Search results for all words occurring only in poetry.


Part of Speech (Sub) Heading OE Word Flag
n      Earth, world brytengrundas op
n      Earth, world brytenwangas op
n      Earth, world eormengrund op
n      Earth, world eorþstede op
n      Earth, world eorþweg p
n      Earth, world foldwang p
n      Earth, world foldweg p
n      Earth, world grundwæg op
n      Earth, world grundwang p
n      Earth, world gumrīce p
n      Earth, world moldweg p
n      .As God's creation ealdgeweorc p
n      .As God's creation frumgesceap op
n      .As God's creation fyrngesceap op
n      .As God's creation fyrnweorc p
n      .As God's creation landgesceaft op
n      ..Before the last judgement ǣrworuld op
n      .As dwelling place eardgeard p
n      .As dwelling place hrūse p
n      .As dwelling place willwong op
n      .As dwelling place wundorworuld op
n      .As distinct from heaven hrūse p
n      Surface of the earth wīdland p
n      .Region grundscēat p
n      .Horizon ēaggemearc op
aj      .Southern sūþheald p
n      .Eastern part or place ēastwegas p
n      West westwegas op
n      Land hrūse p
n      Ground grundbedd op
n      Ground hrūse p
n      .Other types of island sǣrӯric op
n      Shore, bank strēamstæþ op
n      Shore, bank strēamweall op
n      .Coast, seashore brimfaroþ op
n      .Coast, seashore brimstæþ op
n      .Coast, seashore faroþ p
n      .Coast, seashore merehwearf op
n      .Coast, seashore sǣfaroþ p
n      .Coast, seashore sǣwaroþ p
n      .Coast, seashore wǣgstæþ op
n      .Coast, seashore ӯþlāf p
n      ..Sandy shore sandland op
n      .Land near coast sǣwong op
n      .River-bank ēastæþ op
n      Promontory, headland, cape bearunæs op
n      Promontory, headland, cape fyrgenhēafod op
n      High land hēahstede op
n      High land mōrhǣþ op
n      .Hillock beorgstede op
n      .Prominent/isolated hill/mountain mundbeorg op
n      .High hill hēahhliþ p
n      .Other kinds of hill wulfhliþ op
n      Mountain fergenbeorg op
n      Mountain hēahbeorg p
n      .Side of mountain beorghliþ p
n      .Sandy slope sandhliþ op
n      .Slope (of headland) næshliþ op
n      Cliff ecgclif op
n      Cliff stānhliþ p
n      .Sea-cliff brimclif op
n      .Sea-cliff holmclif p
n      .Sea-cliff sǣbeorg p
n      .Sea-cliff sǣweall p
n      .Sea-cliff stæþweall op
n      .Sea-cliff weallclif op
n      .Misty cliff misthliþ p
aj      .Of/concerning cliffs, steep stealc p
n      .Hole, pit eorþgræf op
n      .Mountain-cave dūnscræf p
n      .Rocky arch stānboga p
n      .Level place, plain stedewang p
n      .Particular kinds of level land friþowang op
n      .Particular kinds of level land sǣlwang p
n      .Particular kinds of level land stānwong op
n      .Particular kinds of level land wudufeld op
n      Marsh, bog, swamp fengelād op
n      Marsh, bog, swamp fenhleoþu op
n      Marsh, bog, swamp fenhop op
n      Marsh, bog, swamp mōrhop op
aj      .Marshy mōrhēald op
n      .Wooded land wudufeld op
n      Wild/uncultivated land ānad p
n      Wild/uncultivated land mearcstede op
n      .A waste/deserted place wēstenstaþol op
n      .Moor, heath mōrhǣþ op
n      Earth, soil hrūse p
n      .A grain of sand sandgrot op
n      Water ēarwela op
n      Water lagufæþm op
n      Water lagustrēam p
n      Body of water mereflōd p
n      .Navigable waterway ēalād op
n      ..Floor of subterranean place hrūse p
aj      .Still, calm meresmylte op
n      Moving water wyllestrēam p
n      River lagustrēam p
n      ..Eider, 'door of sea monsters' fīfeldor op
n      Stream foldwylm op
n      Stream wæterburne op
n      Stream wyllestrēam p
n      ..Mountain/woodland firgenstrēam p
n      Torrent brimstrēam p
n      Torrent hlimme p
n      Spring, fountain, well wæterspring op
n      Spring, fountain, well wylleburne p
n      Sea/ocean bæþweg p
n      Sea/ocean ēgorstrēam p
n      Sea/ocean fīfelwǣg op
n      Sea/ocean flōdweg p
n      Sea/ocean geofon p
n      Sea/ocean hranmere op
n      Sea/ocean hranrād p
n      Sea/ocean hwælmere p
n      Sea/ocean hwælweg op
n      Sea/ocean lagufæsten p
n      Sea/ocean sǣfæsten op
n      Sea/ocean sǣholm op
n      Sea/ocean seglrād op
n      Sea/ocean seolhbæþ op
n      Sea/ocean seolhpæþ op
n      Sea/ocean sioloþ op
n      Sea/ocean sundhelm p
n      Sea/ocean swānrād p
n      Sea/ocean wær p
n      Sea/ocean windgeard op
n      Sea/ocean ӯþfaru p
n      Sea/ocean ӯþgewinn p
n      .Open/deep sea fīfelstrēam op
n      .Open/deep sea flotweg op
n      .Open/deep sea fyrnstrēamas op
n      .Open/deep sea holmmægen op
n      .Open/deep sea mereflōd p
n      .Open/deep sea wǣgholm op
n      .Open/deep sea ӯþmere op
n      .Remotest sea ūtgārsecg op
aj      .Relating to the sea holmeg op
n      .Bosom fāmigbōsm op
n      .Sea-path/-way brimlād p
n      .Sea-path/-way brimrād p
n      .Sea-path/-way faroþstrǣt p
n      .Sea-path/-way holmweg op
n      .Sea-path/-way lagulād p
n      .Sea-path/-way lagustrǣt op
n      .Sea-path/-way merelād op
n      .Sea-path/-way merestrǣt p
n      .Sea-path/-way sǣlād p
n      .Sea bed ēargrund op
n      .Sea bed wætergrund op
n      Sea-channel merestrēam p
n      .Rough sea holmþracu p
v      .To grow calm drūsian p
v      .To grow calm sessian op
n      Wave waþum(a) p
n      .Towering wall of holmweall op
n      .Towering wall of meretorr op
n      .Towering wall of randgebeorh op
n      .Towering wall of randburg p
n      .Towering wall of sǣweall p
n      .Billow/sea-wave brimwylm op
n      .Billow/sea-wave flōdӯþ op
n      .Billow/sea-wave holmwylm op
n      .Billow/sea-wave sǣwǣg op
n      .Billow/sea-wave sǣwylm op
n      .Billow/sea-wave sealtӯþ p
n      .Billow/sea-wave wæterӯþ op
n      .Large wave flōdweard op
n      .Large wave flōdwylm p
n      .Large wave mōdewǣg op
n      .Large wave sǣbeorg p
n      .Breaker waroþfaruþ op
n      .Surf waroþgewinn op
n      Surging, rolling, heaving of waves merefaroþ p
n      Surging, rolling, heaving of waves strēamwelm op
n      Surging, rolling, heaving of waves strēamgewinn op
n      .Act of mingling gebland p
n      .Act of mingling ēargebland p
n      .Act of mingling sundgebland op
n      .Act of mingling ӯþgebland p
n      .Act of breaking/dashing hōpgehnāst op
aj      .Running high/surging/rolling hōpig op
n      .Icy lake īsmere op
n      .Bed of grundwang p
n      .Bed of meregrund p
n      .Round hringmere op
