Browse categories in TOE


Part of Speech Word Flag
n Surface of the earth
n sǣ and eorþe
n wang
n wīdland p
n .Region
n ende
n eodor
n grundscēat p
n scēat
n .Zone, belt
n gyrdel(s)
n .Horizon
n ēaggemearc op
n ..Space enclosed by horizon
n hring
n Direction
n North
n norþdǣl
n .Northern part or place
n norþdǣl
n norþende
n norþhealf
n norþhyrne o
n norþland
n norþscēata o
n thila
aj .Northern
aj norþ
aj norþanweard
aj norþerne
aj norþeweard
aj norþheald
aj norþlang
aj norþlic og
aj ..More
aj norþerra
aj ..Most
aj norþmest
av .Towards/from, etc., north
av be norþan
av norþ
av norþan
av norþrihte(s)
av norþweard
av norþweardes
av on norþan
av ..Further
av norþor
p .By north
p be norþan
n North-east
n norþēast
n norþēastende o
n .North-eastern corner
n norþēasthyrne
aj .North-eastern
aj ēastnorþ
aj ēastnorþerne o
aj norþēasterne og
aj norþēastlang q
av .Towards/from, etc., north-east
av be norþanēastan
av ēastannorþan g
av norþanēastan
av norþēast
n North-west
n norþwest
n norþwestende
av .Towards/from, etc., north-west
av norþanwestan
av norþwest
av westannorþan
av westnorþ
av westnorþlang q
n South
n sūþdǣl
n .Southern part or place
n sūþdǣl
n sūþecg
n sūþende
n sūþhealf
n sūþland
n sūþmǣgþ
aj .Southern
aj sūþ
aj sūþerne
aj sūþeweard
aj sūþheald p
aj sūþweard
aj ..More
aj sӯþerra
aj ..Most
aj sūþmest
av .Towards/from, etc., south
av be sūþan
av sūþ
av sūþan
av sūþrihte
av sūþweard
av sūþweardes
av wiþ sūþan
n South-east
n ēastsūþdǣl o
n sūþēastende o
n sūþēasthealf og
aj .South-eastern
aj ēastsūþlang q
aj sūþanēasterne og
aj sūþēast
aj sūþēasterne o
av .Towards/from, etc., south-east
av be ēastsūþan
av ēastansūþan g
av ēastsūþ
av sūþanēastan
av sūþēast
n South-west
n sūþwest
n westsūþende o
aj .South-western
aj sūþanwesterne o
aj sūþwesterne o
av .Towards/from, etc., south-west
av be westansūþan
av sūþanwestan
av sūþwest
n East
n ēastdǣl
n .Eastern part or place
n ēastende
n ēasthealf
n ēastland
n ēastrīce
n ēastwegas p
aj .Eastern
aj ēast
aj ēasterlic og
aj ēasterne
aj ēasteweard
aj ēastlang
av .Towards/from, etc., east
av ēast
av ēastan(e)
av ēastrihte
av ēastrihtes
av ēastweard
av ēastweardes
av wiþ ēastan
p .By east
p be ēastan
n West
n setlgang
n sunset g
n westdǣl
n westwegas op
n .Western part or place
n westdǣl
n westende
n westhealf
n ..Extreme western boundary
n rihtwestende o
aj .Western
aj west
aj westanweard
aj wester
aj westerne
aj west(e)weard
aj westlang
aj ..Most
aj westmest
av .Towards/from, etc., west
av be westan
av sunganges
av west
av westan
av westane
av westlang
av westrihte(s)
av westweard
av ..Most westerly
av westmest
p .By west
p be westan
p wiþ westan
n Land
n æcer
n eard
n eorþe
n folde
n grēot
n grund
n hrūse p
n land
av .On land
av on drӯgum
av ūp
v .(Of land) to lie
v būan
v licgan
n Ground
n bearm
n ēar q
n eorþe
n folde
n grund
n grundbedd op
n hrūse p
n land
n molde
n næss
n scēat
n scēata
n .Chalky ground
n cilce q
n .Rough ground
n clinc
n rӯhþ q
n scrippa
n ungerӯde
n .Stony ground
n stǣne q
n stǣner g
n .Sandy ground
n sende q
aj .Of the ground
aj eorþe(r)n g
aj eorþlic
aj ..Rough
aj rūh
aj ..Stony
aj stǣnen
aj stānberende og
aj stānig
aj stāniht
aj stānscylig
aj ..Rocky
aj clūdig
n Tract of land
n etisc(e) q
n landscearu
n landsplott
n gelegu q
n scīrlett
n .Common/unenclosed land
n ceart
n .Small piece of land
n buttucas
n bytt
n landstycce
n plot
n .Strip/stretch of land
n ric q
n straca q
n strecca q
n ..Piece of land cut off
n scirte q
n ..Strip of land beside a stream/other land
n sīdling q
n .Horn-shaped piece of land
n horn
n .Land lying by water
n flōdhamm
n holm
n .Alluvial land
n scydd
n wætergewæsc og
n .Place with tree stumps
n stoccett q
n stumblett q
n Mainland
n þæt māre land
n Island
n ēaland
n eit
n īeg
n īegland
n .Small island
n ēl q
n iggaþ
n .Island in river, etc.
