norþfolc
n Northumbrians
n humbre o
n norþ(an)hymbre
n norþfolc
aj .Northumbrian
aj norþhymbre
aj norþhymbrisc o
n .Bernicians
n beornice
n .Cumbrians
n cumere o
n .Inhabitants of Deira
n dēra (-e)
aj .Belonging to Melrose
aj mailrosisc og
n Saxons
n seaxe
n seaxan
n .Saxons from the Continent
n seaxe
n seaxan
n .East Saxons
n ēastseaxe (-an)
n .South Saxons
n sūþseaxe (-an)
n .West Saxons
n westseaxe (-an)
n Descendants of Cwicelm
n cwicelmingas o
n An unknown people
n ēastwille o
n The British/Welsh/Bretons
n wealhcynn
n .A Briton/Welshman/Breton
n brytt
n wealh
aj .British/Welsh/Breton
aj brytwylisc
aj wielisc
n .The British
n bryttas
aj ..British
aj bryttisc
n .The Welsh
n bryttwealas
n wēalas
n wealhcynn
n wealhþēod o
n ..The North Welsh
n norþwēalas
n norþwēalcynn o
n ..The West Welsh, Cornish
n westwēalas
n ..Welsh of the mountains
n dūnsǣte
n The Scots
n scottas
n .North Scots
n norþscottas o
aj .Scottish
aj scyttisc
n The Irish
n scottas
aj .Irish
aj scyttisc
n A northern people
n norþþēod o
n .Dweller in the north
n norþmann
n Viking(s)
n hǣþen
n scegþmann
n wīcing
aj .Of the Vikings
aj hǣþen
n Peoples of Continental Europe
n Peoples of France
n .Franks
n francan
aj ..Frankish
aj frencisc
n ..East Franks
n ēastfrancan
n .Gauls
n galleas
n gallie
n galwalas
aj ..Gaulish
aj gallisc
n .Merovingian
n merewīoing op
n .Bretons
n bryttas
aj .Norman
aj norþmandisc o
n Germany and Low Countries
n .East Saxons
n ealdseaxe(-an)
aj .Flemish
aj flemisc
n .Frisians
n fresan
n frisan
aj ..Frisian
aj fresisc
aj frīs op
n ..North Frisians
n norþfresan og
aj ...North Frisian
aj norþerne
n .Jutes
n eotenas
n iotas
n Other peoples
n .Alamanni
n alamanne o
aj .Bulgarian
aj bulgarisc
n .East Thuringians
n ēastþyringas op
n .?Eruli
n eorle q
n .?Estonians
n este
n .?Karelians
n beormas
n Unidentified people
n baningas op
n The Greeks
n crēcas
n grēcas
aj .Greek
aj crēcisc
aj grēcisc
n .Athenians
n athēniense
aj ..Athenian
aj athēnisc
n Italians
n eotolware o
n .Lombardians
n longbeardas
n .Romans
n lǣdenware
n rōmāne
n rōmware/-an
n ..A Roman
n rōmwalh
n wealh
aj ..Roman
aj rēmisc og
aj rōmānisc
n .Sicilians
n sicilie
aj ..Sicilian
aj sicilisc
aj Scandinavian
aj norþerne
n .A dweller in the north, Scandinavian
n norþmann
n .Danes
n dene
n þā deniscan
aj ..Danish
aj denisc
n ..East Danes
n ēastdene
n ..North Danes
n norþdene
n ..West Danes
n westdene
n ..Danes with spears
n gārdene p
n .Finns/Lapps
n cwēnas
n finnas
n terfinnas
n .Goths
n gota
aj ..Gothic
aj gotisc o
aj gotonisc og
n .Swedes
n swēon
n swēoþēod op
n ..Geats
n gēatas
aj ...Geatish
aj gēatisc q
n .Wendels
n wendlas/-e
aj Spanish
aj ispanisc o
aj spēonisc o
n Other peoples
aj African
aj affricanisc
aj affricisc og
aj afrisc op
n .Africans
n affrice
n .Ethiopians
n redlingas og
n sigelhearwa
n sigelwaras
aj ..Ethiopian
aj sigelhearwen
n .Egyptians
n egipte
aj ..Egyptian
aj egiptisc
aj ..Alexandrian
aj alexandrinisc g
aj alexand(r)isc
aj .Libyan
aj libanisc og
aj Arab
aj arabisc
n .Syrians
n syrware op
aj ..Syrian
aj assirisc og
aj syrisc
n .Saracens
n sar(a)cene
aj ..Saracen
aj saracenisc o
n Eastern/Oriental people
n ēastfolc og
n ēastlēode o
n ēastþēod o
aj Indian
aj indisc
aj syndonisc
n Jews
n ēbreas
n iūdēas
aj .Jewish
aj ebrēisc
aj iūdēisc
n .Pharisees
n farisēas
n ..Pharisee/Pharisean
aj farisēisc
n .Sadducees
n saducēas
aj ..Sadducean
aj saducēisc o
n Gentiles
n þēod
aj .Gentile
aj þēodisc g
aj Persian
aj persisc
aj Other (alphabetical order)
aj caldisc og
aj cananisc
aj cappadonisc
aj cicropisc og
aj cillinesc og
aj eficisc og
aj galilēisc
aj memfitisc og
aj nazarenisc
aj pierisc og
aj pirenisc og
aj scyþþisc
aj sodomisc
aj sodomitisc
aj tirisc
aj tyrrenisc og