n      .Icicle cylegicel p
n      .Icicle hrīmgicel op
aj      ..Far-flowing wīdrynig op
av      .Gently smoltlīce op
v      ..To flow upon, round beflōwan op
v      ..To flow upon, round geondlācan op
v      ..To flow under underflōwan op
v      ..(Of water) to disperse tōscrīþan op
n      Current, rush of water strēamfaru op
n      Current, rush of water wǣgstrēam op
n      Current, rush of water wæterþrӯþ op
n      .Sea current ēgorstrēam p
n      .Sea current geofonflōd op
n      .Sea current merestrēam p
n      Flood drenceflōd p
n      Flood geofon p
n      Flood mereflōd p
n      Flood willflōd op
n      .Biblical ēgorhere p
n      .Biblical wælstrēam op
aj      .In flood inflēde p
n      Retreat (of Red Sea) sǣcir op
n      .Bright firmament beorhtrodor op
n      Heaven(s), sky sweglbōsm(as) op
n      Heaven(s), sky ūprodor p
n      .Regions of the heavens ēastrodor op
n      .Regions of the heavens norþrodor op
n      Heavenly body godgim op
n      Heavenly body heofoncandel p
n      Star heofonsteorra p
n      Star rodortungol op
n      .Noble star æþeltungol p
n      .Noble star tungolgim op
n      Sun dægcandel p
n      Sun dægsceald op
n      Sun friþcandel op
n      Sun heaþusigel op
n      Sun heofonlēoma op
n      Sun merecandel op
n      Sun sōl op
n      Sun sweglcandel op
n      Sun wedercandel p
n      Sun wedertācn op
n      Sun woruldcandel op
n      Sun wuldorgim op
n      Sun wyncandel op
n      Moon lyftfæt op
n      Heavenly light heofoncandel p
n      .Whirlpool of fire edwylm op
n      Air surrounding earth, atmosphere ūplyft p
n      .Summer heat sumorhāt op
n      .A day of fine weather wederdæg op
n      .Sunshine sumorswegel op
aj      .Sunny sigelbeorht p
aj      .Sunny sigeltorht op
aj      .Sunny sunwlitig op
aj      ..As the sea meresmylte op
n      .Storm of rain, hail, snow hrīþ op
n      .Storm of rain, hail, snow wintergeweorp p
n      .Storm of rain, hail, snow wolcengehnāst op
n      Lightning rynegiest op
n      .Perpetual cold sincaldu p
n      .Morning cold morgenceald op
aj      ..Wintry-cold winterbiter p
aj      ..Wintry-cold winterceald p
aj      .Icy-cold hrīmceald op
aj      .Excessively cold ungemetceald op
aj      .Covered in frost hrinde op
v      .To cover with frost behrīman op
n      .Icicle cielegicel p
n      .Icicle hrīmgicel op
n      .Icy bond īsgebind op
aj      ..Frozen hard hrīmigheard op
n      .Blast, gust windbland op
n      ..Sudden gust fǣrblǣd op
v      .To blow wāwan op
n      Cloud lyfthelm p
n      Cloud scēo op
n      Cloud wǣgfæt op
n      .Clouds lyftedor op
n      ..Mass of cloud-troops hlōþgecrod op
n      .Fine-weather cloud wederwolcen op
n      .Scudding of clouds wolcenfaru p
v      .To lower (as a cloud) seomian p
n      .Covering of mist misthelm op
n      ..Mist covering the slain wælmist p
n      .Misty gloom mistglōm op
n      .Morning rain morgenrēn op
n      .Deadly rain (causing floods) wælregn op
n      ..Winter shower winterscūr op
n      ..(Of shower) swishing sound sumsende op
n      .Rainbow scūrboga op
v      ..To rain heavily, pour rēotan p
n      .Hailstorm hagolfaru op
n      Snow wintergewǣde op
n      Creation forþgesceaft p
n      Creation fyrnweorc p
n      .Created world ealdgeweorc p
n      .Created world landgesceaft op
n      ...Race of mortals feorhcynn p
n      ..Living being, creature eorþgesceaft op
n      ..Living being, creature feorhberend p
n      ..Living being, creature feorhbora op
n      ...Noble creature hēahgesceaft op
n      ...Earthly creature woruldsceaft p
n      Life, vital part ealdor p
n      Life, vital part feorhlīf op
n      Soul, spirit feorhhord p
n      Soul, spirit sāwolhord p
n      Gift of life feorhgiefu op
aj      That lives, living cwiclifigende p
aj      That lives, living feorhēacen op
aj      .And moving cwichrērende op
n      Condition of life ealdorgesceaft op
n      Lifetime ealdorlegu p
n      Lifetime līfgesceaft p
v      ..(Of man, right, etc.) to flourish rogian op
n      .Fertility, abundance of offspring tūddorspēd op
n      ..Promise of numerous offspring worngehāt op
n      .Internal generation insceaft op
n      .Sexual intercourse hǣmedlāc op
n      .Sexual intercourse gemæcscipe op
n      .Begetting of children bearngestrēon op
n      ..Young ones, offspring geoguþcnōsl op
aj      ..Producing fruit/offspring tūddortēonde p
n      Child-bearing, childbirth bearngebyrda op
n      Child-bearing, childbirth byrdscype op
n      .A slow birth lætbyrd op
n      .A difficult birth swǣrbyrd op
n      .An imperfect birth lambyrd op
n      .Progeny, offspring eormenstrӯnd op
n      .Progeny, offspring fæsl p
n      .Progeny, offspring magotimber p
n      .Progeny, offspring magotūdor p
n      ..Living generations wōcor p
n      ..Number of offspring cnēowrim p
vt      .To regenerate geedbyrdan op
n      .Life-span, days of one's life dæghwīl op
n      .Life-span, days of one's life ealdordæg p
n      .Life-span, days of one's life feorhdagas op
n      .Life-span, days of one's life tīddæg p
n      .Life-span, days of one's life woruldstund op
n      Youth geoguþfeorh p
n      Youth magogeoguþ op
aj      ..Young, immature, halfgrown unweaxen p
aj      .Young cnihtgeong op
n      ..A strong youth þrӯþbearn op
aj      ..Being a child/youth umborwesende p
v      .To grow old gomelian op
aj      .(Of beings, etc.) old, of great age gamol p
aj      .(Of beings, etc.) old, of great age gamolferhþ op
aj      ..Very old gēomorfrōd op
aj      ..Very old infrōd p
n      Death swylt p
n      .Act of dying, decease swylt p
n      ..As loss of life feorhlegu p
n      ..As end of life ealdorbealu p
n      ..As end of life endedēaþ op
n      ..As end of life endelīf op
n      ..As end of life feorhcwealm p
n      ..As end of life swyltdēaþ op
n      ..As loss of body līchryre op
n      ..As separation dēaþgedāl op
n      ..As separation ealdorgedāl p
n      ..As separation feorhgedāl p
n      ..As separation friþgedāl op
n      ...From a lord þēodengedāl op
n      ...With compulsion nӯdgedāl p
n      ...Separation from the soul gāstgedāl p
n      ...Separation from the soul sāwolgedāl p
n      ....And the world woruldgedāl op
n      ..Death as departure ellorsīþ op
n      ..Death as departure ferhþweg op
n      ..Death as departure forþweg p
n      ..Death as departure hinsīþ p
n      ...Hateful departure lāþsīþ op