n holm
n .Other types of island
n fyrsīg o
n nēahēalond o
n paddanīeg q
n sǣrӯric op
n .Sand-bank
n sandhricg
n Shore, bank
n brerd
n clif
n landgemirce
n ōfer
n scora
n stæþ
n strand
n strēamstæþ op
n strēamweall op
n waroþ
n .South shore/bank
n sūþrima
n sūþstæþ o
n .Coast, seashore
n brim
n brimfaroþ op
n brimstæþ op
n faroþ p
n gemǣre
n mearcland
n merehwearf op
n sǣfaroþ p
n sǣgemǣre
n sǣrima
n sǣstæþ
n sǣstrand
n sǣwaroþ p
n wǣgstæþ op
n wār
n ӯþlāf p
n ..Sandy shore
n sand
n sandland op
n waroþa geweorp
n .Land near coast
n ēaland
n sǣhealf
n sǣwong op
n ..Maritime district
n sǣland
n sǣgeset g
n .River-bank
n ēaōfer
n ēastæþ op
n ..East river-bank
n ēaststæþ o
n ..Land in bend of river
n cramb q
n .Wharf, embankment
n hwearf
n Promontory, headland, cape
n bearunæs op
n foremunt og
n fyrgenhēafod op
n hōh
n næss(e)
n nōse
n sǣnæs
n scēat
n snōca
n steort
n .Northern promontory
n norþscēata o
n .Isthmus
n swēora
n Inlet in river/sea
n earm
n flēot
n pull
n sǣearm o
n scēat
n wīc
n .Bay, gulf
n healh
n High land
n dūn
n hēah
n hēahland
n hēahstede op
n hēalicnes
n mōr
n mōrhǣþ op
n muntland
n weald
n .Peak land
n pēaclond o
aj .(Of land) high
aj hēah
n Rising ground, eminence
n hlinc
n .In marsh or swamp
n merschop o
n .Small mound
n hӯpe
n hӯpel g
n gewyrpe
n .Stony mound
n stānceastel
n stāncnoll o
n stāngefeall o
n stānhӯpe o
n .Hummock
n hobb q
n hylc
n .Hillock
n beorgstede op
n cnæpp
n cnoll
n hygel q
n hylloc q
n stūt
n ..Particular kinds of hillock
n brērhlǣw o
n hyrst
n .Ridge
n forst q
n hōh
n hrycg
n walu
n ..Dividing ridge
n hlinc
n mǣrhlinc
n mearchlinc o
n middelhrycg
n ..Other kinds of ridge
n landgewyrpe
n lindrycg
n mealu q
n sandhrycg o
n stānhlinc
n stānhricg
n timberhrycg
n troghrycg
n .Bank, escarpment
n eardweall q
n eorþweall
n ӯfre
n ..Of stones
n stānwalu o
n Hill, mountain
n beorg
n dūn
n hyll
n munt
n .Summit
n cnæpp
n cnoll
n copp g
n hēafod
n hīeþ(u)
n top
n ypplen
n .Slope, side
n æfdӯne og
n heng q
n hlenc q
n hliþ
n hylde
n sīde
n slind q
n slinu q
n ..Grassy slope
n slēa q
n ..Steep slope
n scyte
n .Foot
n wyrtruma
n wyrtwalu
n .Prominent/isolated hill/mountain
n hēafodbeorg
n mundbeorg op
aj .Hilly/mountainous
aj dūnlendisc o
aj dūnlic og
n Hill
n bor q
n canc q
n clacc q
n clop q
n clūd
n cnyll q
n cylfe q
n dūn
n hēalor
n hyll
n pamp q
n pēac q
n rind
n .Hills
n geswēoru
n .High hill
n hēahhliþ p
n .Round/conical hill
n beall q
n bol q
n hlǣw
n hocer q
n swelle
n .Sand-hill
n sandbeorg
n sandhyll
n sandgewyrpe
n .Other kinds of hill
n foxhyll
n hær q
n mǣrccnoll
n nēahdūn o
n stānbeorg
n weargbeorg o
n winterdūn o
n wulfhliþ op
aj .Hilly
aj clūdig
aj hyllic
n Mountain
n (ge)beorg