n      ...Departure of particular kind bealusīþ p
n      ...Departure of particular kind nēosīþ op
n      ...Departure with compulsion nīdfaru op
n      .Death by violence cwealmbealu op
n      .Death by violence dēaþcwalu p
n      .Death by violence wælcwealm op
n      .Death in battle gūþdēaþ op
n      .Death in battle wældēaþ op
n      .Death at sea meredēaþ p
n      .Marvellous death wundordēaþ op
n      .Premature death ǣrdēaþ op
n      .Cup of death dēaþwēge op
n      .Agony of death dēaþcwalu p
n      ...Day of death endedōgor p
n      ...Day of death swyltdæg p
n      ...Hour of death swylthwīl p
n      ..Place of death dēaþstede op
n      ..Place of death dēaþwang op
n      ...Valley of death dēaþdenu p
n      ...Hall of death dēaþwīc op
n      ...Death-bed hildbedd op
n      ...Death-bed morþorbedd op
n      ...Death-bed nēobedd p
v      .To die dēagan op
v      ..Involving journey forsīþian op
aj      In process of dying hinfūs p
aj      In process of dying wælfūs op
aj      .Struggling for life līfbysig op
aj      .Faint to death fylwērig op
aj      .Mortally wounded ellensēoc op
aj      .Mortally wounded feorhsēoc op
aj      ..And doomed slegefǣge op
aj      ..Not fated to die unfǣge p
n      ..Who is a departed friend gēowine op
aj      ..Involving separation ealdorlēas p
aj      ..Involving separation woruldēad op
aj      ..Involving weariness dēaþwērig op
aj      ..Involving weariness limwērig p
n      Appointed death, doom metodsceaft p
n      .Person doomed to death/whose time appointed dēaþfǣge op
n      .Person doomed to death/whose time appointed tīdfara op
n      .Violent death, slaughter beaducwealm op
n      .Violent death, slaughter bealucwealm op
n      .Violent death, slaughter cring op
n      .Violent death, slaughter dēaþcwealm op
n      .Violent death, slaughter ecgwæl op
n      .Violent death, slaughter feorhbealu p
n      .Violent death, slaughter gārcwealm op
n      .Violent death, slaughter gūþscearu op
n      .Violent death, slaughter wīghryre op
n      .Death caused by sword sweordbealo op
n      .Sudden death dēaþrǣs op
n      .Sudden death hrāfyll op
n      .Carnage inwitscear op
n      .Carnage wælfill p
n      .Carnage wælscel op
n      ..Destruction/killing by night nihtbealu op
n      ..Bloodshed heaþuswāt p
n      ..Place of carnage hrǣwīc op
n      ..Place of carnage wælbedd p
n      ..Fill/abundance of slaughter wælfyllu op
n      ..Slain/the slain beliden p
n      .Power causing death wælcræft op
n      .Wound causing death feorhbenn op
n      .Wound causing death feorhdolg op
n      .Wound causing death feorhwund op
n      .Wound causing death syndolh op
n      .Wound causing death wælbenn op
n      .Death-stroke dēaþdrepe op
n      .Death-stroke dēaþslege op
n      .Death-stroke wælhlem op
n      .Death-stroke wælsweng op
n      .Deadly bond, embrace heorufæþm op
n      .Deadly bond, embrace wælbend op
n      .Deadly bond, embrace wælclomm op
n      .Deadly bond, embrace wælfæþm op
n      .Death-bringing tree dēaþbēam op
n      .Deadly flame wælfӯr p
n      .Battle icicle hildegicel op
aj      .Causing death wælblēat op
aj      Murderous, bloodthirsty cwildrōf op
aj      Murderous, bloodthirsty heorugīfre p
aj      Murderous, bloodthirsty heorugrǣdig p
aj      Murderous, bloodthirsty morþorhycgende op
aj      Murderous, bloodthirsty myrþu op
aj      Murderous, bloodthirsty wælfel op
aj      Murderous, bloodthirsty wælgīfre p
v      To kill, slay ābredwian op
v      To kill, slay forwegan op
v      To kill, slay gētan op
v      To kill, slay rēodan p
n      ..Poisoned spear ātorspere op
n      A killer cwealmcuma op
n      A killer ecgbana op
n      A killer handbana p
n      A killer ordbana op
n      .As life-destroyer ealdorbana op
n      .As life-destroyer ferhþbana op
n      .As devourer mūþbona op
n      .As spirit of death dēaþscūa op
n      Manslaughter, homicide morþorbealu op
n      Manslaughter, homicide morþorcwealm op
n      .Murderer, killer ātorsceaþa p
n      .Murder of brother brōþorcwealm op
n      ..Murderer of brother brōþorbana op
n      Suicide selfcwalu op
n      A grave, burial place, sepulchre dēaþbedd op
n      A grave, burial place, sepulchre dēaþræced op
n      A grave, burial place, sepulchre eorþgrāp op
n      A grave, burial place, sepulchre foldærn p
n      A grave, burial place, sepulchre foldgræf p
n      A grave, burial place, sepulchre foldræst op
n      A grave, burial place, sepulchre gærsbedd op
n      A grave, burial place, sepulchre græfhūs op
n      A grave, burial place, sepulchre landrest op
n      A grave, burial place, sepulchre moldærn p
n      A grave, burial place, sepulchre moldgræf p
n      A grave, burial place, sepulchre sandhof op
n      A grave, burial place, sepulchre wælrest p
n      .A secret grave heolstorcofa op
n      .A tomb, coffin þēostorloca op
n      .A burial mound beorghliþ p
n      .A pyre bǣlfӯr p
n      .A pyre wælfӯr p
n      ..Place of a pyre bǣlstede op
n      ..Wood for bǣlwudu op
n      ..Flame of ādlēg op
n      ..Flame of bǣlwylm op
n      ..Smoke from wudurēc op
n      .A dirge, lament fūslēoþ p
n      .A dirge, lament gēomorgidd p
n      Humankind eormencynn p
n      Humankind eormenþēod op
n      Humankind eorþtūdor op
n      Humankind gumcynn p
n      Humankind gumþēod op
n      Humankind sigetūdor op
n      Humankind wercyn op
n      People fīras p
n      People ielde p
n      People niþþas p
n      People werþēode p
n      .Human being woruldbearn op
n      .Dweller(s) on earth foldbūende p
n      .Dweller(s) on earth grundbūend p
n      .Dweller(s) on earth hērbūende p
n      .Dweller(s) on earth þēodbūende p
n      .Dweller(s) on earth woruldbūende p
n      .Dweller(s) on earth woruldwuniende p
n      .Spirit bearer gāstberend p
n      .Spirit bearer sāwolberend op
n      .A being with speech reordberend p
n      .Person of past days fyrnmann op
n      Male person, man æþeling p
n      Male person, man beorn p
n      Male person, man folcāgende p
n      Male person, man folcwer p
n      Male person, man gumrinc p
n      Male person, man gumþegen op
n      Male person, man mæcg p
n      Male person, man mæcga op
n      Male person, man māga p
n      Female person, woman frēo op
n      Female person, woman frōwe op
n      Female person, woman mēowle p
n      Child magotimber p
n      Child umbor op
n      Youth, boy, stripling magorinc p