n fergenbeorg op
n fyrgen q
n hēahbeorg p
n hēahtorr g
n munt
n .Lowest part of mountain
n grundweall
n .Side of mountain
n beorghliþ p
n .Neighbouring mountain
n nēahmunt
n .Alps
n alpis (þā muntas)
n ..St Bernard Pass
n muntgīu
n .Apennines
n barda o
n .Pyrenees
n pērēnei (þā beorgas)
n pīrēni
aj .Mountainous
aj beorgiht o
aj .High/steep
aj stēap
aj sticol
n Slope
n hliþ
n .Top of slope
n hēafod
n .Sandy slope
n sandhliþ op
n .Hollow in slope
n healh
n .North slope
n norþhylde q
n .Slope (of headland)
n næshliþ op
n Cliff
n clif
n ecgclif op
n stæþhlӯpe
n stānclif
n stānhliþ p
n stānscylf g
n weall
n .Edge of cliff
n ecg
n .Shelf
n peall q
n .Sea-cliff
n brimclif op
n clif
n holmclif p
n sǣbeorg p
n sǣclif
n sǣweall p
n stæþweall op
n weallclif op
n .High cliff
n hēahclif
n .Overhanging cliff
n hengeclif g
n .Misty cliff
n misthliþ p
aj .Of/concerning cliffs, steep
aj clifig og
aj clifiht g
aj gēandele og
aj neowol
aj stæþhlӯpe
aj stealc p
aj stēap
aj stīfig q
aj swift
aj trondende og
aj wiþerdūne
n Crag, rock, stone
n carr g
n scylf
n stān
n stāntorr
n .Mass of rocks
n clūd
n clūder q
n ..Landslip
n eorþgeberst
n .Opening between rocks
n stāngeat
n .Rocky peak, crag, tor
n ing(el) q
n stāncnoll o
n stānrocc g
n stāntorr
n torr
n .Stack
n carr g
aj .Craggy, rugged
aj anbrucol og
aj clūdig
aj hamel
aj scylfig g
n Hollow/depression in land
n dēoping q
n healoc
n holc q
n holhnes o
n hylu
n scræf
n wamb
n .Hollow in hills
n muntclӯse o
n swēora
n .Hole, pit
n dylf(et) q
n eorþgræf op
n græf
n hol
n holh
n pytt
n sēaþ
n swalg q
n ..Particular kinds of pit
n horpytt
n hringpytt
n mǣrpytt
n ..Quarry/ditch
n gedelf
n dīc
n foss
n grafet
n Cave
n cīne
n denn
n grafu og
n hlǣw
n scræf
n .Mountain-cave
n dūnscræf p
n .Cave in the rocks
n stānhol
n stānscræf
n .Cave as dwelling place
n brocchol
n cleofa
n cofa
n eorþhūs
n eorþscræf
n .Place with caves
n scræfen q
n .Rocky arch
n stānboga p
n Abyss, chasm
n æfgrynde o
n dēop
n dēopnes
n fǣrsēaþ q
n gin
n grund
n grutt g
n grynde
n næss
n neowelnes
n neowol
n geswelg g
n Valley
n bæc(e)
n clōf q
n clōh q
n cumb
n dæl
n dene
n deneland g
n eorþdene o
n glad/glǣd q
n gyll q
n pæþ
n slæd
n .Mouth of valley
n (ge)mӯþe
n .Head of dale
n bytn
n .Small valley
n dell
n .Gorge, ravine
n ceole
n clūse
n crundel
n hrace
n .Particular kinds of valley
n cealccrundel
n felddene
n hlīpcumb
n mǣrcumb
n mōrslæd
n stāndenu
n wulfslæd
n ..Valley containing water
n bing q
n byden
n cymbe o
n dumpel/dumbel q
n dyfe o
n holh
n wæterslæd
n .A deep place in water
n hol
aj .(Of land) low-lying
aj niþerlic
n Open (level) land
n dūnland
n feld
n feldland
n .Level place, plain
n camp
n emnet o
n feld
n gefilde