n      .Princely dryhtbearn op
n      .Beloved/winsome maid healsmægeþ op
n      .Beloved/winsome maid wynmǣg op
n      Old woman gēomēowle op
n      Giant eoten p
n      .Progeny of giant gīgantmæcg op
n      Child, offspring byre p
n      Child, offspring eafora p
n      .Successor(s), posterity eafora p
n      .Successor(s), posterity folcbearn p
n      .Successor(s), posterity framcyme op
n      .Successor(s), posterity framcynn p
aj      ..First-born ǣrboren op
n      .(Of Christ) only-begotten ānboren p
n      Twins līfgetwinnan op
n      A son māga p
n      ...Child of one's own mother mōdorcild op
n      .Own brother frēobrōþor op
n      .From same father fæderenbrōþor op
n      ..Brothers pleasant in their lives willgebrōþor op
aj      .Brotherless brōþorlēas p
n      ..Gracious sisters willgesweostor op
n      Ancestry, descent framcynn p
n      ..First, primal degree frumcnēow op
n      .Genealogy folctalu op
n      Ancestry, paternal kinship fæderæþelo p
n      .Paternal lineage fæderencynn p
n      Forefather, ancestor ǣrfæder op
n      Forefather, ancestor cnēowmǣg p
n      Forefather, ancestor lēodfruma p
n      .Paternal race, forefathers fæderencynn p
n      Descendant byre p
n      Kinship, relationship sibgebyrd op
n      Kinsman, relative cnēowmǣg p
n      Kinsman, relative frēomǣg p
n      Kinsman, relative gædeling p
n      Kinsman, relative woruldmǣg op
n      .Relative affording protection hlēowmǣg p
n      ..Mother's kinsfolk mēdrencynn op
n      .Bad kinsman unmǣg op
n      .A close relation hēafodmǣg p
n      .A close relation hēafodmāga op
n      .A close relation hyldemǣg p
n      ..Blood relations sibgemāgas op
aj      .Not related unmǣge op
n      .Uncle and nephew suhtergefæderan op
n      .Uncle and nephew suhtorfædran op
n      .Son-in-law and father-in-law āþumswēoras op
n      A family, household heorþwerod p
n      Body of retainers, household heorþwerod p
n      Body of retainers, household innweorud op
n      .Band of followers, retinue handscolu p
n      .Band of followers, retinue genēatscolu op
n      ..Member of a retinue ambihtþegn p
n      ..Member of a retinue ār p
n      ..Sitting in hall, on benches bencsittend p
n      ..Sitting in hall, on benches fletsittend p
n      ..Sitting in hall, on benches heallsittend p
n      .A band of kinsmen sibgedryht p
n      .A band of kinsmen þēodmægen op
n      A race, tribe cnēowsibb op
n      A race, tribe frumcynn p
n      A nation, people folcmægen p
n      A nation, people folcmǣgþ p
n      A nation, people folcscearu p
n      A nation, people folcscipe op
n      A nation, people lēodscearu op
n      A nation, people sīdfolc p
n      A nation, people sigefolc p
n      A nation, people sigeþēod p
n      A nation, people þēodstefn op
n      A nation, people wermǣgþ p
n      A nation, people werþēod p
n      A nation, people wīdfolc op
n      .A noble/great people gumcynn p
n      A native people ingefolc op
n      A native people ingeþēod p
n      .Natives of a country ingemen op
n      .Natives of a country landwaru op
n      .Natives of a country lēodweras p
n      .A compatriot lēodmæg p
n      An inhabitant insittend op
n      .Inhabitant(s) of the south sūþmann p
n      Dwellers by the sea sundbūende p
n      .Citizens āþolware op
n      ..A citizen ceasterbūend op
n      .Merovingian merewīoing op
aj      ..Frisian frīs op
n      .East Thuringians ēastþyringas op
n      Unidentified people baningas op
n      ..Danes with spears gārdene p
n      .Swedes swēoþēod op
aj      African afrisc op
n      .Syrians syrware op
n      Body bāncofa p
n      Body bānfæt p
n      Body bānhūs p
n      Body bānsele op
n      Body ēadorgeard op
n      Body eorþfæt p
n      Body feorhbold op
n      Body feorhhūs op
n      Body flǣsccofa op
n      Body flǣschord p
n      Body foldærn p
n      Body grēothord op
n      Body lāmfæt p
n      Body līcfæt p
n      .Of a warrior dryhtnē op
aj      Lean, thin, slender hlanc p
n      Height, stature or form limwæstm op
n      Head hafela p
aj      .With a splendid, shining head hēafodbeorht op
n      Top of head molda op
n      Top of head scāda op
n      Eye hēafodgimm p
n      Eye hēafodsīen p
aj      .Having no mouth mūþlēas op
n      Chest, breast, bosom hreþer p
aj      .Puff-breasted byledbrēost op
aj      .Of/concerning the limbs leoþulic op
aj      .Nimble of limb leoþucræftig op
n      .Forefinger lēawfinger op
aj      .Having one/two feet ānfēte op
aj      ..Pale-cheeked blāchlēor p
aj      .Dark-complexioned salu op
aj      .Dark-complexioned saluneb op
aj      .Fair-haired, blonde hwītloc op
aj      .Fair-haired, blonde hwītloccede op
aj      .Dark-/black-haired wanfeax op
aj      .Grey-haired, hoary feaxhār op
aj      .Grey-haired, hoary gamolfeax p
aj      .With braided locks wundenlocc p
n      Flesh brǣd op
n      Bone/bones mearhcofa op
aj      .Having no bones bānlēas op
n      Skull brægenloca op
n      .Vertebra of bānhring op
n      Muscle bānloca p
n      Throat/gullet woddor op
aj      ..With sweaty brow swātighlēor op
n      A sigh sice op
n      Blood cwealmdrēor op
n      Blood heolfor p
n      .Blood shed in violence heorudrēor p
n      .Blood shed in violence wældrēor p
n      .Life blood sāwoldrēor p
n      .Bloody heolfrig p
n      .Bloody heorudrēorig p
aj      ..Bloodstained drēorfāh op
aj      ..Bloodstained swātfāh p
aj      .Devoid of feeling fēlelēas op
aj      .Slow-minded, dull læthӯdig op
aj      .Weary in body, grievously wearied hrāwērig op
aj      .Weary from illness ādlwērig op
aj      .Weary at heart rēonigmōd p
aj      .Battle-weary gūþwērig op
aj      .Battle-weary heaþuwērig op
aj      .Weary from feasting symbelwērig p
aj      .Sea-weary lidwērig op
aj      .Sea-weary merewērig op
aj      .Sea-weary sǣmēþe op
aj      .Sea-weary sǣwērig p
aj      .Travel-weary rādwērig op
aj      .Travel-weary sīþgēomor op
vt      .To exhaust, weary besylcan op
n      ..Evening rest ǣfenrest p
n      ..Evening rest nihtrest op
aj      .Weary and sleepy slǣpwērig op
aj      .Sinking, drowsing drūsende p
aj      .Desired, desirable mynelic op
av      .With eager desire nēodfræce op
aj      .Easy, pleasant, pleasurable gerӯde op
n      .Touch handhrine op
n      ..Handgrasp mundgripe p
v      ..To grope about, feel earnestly ætfeohtan op
n      Pleasant smell, fragrance, perfume æþelstenc op
n      .Nature/power of the eye ēagegebyrd op
v      To see, look upon, behold bewlītan op
v      .To look through, examine þurhwlītan p
aj      Visible ansīene p
aj      Visible ēagsӯne op
aj      Visible eāþgesīene p
aj      Visible forþgesӯne op
n      .A sight, show, spectacle wlitesēon op
n      .A sight, show, spectacle wundersēon op
aj      .Hard to see earfoþtǣcne op
aj      .Inattentive to sound, failing to hear oferhlēoþur p
n      .Sound, noise swēghlēoþor p
aj      ..In battle heaþutorht op
n      .At dawn ūhthlem op
n      .In battle hereswēg op
n      .In battle hildeswēg op
n      .In battle hildewōma p
n      .In battle wīgcyrm op
n      .On day of judgement heofonwōma p
n      .Made by living creatures gedræg p
n      .Of thunder þunorrādstefn op
aj      .Overloud, noisy, clamorous hrēmig p
aj      .Sonorous sciell op
v      .To resound, sound loudly scrallettan p
v      .To resound, roar hlimman p
n      .Resounding din swēgdynn op
v      .To surge, grind, roar hwelan op
v      .To make a creaking sound ceorran op
v      .To cause something to clash, to crash behlemman p
v      .To cause something to clash, to crash hlemman p
v      .To whizz hwīnan op
v      .To gnash, chatter gryrran op
n      Sound of water wæterstefn op
v      ..To utter sound cohhetan op
n      .Sound made by the voice, a cry swēghlēoþor p
aj      .Clear-voiced beorhtword op
v      .To roar, bellow, make a loud noise circian op
n      .Clamour, outcry herecirm op
n      .Clamour, outcry herewōp op
aj      .Clamorous, squalling hrēmig p
v      .To speak loud, cry aloud ceallian op
v      .To cry out, call (out) breodian p
v      .To scream begiellan op
n      .Creature of the heath hǣþstapa p
n      .A noxious animal gāsrīc op
n      .Tusk hildetux op
n      ..Front of foot fēþemund op
aj      ..Cruel-pawed slīþhende op
aj      ..With twisted mane wundenfeax op
n      .Firm nail, talon stedenægel op
n      .Home of sea-monsters nicorhūs op
n      .Home of serpents wyrmgeard op
n      .Dung of cattle weorftord op
n      ..Belonging to the people folccū op
n      .A hunting-dog wælhwelp op
n      .A grey or white horse scēam op
aj      .(Of horse) shod calcrond op
n      ...A war-horse, charger eoh p
n      ...A ceremonial horse friþhengest op
aj      .(Of a horse) graceful in movement swancor p
n      .Hedgehogs erinaces op
n      Wolf mearcweard op
n      Panther pandher op
n      Whale wæterþīsa p
aj      .Of/concerning a whale hwælen op
n      .Race of fish brimhlæst op
aj      .Swimming in the sea laguswimmend op
n      Bird heofonfugol p
n      Bird lyftflēogend op
n      .Young bird fugeltimber op
n      ..Tail finta p
aj      ...Dark-feathered salupād op
aj      ...Dark-feathered salwigfeþera op
aj      ...Dark-feathered salwigpād p
aj      ...Dewy-feathered/-winged dēawigfeþera p
aj      ...Dewy-feathered/-winged ūrigfeþere p
aj      ...Grey-feathered haswigfeþre op
aj      ...Having a horny beak hyrnednebba p
n      .Partridge pernex op
n      Bird of prey herefugol op
n      Bird of prey nēfugol op
n      Bird of prey wælcēasega op
n      ..As warhawk gūþfugol op
n      ..As warhawk gūþhafoc op
n      .Falcon heoruswealwe op
n      .A tree-haunting bird trēowfugol op
n      .Raven lyftsceaþa op
n      .Sparrow nēodspearuwa op
n      .Gull, sea-bird brimfugol op
n      .Curlew hwilpe op
n      .Pelican pellican op
n      .Mite, small insect stælgiest op
n      .Flies mysci op
n      .Race of flies flēohcynn op
n      Worm moldwyrm op
n      Monster, strange creature āglǣca p
n      Monster, strange creature āglǣcwīf op
n      Monster, strange creature ælwiht op
n      Monster, strange creature merewīf op
n      Monster, strange creature unsceaft op
n      Monster, strange creature untӯdre p
n      Dragon eorþdraca p
n      Dragon fӯrdraca op
n      Dragon gūþfloga op
n      Dragon gūþsceaþa op
n      Dragon hringboga op
n      Dragon inwitgæst op
n      Dragon līgdraca p
n      Dragon lyftfloga op
n      Dragon nīþdraca op
n      Dragon ūhtfloga op
n      Dragon ūhtsceaþa op
n      Dragon wīdfloga p
n      Griffin griffus op
n      Sea-monster brimwylf p
n      Sea-monster fīfel op
n      Sea-monster grundwiergen op
n      Sea-monster meredēor op
n      Sea-monster merefix op
n      Sea-monster wǣgbora op
n      Sea-monster wǣgdēor op
n      .Race of sea-monsters fīfelcynn op
n      ...A pleasant plant wynwyrt op
v      ..And become leafy telgian op
aj      ..(Of groves) quick-growing blēdhwæt op
aj      ...Not green ungrēne op
n      Fruit of the earth foldwæstm op
n      .Of forest wudublǣd p
aj      ..Flowery and bright beorhtblōwende op
n      .A forest tree wudubēam p
n      ..On mountain firgenbēam op
n      .A mountain wood firgenholt op
n      .?A wood in a meadow holmwudu op
n      .A sunny/delightful grove sunbearu op
n      .A sunny/delightful grove wyngrāf op
n      ..A beech wood bōcwudu op
n      .Maple hlin op
n      .Oak āctrēo p
n      ..Yew berry ēowberge op
aj      .Grey with lichen rǣghār op
n      ..Crab apple wudusūræppel op
n      Seaweed wāroþ op
n      Unidentified plants (alphabetical order) stīþe op
aj      ..Well-formed limhāl op
n      Disease, infirmity, sickness suht op
n      .Force of disease ādlþracu op
aj      .Sick, ill, diseased sēoslig op
n      .An early illness ǣrādl p
n      An infectious disease geflog op
n      .A deadly attack wælpīl op
n      .A deadly attack wælstrǣl op
n      .A sudden attack fǣrhaga op
n      .An insidious attack searocǣg op
n      A sick person, invalid lēfmon op
n      ..Bale/hurt caused by a sword sweordbealo op
n      .Surging pain sārwylm op
n      .Sharp pain fǣrstice op
n      ..Shafts of pain hildescūr op
aj      .Suffering, in extreme pain forþegide op
n      Hurt, injury, damage oncӯþdǣd op
aj      .Injured heaþosēoc op
n      A wound benn p
n      A wound dolgbenn op
n      A wound līcsār p
n      A wound līcwund op
n      .A wound received in battle heaþuglemm op
n      .A wound received in battle heorudrync op
n      .A stab-wound lāþbite op
n      .A stab-wound ordstæpe op
n      .A stab-wound seaxbenn op
n      .A stab-wound sweordbite op
n      .A mortal wound bealubenn op
n      .A mortal wound heorudolg op
n      .A mortal wound sindolh op
n      .A gash, scar bengeat op
n      .A gash, scar bilswæþ op
v      .Wounded gedolgod op
aj      .Wounded dolhwund op