n smēþett q
n smēþnes
n stedewang p
n wang
n .Particular kinds of level land
n friþowang op
n græswang
n sǣlwang p
n stānwong op
n wudufeld op
aj .(Of land) level
aj efen
aj filde
n Marsh, bog, swamp
n gebrǣc
n cwabba o
n fenn
n fengelād op
n fenhleoþu op
n fenhop op
n fenland
n flēotham og
n fynig
n gyr(u)
n gyrwefenn o
n hop
n læc(e) q
n mersc
n merschop o
n merscland o
n mōr
n mōrhop op
n mos
n pidu q
n polra q
n sǣge q
n slæd
n snæp o
n strōd
n strōdett q
n sucga q
n sumpt q
n wæsse q
n wereþ q
n .Quaking bog
n cwafen q
n wagge/wagen q
n .Salt-marsh
n sealt mersc
n .Marsh with reeds
n hrēodwæter o
n .Quicksand
n cwecesond og
n sandgeweorp g
n sandrid og
n .Wet place, mire, slough
n drōsna
n sclidd og
n slæp
n slidor
n slidornes g
n slōh
n slōhtre o
n sol
n gesyd og
n syle
n ..Where stag wallows
n heorotsol
n ..Wet place where fire was
n ādfini o
n .Mud, slime, ooze
n lorte
n patte
n slæf q
n slīm
n wāse
aj .Marshy
aj (ge)drōf
aj fenlic
aj fennig
aj fyniht o
aj mōrhēald op
aj mōrig o
aj sǣge q
aj .Muddy, slimy
aj gyru
aj muddig q
aj Covered with vegetation
aj grēne
aj .Wooded
aj wudig
n .Grassland
n gærs
n turf
n wang
n .Land covered by particular plants
n brēmelhyrne
n brēmerleāh
n brēmling q
n brōmfæsten og
n firnþe q
n fyrsett q
n fyrsgāra o
n fyrslēah
n hrēod
n .Wooded land
n (ge)fyrhþ(e)
n weald
n wudu
n wudufald o
n wudufeld op
n wuduland
vi .To be covered with vegetation
vi (ge)grōwan
n Wild/uncultivated land
n ǣlǣte
n ānad p
n ceart
n feldwēsten o
n hrēohnes
n mearcland
n mearcstede op
n unland
n wēste land
n wēsten
n wēstnes g
n .A waste/deserted place
n wēstenstaþol op
n .Moor, heath
n hǣþ
n hǣþfeld
n hǣþfeldland o
n hēahmōr o
n mōr
n mōrhǣþ op
n mōrland
n ..A waterless moor
n drūgoþ
n drūgung
n drӯge
aj .Wild, uncultivated
aj unbegān
aj undolfen o
aj unered og
aj ungearu
aj wēste
aj wilde
aj ..Heathy
aj hǣþiht(e)
aj ..Barren/desert
aj īeþe
aj ...Lacking vegetation
aj calu
aj ...Waterless
aj þyrre
aj ..Desert, desolate
aj ǣlǣte
aj wēsten
aj wēstig
vi .To grow/remain wild
vi āwildian
n Earth, soil
n eorþe
n grēot
n hrūse p
n land
n molde
n mylde q
n .Virgin soil
n mægdeneorþe o
n .Dust (of the ground)
n asce
n dūst
n .Lump of earth or peat
n clodd
n Rock, stone
n carr
n clent q
n clifstān
n cnearr q
n flint
n heall g
n sǣstān og
n stān
n stāncarr og
n stānclūd
n .Kind of stone
n stāncynn
n ..Stone from a river
n ēastān o
n ..Huge stone
n mægenstān
n ..Loose stones
n clater q
n clӯder q
n ..Pebble
n papolstān
n stānincel og
aj .Rocky, stony
aj stānberende og
aj stānig
aj stāniht
aj stǣnilic o
n Types of soil
n Sand, gravel
n sand
n sandceosol
n stānceosel
n wār
n .Sandstone, gravel
n ceoselstān
n .Gravel
n cis q