aj      ..Wounded by a sword sweordwund op
aj      ..Mortally wounded heorublāc op
aj      ..Not wounded unwundod op
v      .To wound (ge)bennian p
aj      .Deformed wōhbogen op
aj      .Crippled, lame limsēoc p
v      .To lame, cripple āhyltan op
n      ..Fracture of bone bāngebrec op
aj      .Swollen āþrunten op
n      .Swelling from snake-bite wyrmgeblǣd op
n      ..A painful sore/wound sārbenn p
n      ..A watery pustule wætergeblǣd op
n      ..Blister caused by thistle þistelgeblǣd op
n      .An abscess ātorgeblǣd op
n      .A wart, wen, mole wenncīcen op
n      .Dizziness hēafodswīma op
n      .Injury to sinew seonobenn op
n      .Injury to sinew seonudolg op
n      Swelling of the foot īsgeblǣd op
n      .Internal pain inbend op
v      ..To resuscitate, raise gebreadian p
n      .Race of physicians lǣcecyn op
n      ..Earth hrūse p
aj      ..Very hard regnheard op
aj      ..Very sharp/hard fēolheard op
aj      ..Very sharp/hard stedeheard op
aj      ..Fire-hardened fӯrheard op
aj      ..Iron-hard īrenheard op
aj      .Supple, flexible, pliable swancor p
aj      .Boneless, not rigid bānlēas op
n      .Heat of the sun heofoncolu op
n      .Burning heat fǣrbryne op
aj      ..Burning hot, torrid brynehāt op
aj      ..Burning hot, torrid hātwende op
aj      ..Burning hot, torrid wielmhāt op
v      .(Of a hot sensation) to burn, inflame swelan p
aj      .Warm wearmlic op
v      ..To heat through þurhglēdan op
n      Fire, flame ǣled p
n      Fire, flame līgbryne p
n      .Flame, blaze ǣledfӯr op
n      .Flame, blaze bǣlblæse op
n      .Flame, blaze bǣlblys(e) p
n      .Flame, blaze swaþul op
n      ..A wave of flame brynewylm p
n      ..A wave of flame fӯrwylm op
n      ..A wave of flame līgӯþ op
n      ..Fierce flame heaþuwylm p
n      ..Fierce flame wielmfӯr op
n      ..Violence of flames bǣlþracu op
n      ..Violence of flames līgþracu p
n      ..Towering flame hēahfӯr op
n      ..Gleaming fire ǣledlēoma op
n      .Crackling of fire fӯrgebræc op
n      .A fire-spark fӯrgnāst op
aj      .Active in fire līgbysig p
aj      .Without being on fire unbyrnende op
v      .To flame, blaze, rage rāsettan p
aj      .Burning, fiery byrnig op
aj      ..Ever-burning sinbyrnende op
v      .To burn, burn up forswelan op
v      ..To kindle, set alight geglēdan op
n      .Cruel fire heaþufӯr p
n      .Destructive fire tēonlēg p
n      .Destructive flame (from a dragon) hildelēoma p
n      ..Flame of funeral fire ādlēg op
n      ..Flame of funeral fire bǣlwylm op
n      .Smoke from wood (of funeral pyre) wudurēc op
n      .Deadly smoke/reek wælrēc op
n      Coldness, coolness cōlnes op
n      .Intense cold fǣrcyle op
aj      ..Intensely cold ælceald op
aj      ..Intensely cold winterbiter p
aj      ..Excessively cold ungemetceald op
aj      ..Cold as the sea brimceald p
aj      ..Perpetually cold sinceald p
aj      ..Deadly cold wælceald op
aj      ..Icy-cold hrīmceald op
aj      ..Icy-cold īsceald p
aj      ..Icy-cold snāwceald op
aj      ..Freezing, frozen, cold frēorig p
aj      ....Frozen hard hrīmigheard op
aj      ...With frosted wings īsigfeþera op
n      Brightness, light glǣm p
n      Brightness, light gleomu op
aj      .Light, bright lēohtlic op
aj      .Light, bright swegle p
aj      ..Equally bright efenbeorht p
aj      ..Radiantly bright eallbeorht p
aj      ..Radiantly bright mǣretorht p
aj      ..Radiantly bright wlitebeorht p
aj      ..Radiantly bright wlitetorht p
aj      ..Radiantly bright wuldortorht p
aj      ...Victoriously radiant sigetorht op
aj      ...Victoriously radiant sigorbeorht op
aj      ...Clothed in radiance scīrwered p
aj      ...Clothed in radiance sweglwered op
aj      ..Bright with sunshine sunbeorht p
aj      ..Bright as the sun sigelbeorht p
aj      ..Bright as the sun sigeltorht op
aj      ..Bright as the sun sunscīene op
aj      ..Heaven-bright heofonbeorht p
aj      ..Heaven-bright heofontorht p
aj      ..Heaven-bright rodorbeorht op
aj      ..Heaven-bright sweglbeorht op
aj      ..Heaven-bright swegltorht p
aj      ..Spring-bright gēartorht op
aj      ..Morning-bright morgentorht op
aj      ..Gold-bright goldbeorht op
aj      ..Gold-bright goldtorht op
aj      ..Bright from the sea meretorht op
aj      ..Shining in battle hildetorht op
aj      ..Shining in battle wīgblāc op
aj      ..With gleaming blade brūnecg op
aj      ..With gleaming blade scīrecg op
aj      ..Burnished, gleaming brūnfāg op
av      .Brightly, clearly hādre p
av      .Brightly, clearly swegle p
av      ..As brightly as day dæghlūtre op
n      ..Flashing of swords sweordlēoma op
aj      .That flashes, flickering wǣfre p
v      .To sparkle, scintillate tӯtan op
n      ..Firelight, firegleam brynelēoma op
n      ..Firelight, firegleam fӯrlēoht op
n      ..Firelight, firegleam fӯrlēoma op
n      .Darkness caused by mist mistglōm op
n      .Darkness of confinement hlīnscu(w)a p
aj      ..Dark, gloomy rēonig p
aj      ..Dark, dusky brūnwann op
aj      ..Dark, dusky earp p
aj      ..Black with smoke fӯrsweart op
v      ..To make brown, darken brӯnan op
v      .To grow dark drysmian p
v      .To grow dark swāmian op
n      .Shade, darkness dimscūa op
n      .Shade, darkness heolstorsceadu op
n      .Shade, darkness heolstorscuwa op
n      .Shade, darkness sceaduhelm op
n      ..Shade of a tree bēamsceadu p
n      .A shady place lēafscead op
n      .Wondrous colour wundorblēo op
n      ..Dye from wood bēamtelg op
aj      ..Pale and fearsome blāt p
aj      ..Pale and fearsome blātende op
aj      ...Through fear of drowning flōdblāc op
av      .Palely and fearsomely blāte p
n      .Brilliant whiteness searohwīt op
aj      .Dark-coloured salu op
aj      .Dark-coloured salubrūn op
aj      .Dark-coloured wanfāh op
aj      ..Darkened, blackened salwed op
v      .To become ashy/livid feologan op
aj      ..Red-stained rēadfāh op
v      ..To make red with blood rēodan p
aj      ..Yellow-tawny/bay æppelfealu op
n      Grey-coated one grǣghama op
n      Grey-coated one hasupād p
aj      .Grey grǣgmǣl op
aj      .Grey hasu p
aj      .Grey hasufāg op
aj      ..Flint grey flintgrǣg op
aj      ..Sea grey flōdgrǣg op
aj      ..Grey with lichen rǣghār op
av      ..With a grey tinge haswe p
n      Medley/variety of colour blēobrygd op
aj      .Coloured, multicoloured searofāh op
aj      ..Tesselated tigelfāg op
aj      ...Horribly speckled gryrefāh p