n cropp
n grēon og
n grēosn og
n .Gravel, sand, shingle
n ceosel
n grinde q
n .Sea-sand, shingle
n sǣceosol
n .A grain of sand
n sandcorn
n sandgrot op
aj .Sandy
aj sandful og
aj sandig
aj sandiht
aj ..Covered with sand
aj grotig og
aj .Gravelly, shingly
aj ceoselbǣre og
aj ceoslen og
aj ceoslig og
aj cisen q
aj grēoten q
aj .Sandy, chalky
aj mealmeht o
n Clay, loam
n clǣg
n folde
n lām
n þō/þōhe g
n .Shale
n stānscalu o
aj .Clayey
aj clǣig
aj þōiht og
aj .Stony, shaly
aj stānscylig
n Limestone, chalk
n cealc
n cealcstān
n mealmstān
n .Quicklime
n gebærnd līm
n gebærnd stān
n .Gypsum
n spærstān g
n .Chalky place
n cilce q
n Marble
n marma o
n marmanstān
n marmelstān o
n marmorstān
n marmstān
n Flint
n flint
n Adamant
n aþamans o
n Minerals and metals
n .Stone that contains metal
n stān
n .Ore, unwrought metal
n ōra
n Types of metals/minerals
n .Brass/copper
n ār
n goldmæstling
n grēne ār
n mæstling
n ..Brass, bronze
n bræs
n .Crystal
n cristalla
n ..Salt
n sealt
n ...Coarse salt
n grēat sealt
n ...A pillar of salt (Lot's wife)
n sealtstān
n .Copper
n coper
n .Gold
n gold
n ..Pure gold
n smǣte gold
n ..Ingot of gold
n goldwecg og
n ..Gold ore
n goldōra g
n .Iron
n īse(r)n
n .Lead
n lēad
n .Quicksilver
n cwicseolfor
n .Silver
n seolfor
n .Tin
n tin
aj .Brazen, of brass
aj ǣren
aj bræsen
aj .Of copper
aj cypren
aj .Of crystal
aj cristallisc o
aj .Of pure gold
aj smǣtegylden
aj .Of iron
aj īse(r)n
aj .Leaden
aj lēaden
aj .Of silver
aj seolfren
aj .Of tin
aj tinen
n Earthquake
n cwacung
n eorþbeofung
n eorþdyne
n eorþhrērnes
n eorþryne
n eorþstyren
n eorþstyrennes og
n eorþstyrung
n Water
n ēarwela op
n flōd
n holm
n lagu
n lagufæþm op
n laguflōd
n lagustrēam p
n
n strēamas
n sund
n wætergesceaft o
n Body of water
n gelagu
n mereflōd p
n ric q
n þrymm
n (ge)wæd
n wæter
n wæteras
n wæterscipe
n .Deep water
n wǣl
n .Neighbouring water
n nēahwæter o
n scirwæter o
n .Navigable waterway
n ēalād op
n .Bed of
n botm
n grund
n ..Floor of subterranean place
n hrūse p
n .Stagnant water
n meresteall o
aj .Deep
aj dēop
aj hēah
aj .Still, calm
aj meresmylte op
aj undrēfed o
aj .Stagnant, standing
aj dēad
aj standende
n Moving water
n flōd
n wyllestrēam p
n .Agitated movement
n styrenes
n wielm
n ymbcerr g
aj .Agitated
aj āfӯsed
aj (ge)drōf
v .To surge, beat, be agitated
v bēatan
v (ge)weallan
n River
n ēa
n ēastrēam
n flōd
n lacu
n lagustrēam p
n strēam
n wæterstrēam
n .Head/source
n hēafod
n .Course
n forþryne
n pæþ
n rihtryne
n ryne
n .Mouth
n gēnlād
n mūþ(a)
n gemynde
n gemӯþ(e)
n .Midstream
n midstrēam
n .Bend
n bycge q
n .Pool as part of river
n pōl
n wǣl
n .Part where fish caught
n fiscnoþ
n fiscwer
n steall q
n .Neighbouring river