n      ..Hostile vapour or steam hildeswāt op
n      Moisture tīer op
v      .To stream, be wet with berinnan op
v      .To wet, make wet (with) bestӯman p
v      .To wet, make wet (with) beswylian op
v      .To drip, trickle ādrēopan op
n      .Pleasant salve wynele op
v      .To dry up, become dry forspyrcan op
v      .To dry up, make dry þyrran op
v      .To decay, degenerate, fall away wiþgangan p
n      .Final number enderīm op
n      .A number, reckoning rīmgetæl p
n      .A number, reckoning rōf op
n      ..A count of men/census folcgetæl op
v      ..To number, reckon, enumerate tōtellan op
n      .Computation by thousands þūsendgerīm op
n      .No small amount, much unlӯt op
n      .A great deal, abundance, multitude wearn p
av      ..Very much, greatly ealfela p
aj      ...(Of a ship) ample, with a large hold wīdfæþme p
aj      .Huge, immense, enormous ēacencræftig p
aj      .Giant, gigantic entisc op
aj      .Giant, gigantic eotenisc p
n      ..Of stones stāngripe op
av      .In companies, herds, bands, etc. swēotum p
aj      .Vast, boundless, immense ungrund p
aj      .Unmeasured ungemedemad op
aj      .Sufficient, ample ginne p
n      ..Glorious wealth/abundance wuldorspēd op
aj      .Gold-abounding goldhwæt op
v      .To swell (up) þrintan op
aj      .(Of amount) small, little unginne op
aj      ..Indestructible, unbreakable unbrǣce p
aj      ..Unbroken, intact unbryce p
aj      ..Untorn, uninjured ungewyrded op
aj      ..Fast joined together, yoked samodfæst op
aj      ..Cunningly bound searobunden op
aj      ..Cunningly bound searosǣled op
av      .(Marking association/comparison) together geador p
av      .(Marking association/comparison) together ongeador op
v      .To join, connect, combine, put together teofenian p
n      .A mixture (ge)bland p
aj      .Mingled, infected with onblanden op
av      .Quite, altogether welhwæs p
av      ..In large pieces sinsnǣdum op
aj      .Separate, disjoined ungeþēod op
v      .To separate, sunder, cut off from besnyþþan p
aj      .Empty hlanc p
v      .To make empty berian op
av      .Uniquely ǣngancundes op
n      An arrangement, order, succession getælrīm op
av      .Unsuitably ungedēfelīce op
n      Consumption of food/drink fōddorþegu p
n      ..Cannibal selfǣta op
n      ..Cannibal wælwulf p
v      .To eat mēsan op
v      .To eat as much as efenetan op
aj      .Without food, lacking food meteþearfende p
aj      .Ravenous, ravening heorugrǣdig p
n      .Famine, lack of food in a country þēodsceaþa p
n      Feasting seledrēam p
n      ..Joy at mead-drinking, festivity medudrēam p
n      ..Joy at wine-pouring gytesǣl op
n      .Feaster bēorhyrde op
n      .Feaster bēorscealc op
n      .Eating companion, guest bēodgæst op
n      .Eating companion, guest bēodgenēat p
n      .Feasting hall meduærn op
n      .Feasting hall meduheall p
n      .Feasting hall meduseld op
n      .Feasting hall wīnreced p
n      .Feasting hall wīnsæl op
n      .Feasting hall wīnsele p
n      ..Grounds of the feasting-hall meduwong op
n      Food/sustenance andwist op
n      Food/sustenance fōddorþegu p
n      Food/sustenance līfneru op
n      Good/palatable food wilþegu op
n      Water and loaf in desert (as a feast) symbelbrēad op
n      .Taste of honey hunigsmæc op
n      (Biblical) manna/bread of heaven heofonhlāf op
n      .Cauldron/kettle gripu op
n      Pot, vessel, crock gripu op
n      .Wondrous/precious vessel wundorfæt op
n      Abundance of food fōddorwela op
n      Abundance of food wistfyllo op
n      Feast ǣtwela p
n      Feast symbelgereord op
n      Feast wīnþegu p
n      .Giver of food ǣtgiefa p
aj      .Filled with food/well-nourished meteþiht op
n      .At night nihtfeormung op
n      .Place/house where quartered giesthof op
n      .Place/house where quartered giestsele p
v      .To serve (with) drink byrelian p
n      ..Dealing out of drink medurǣden op
n      .Drinking of particular drink bēorþegu p
n      .Drinking of particular drink medudrinc op
aj      .Drunk ealugāl op
aj      .Drunk medugāl p
aj      .Drunk meduwērig p
aj      .Drunk symbelgāl op
aj      .Drunk symbelwlonc op
aj      .Drunk wīngāl p
n      .A drunkard ealuwosa op
n      ..Drunken maidservant druncmennen op
aj      ..Satiated with wine wīnsæd p
n      .City where mead drunk rejoicingly meduburg p
n      .Drinking entertainment gytesǣl op
n      .Drinking entertainment medudrēam p
n      ..Invitation to wine wīnhāte op
n      .Vessel used in hall seleful op
n      .Vessel for specific liquor ealuwǣge p
n      .Vessel for specific liquor līþwǣge op
n      .Vessel for specific liquor meduful p
n      .Vessel for specific liquor meduscenc op
n      .A studded vessel nægledsinc op
n      Grassland græsmolde op
n      Grassland turfhaga op
n      .A barley-crop berewæstm op
n      .A good kind of wheat hwǣtecynn op
n      .Flax corn līnsētcorn op
n      An orchard æppelbearu op
n      .Timber holtwudu p
v      .To prune/lop besnǣdan p
n      Ploughing equipment sulhgetēog op
n      ..A ploughshare orþancpīl op
n      ..Plough-making sulhgeweorc op
n      ..A jess or vervel (in falconry) wyrpel op
n      ..Bridle ring brīdelshring op
n      ..Ornamented cheek fǣtedhlēor op
n      .Saddle of a war-horse hildesetl op
aj      ..Having a splendid saddle sadolbeorht op
n      .A hunting-dog wælhwelp op
n      Net, drag-net, hunting net fengnett op
n      .A fowler fugelbana op
v      .To feed hawks leppan op
aj      .Handwoven handgewriþen op
n      .Clothing, garments, dress limwǣde op
n      .Garb of glory (of angel's radiance) wuldorhama p
n      .Triumphal apparel sigesceorp op
n      .Sheltering robe, protecting garment hlēosceorp op
n      .First garment (of figleaves in Eden) frumhrægl op
n      .A sackcloth/penitential garment wītehrægl op
aj      ..Stark-naked eallnacod op
aj      ..Stark-naked limnacod op
n      Breeches brēchrægl op
aj      ..Adorned with gold goldhladen op
aj      ..Adorned with gold goldhroden p
aj      ...Brave with gold goldwlanc p
n      .A torque, collar, necklace halswurþing op
n      .A torque, collar, necklace healsbēag p
n      .A torque, collar, necklace healswriþa op
n      .A breast-ornament brēostweorþung op
n      .A bracelet, armlet bēagwriþa op
n      .A bracelet, armlet earmhrēad op
aj      .Adorned with rings or armlets bēaghroden p
n      .A costly ring, ring given as honour hringweorþung op