n nēahēa o
n .Confluence
n (ge)mӯþe
n ..Collision, meeting of waters
n wiþercwide
n wiþersæc
n .Bed of
n ēaracu o
n .Particular rivers
n ..Severn
n sæfern
n ..Thames
n temes(e)
n ..Eider, 'door of sea monsters'
n fīfeldor op
aj .Relating to rivers
aj ēalic og
aj flōden g
aj flōdlic g
aj ..Flowing in four streams
aj fiþerflēdende og
aj fiþerflōwende og
aj ..Flowing rapidly/violently
aj mōdig
av .Up-river
av ūp
v .To rise
v onspringan
v ūp weallan
n Tributary
n brōcrīþ o
n .Fork
n creowel q
n twicele o
n twisla o
n Stream
n ǣwyll
n burn(-a/-e)
n ēarīþ o
n flēama q
n flēd(e) q
n foldwylm op
n gytestrēam g
n lacu
n wæterburne op
n wæterrīþe g
n wyllestrēam p
n .Small stream, brook
n bæc
n brōc
n funta/-e
n rinnelle/rynel
n (ge)rīþ(e)
n rīþig
n sīc(e)
n sīcel q
n ..Intermittent
n sīc
n winterburna og
n .Freshet
n fersceta
n .Boundary stream
n (ge)mǣrbrōc
n mǣrflōde
n (ge)mǣrlacu
n mǣrsīc
n (ge)mǣrwyll
n .Mill stream
n cweornburna
n hwēolrīþig
n mylenbrōc
n mylenburna
n mylentroh og
n mylestrēam
n .Stream with particular characteristics
n ..Dirty
n horwyll
n smite q
n ..With alders
n alerbrōc
n alerburne
n ..Lined with planks
n bordrīþig
n ..In a plain/meadow
n fildburne
n mǣdlacu o
n ..Mountain/woodland
n firgenstrēam p
n ..With fish
n fisclacu o
n wǣþeburne
n ..Rushy
n riscbrōc
n riscrīþig
n ..Salty
n saltbrōc
n saltwelle
n Watercourse/channel
n ǣdre
n ceole
n ealdoþ g
n flōde
n gota q
n gutt
n lād
n pīpe
n strēamracu
n swin q
n þring q
n wætergelād og
n wætergelæt og
n wæterscipe
n wætertīge og
n wæterweg o
n Torrent
n brimstrēam p
n flōd
n gyse q
n hlimme p
n hlӯde
n hlynn og
n scytere
n wæterþēote
n Waterfall
n hlīep(e)
n hlynn og
n þēote
n wætergefeall o
n wæterþēote
n Spring, fountain, well
n ǣspring
n ǣwylm
n burhwelle
n burn(-a/-e)
n celde q
n cwilm q
n cwylle o
n fant
n funta/fynt
n pytt
n spring
n ūpspring
n ūpwill o
n wæterǣd(d)re
n wæterpytt
n wæterspring op
n wæterwyll
n wellwill o
n wiell(-a/-e)
n wielm
n wylleburne p
n wyll(ge)spring
n wyllung
n .Bubbling spring
n citelflōd q
n citelwyll q
n .Spring having water in winter
n winterwille o
n .Salt spring
n sealtsēaþ o
n sealtwilling o
n sealtwylle
n .Miraculous/healing spring
n hāt bæþ
n .Other springs
n ..Where cress grows
n cærswill q
n ..Boundary
n mearcwill
aj .From/of a spring/fountain
aj willic g
v .To spring
v ābrecan ūp
v āspringan ūp
v āweallan (ūt)
v brecan of
v brecan ūp
v crīþan g
v onspringan
v weallan
n Sea/ocean
n bæþweg p
n brim
n brimflōd
n brimstrēam
n dēop
n ēgorstrēam p
n fām
n fīfelwǣg op
n fisces bæþ
n fisces ēþel
n flōdweg p
n flot
n ganotes bæþ
n gārsecg
n geofon p
n hæf
n hærn
n holm
n hranmere op
n hranrād p
n hwæles ēþel
n hwælmere p
n hwælweg op
n lagu
n lagufæsten p
n laguflōd
n mǣwes ēþel
n mere
n
n sǣfæsten op
n sǣflōd
n sǣholm op
n secg g
n seglrād op
n seolhbæþ op
n seolhpæþ op
n sioloþ op
n strēamas
n sund
n sundhelm p
n swānrād p
n wæd
n wæl
n wær p
n windgeard op
n woruldwæter o
n ӯþ
n ӯþa ful
n ӯþfaru p
n ӯþgewinn p
n .Open/deep sea
n dēop
n ēar
n fīfelstrēam op
n flotweg op
n fyrnstrēamas op
n hēah
n holmmægen op
n mereflōd p
n sǣweg o
n ūtermere
n wǣgholm op
n wīdsǣ
n ӯþmere op
n .Remotest sea
n ūtgārsecg op
aj .Relating to the sea
aj hēahhæf q
aj holmeg op
aj sǣlic
aj sǣn g
aj sǣnig og
n Region of sea/ocean
n .Bosom
n fāmigbōsm op
n scēat
n .Sea-path/-way
n brimlād p
n brimrād p
n faroþstrǣt p
n holmweg op
n lagulād p
n lagustrǣt op
n merelād op
n merestrǣt p
n sǣlād p
n sǣweg
n strēamrād
n .Deep place
n wǣl
n .Sea bed
n ēargrund op
n grund
n sǣgrund
n wætergrund op
n ..Sand bank
n sandbedd o
n Sea-channel
n merestrēam p
n sǣflōd
n sǣstrēam
n .Strait/narrow channel
n middelsǣ o
n swēora
n .Bristol Channel
n norþsǣ
n .English Channel
n sūþsǣ
n Sea in particular area
n ēastgārsecg o
n ēastsǣ
n norþgārsecg o
n sūþgārsecg o
n westsǣ
n .Mediterranean Sea
n wendelsǣ
n .Baltic Sea
n norþsǣ
n State of sea
n .Rough sea
n faroþ
n holmþracu p
n stormsǣ o
n wæterflōd
n gewinn
aj .Rough
aj gedrōf
av .Violently
av strange
v .To agitate
v (ge)drēfan
v (ge)wrēgan
v .To become rough
v ārīsan
v .To grow calm
v drūsian p
v sessian op
v .To make calm
v (ge)smyltan
n Wave
n bǣr
n hærn
n wǣg
n waþum(a) p
n ӯþ
n .Towering wall of
n holmweall op
n meretorr op
n randgebeorh op
n randburg p
n sǣweall p
n .Crest
n hrycg
n .Billow/sea-wave
n brimwylm op
n flōdӯþ op
n holmwylm op
n sǣwǣg op
n sǣwylm op
n sǣӯþ
n sealtӯþ p
n sīgend
n wǣg
n wæterӯþ op
n wealca
n ӯþ
n .Large wave
n egewylm
n flōdweard op
n flōdwylm p
n hēah geþring
n mōdewǣg op
n oferӯþ og
n sǣbeorg p
n .Breaker
n waroþfaruþ op
n .Surf
n waroþgewinn op
aj .Foamy
aj fāmig
v .To move in waves
v ӯþ(g)ian
n Surging, rolling, heaving of waves
n merefaroþ p
n sǣhete o
n strēamwelm op
n strēamgewinn op
n geswing
n gewealc
n wielm
n gewilc
n gewilcþ og
n .Act of mingling
n gebland p
n ēargebland p
n ofer dēop gedræg
n sundgebland op
n ӯþgebland p
n .Act of breaking/dashing
n hōpgehnāst op
aj .Running high/surging/rolling
aj āþunden
aj hōpig op
aj wealcol og
aj weallende
v .To move restlessly about
v āspringan (ūp)
v .To swell
v uppian o
v .To run high/surge/heave
v mōdig(i)an
v on wealcan
v (ge)wealcan
v weallan
v windan
v ymbswāpan
n Lake
n læc(e) q
n lagu
n luh g
n mere
n sēaþ
n .Large lake/inland sea
n
n .Icy lake
n īsmere op
n .Bed of
n grund
n grundwang p
n meregrund p
aj .Lake lying in hollow/depression
aj hol
n Pool
n dubb/dybb q
n fiscpōl
n lacu
n lumm q
n mere
n meresteall o
n plæsc o
n pōl
n puddel q
n pull
n sēaþ
n stæg g
n wætersēaþ
n wætersol
n wætersteall o
n .Round
n hringmere op
n .With birds
n crampul q
n mǣwpul
n .Where fish are kept
n fisclacu o
n fiscmere og
n .Mill-pool
n mylengear
n mylenpull
n .For swimming
n sundmere g
n .Boundary
n mǣrpōl o
n mǣrpull o
n .Brackish
n sealtmere
n Weir
n pynding
n wer
n wering o
n werstede o
n .Where fish are kept
n hæcwer
n .Of logs
n bēamwer o
n .At a ford
n fordwer o
n .Floodgate, sluice
n forscīt og
n Ice
n īs
n .Piece of
n īs
n .Icicle
n cylegicel p
n gicel(e)
n hrīmgicel op
n īses gicel
aj .Icy
aj gicelic g
aj īsig
aj īsiht o
n Flow/flowing
n sǣflōd
n singalrene og
n tōflōwendnes o
n .Upward on to land
n ūpgang
aj .Flowing
aj āiernende
aj cwicwelle g
aj flōwende
aj forþgoten
aj iernende
aj singalflōwende og
aj weallende
aj ..Far-flowing
aj wīdrynig op
av .In the manner of a stream
av strēamrynes o
av .Gently
av smoltlīce op
v .To flow
v faran
v feallan
v flēotan
v (ge)flōwan
v flōwan ūt
v forþflōwan o
v gehlēapan
v iernan (ūt, of)
v rinnan
v tōglīdan
v ..To flow in
v flōwan
v ..To flow upon, round
v beflōwan op
v geondflōwan
v geondlācan op
v onbeflōwan og
v ..To flow under
v underflōwan op
v ..To flow up to
v tōbeflōwan og
v ..To flow through
v þurhþrāwan o
v ..(Of water) to disperse
v oferyrnan
v tōflēon
v tōgān
v tōgelan o
v tōscrīþan op
n Current, rush of water
n rǣs
n strēamfaru op
n wǣgstrēam op
n wætera þrӯþe
n wæterþruh g
n wæterþrӯþ op
n .Sea current
n ēgorstrēam p
n geofonflōd op
n merestrēam p
n sǣstrēam
n .Tide, incoming tide
n drēariend og
n flōd
n sǣflōd
n .Ebbing/flowing out of tide
n ebba
n eftflōwung og
n sǣæbbung og
n .High tide
n ēgor g
n fylleþflōd
n hēahflōd
n .Neap tide
n nēpflōd
aj .Strong
aj stearc
aj strang
aj swīþstrēme o
aj .Rushing
aj āfӯsed
aj forþrǣsende
aj gefӯsed
aj .Engulfing
aj forswelgende
aj .Full
aj full
aj .Ebbing and flowing
aj geondflōwende
aj ongēanflōwende g
v .To ebb
v āebbian
v geebbian
v eftflōwan g
n Whirlpool
n edwielle g
n edwinde g
n grutt g
n hwyrfepōl og
n sǣswelg
n geswelg g
n swelgend
n swelgendnes og
n swelgnes og
n þoden
n wǣl
n Flood
n cwild(e)flōd g
n drenceflōd p
n flēd
n flōd
n geofon p
n mereflōd p
n wǣgþrēat og
n gewæsc g
n wæterflōd
n willflōd op
n ӯþung
n .Sea-flood
n sǣflōd
n .Biblical
n ēgorhere p
n flōd
n wælstrēam op
aj .In flood
aj flēde
aj flōde og
aj inflēde p
aj oferflēde o
v .To flood/overflow
v geflōwan
v .To flood/overflow (land, etc.)
v oferflōwan
v ӯþ(g)ian
v .To carry away by a flood
v tōflēotan o
v .To be flooded
v flōwan
v .(Of flood) to sink, go down
v ebbian
v sincan
n Retreat (of Red Sea)
n sǣcir op