v      .To construct, build betimbran op
n      .A builder, constructor bylda/bytla p
n      Masonry, building in stone stāngefōg op
n      .Stone for building weallstān p
n      A building, edifice, structure træf p
n      .A stone structure stānhliþ p
n      ..A stone building stānhof op
n      .An ancient building ǣrsceaft op
n      .An ancient building ǣrgeweorc p
n      .An ancient building fyrngeweorc p
n      .A lofty building hēahtimber op
n      ..High buildings hēahgetimbru p
aj      ..High-built hēahgetimbrad op
n      A foundation weallsteall op
n      A wall mūr op
n      .Wall-panelling weallwala op
n      .An arch of red stone tēaforgēapa op
n      .?A protecting pillar wērbēam op
n      ..Woodwork of a roof hrōstbēag op
aj      .Having a firm roof hrōffæst op
aj      ..Broad between the gables horngēap p
n      ..Wealth of pinnacles horngestrēon op
n      Flooring, a floor burhþelu op
n      Flooring, a floor flettpæþ op
n      .A shelf, ledge, floor scilfe op
n      ..Stone-paved stānfāh p
n      ..A door in a wall wealldor op
n      ..A lattice-work door hlīnduru p
n      .Door of a treasure-chamber hordgeat op
n      .Barred gate hrungēat op
n      A vestibule, entrance, courtyard getӯne op
n      A vestibule, entrance, courtyard wīctūn p
n      A dwelling-place, abode, habitation burgstede p
n      A dwelling-place, abode, habitation eardstede op
n      A dwelling-place, abode, habitation eardwīc p
n      A dwelling-place, abode, habitation ēþelstōw p
n      A dwelling-place, abode, habitation folcstede p
n      A dwelling-place, abode, habitation gesteald p
n      A dwelling-place, abode, habitation wīceard op
n      A dwelling-place, abode, habitation wīcstede p
n      .A habitation, dwelling, building byht p
n      .A habitation, dwelling-house sælþ op
n      .Sharing of a dwelling-place samodeard op
aj      .That inhabits, dwells woruldwuniende p
aj      ..Living among the people dryhtwuniende op
n      A human habitation burgsæl p
n      ..A householder stīwita p
n      A building, house, hall, palace, etc. folcsæl op
n      A building, house, hall, palace, etc. foldbold op
aj      .Occupying a house/home boldāgende p
n      .A windy hall windsele p
n      ..A windy/deserted hall windgereste op
n      .A city-dwelling burgræced op
n      .A city-dwelling ceasterhof op
n      ..A castle-hall, city-dwelling burgsele op
n      .A hill dwelling beorgseþel op
n      .A dwelling in the woods heargeard op
n      .?A border dwelling mearchof op
n      .A cave-dwelling, earth-house eorþreced op
n      .A cave-dwelling, earth-house eorþsele p
n      .A pleasant dwelling willsele op
n      .A seat of joy/?wisdom glēawstōl op
n      .An unfriendly/evil house inwithrōf op
n      .A hostile/battle hall nīþsele op
n      .A dreary hall drēorsele op
n      .A home of cares carseld op
n      Former dwellings fyrngesetu op
n      A paternal dwelling fædergeard op
n      .A hereditary seat ēþelstōl p
n      .A hereditary seat yrfestōl p
n      A royal/noble palace cyningwīc op
n      A royal/noble palace þrӯþærn op
n      A royal/noble palace þrӯþgesteald op
n      .A bejewelled hall, palace gimreced op
n      A hall building heallærn op
n      A hall building heallreced p
n      .A roofed hall hrōfsele op
n      .A hall with gables hornreced op
n      .A hall with gables hornsele op
n      .A large room/great hall sælwāg op
n      .A high hall hēahsele op
n      .A hall where gifts, etc., are distributed bēagsele op
n      .A hall where gifts, etc., are distributed gifheall op
n      .A hall where gifts, etc., are distributed goldsele p
n      .A hall where gifts, etc., are distributed hringsele p
n      .A hall where gifts, etc., are distributed māþþumsele op
n      .A princely hall dryhtsele p
n      .A hall of warriors gūþsele p
n      .Woodwork of a hall heallwudu op
aj      .With a firm roof hrōffæst op
aj      .Adorned with gables bānfāg op
n      A tent, pavilion būrgeteld p
n      A tent, pavilion feldhūs p
n      .A camping place wīcsteall op
n      .A guest-house/-chamber giesthof op
n      .A guest-house/-chamber giestsele p
n      A bench, seat bencþel p
n      .A drinking-bench bēorsetl op
n      .A drinking-bench ealubenc p
n      .A drinking-bench medubenc p
n      .A bed in hall fletræst op
n      .A bed in hall seleræst op
n      .A couch, bed hlinbed op
n      .A couch, bed nihtrest op
n      .A couch, bed restbedd op
n      ..A bolster, pillow hlēorbolster op
n      ...Down, pillow feathers healsrefeþer op
v      ..To grind, polish begrindan p
aj      ..Wanting a polisher feormendlēas op
n      .A bath-house burnsele op
aj      ..With bounden tresses bundenheord op
n      ..(Figurative) of the world woruldwīdl op
v      .To become dirty āsolian op
v      .To become dirty solian op
v      .To mark, stain (ge)mǣlan op
v      ..With blood rēodan p
aj      .Stained, dirty gemǣl op
aj      .Stained, dirty wārig op
aj      ..With blood blōdfāg p
n      Poison ātorcyn op
n      .A poisonous draught māndrinc op
aj      .Painful, grievous, noxious weorcsum op
aj      ..(Of poison) baleful, dire ealfelo p
n      Aught, anything, something edwihte op
aj      ..Not begotten selfsceafte op
n      Growth, increase, what springs up wōcor p
v      .To grow, arise, take shape wæcnan p
n      .Original condition or constitution ealdgecynd p
n      .A condition that continues forþgesceaft p
n      ..A nature peculiar to one species sundorgecynd op
v      ..To be inherent in, inhere clengan op
v      ..To be inherent in, inhere oþclīfan op
aj      .Inclined/disposed to gehange op
n      ..(Of Christ) doorway wealldor op
aj      ..(Of Seth) seed-carrying sǣdberende op
v      .To give rise to, stir up, cause geæfnan p
n      .Consequence, result finta p
v      .To come to pass, happen ālimpan p
n      Fate, lot, fortune, destiny gēosceaft op
n      Fate, lot, fortune, destiny hēahgesceap op
n      Fate, lot, fortune, destiny mǣlgesceaft op
n      Fate, lot, fortune, destiny orlæg p
n      Fate, lot, fortune, destiny gescipe op
n      ..An order of providence wyrdstæf op
n      .A fated hour gesceaphwīl op
aj      .Granted by fate, given ēaden p
n      .Creation of the world frumgesceap op
n      .Creation of the world fyrngesceap op
n      Productivity, bringing forth forþbǣro op
n      ..Something/-one that binds one bindere op
n      ..A cord for binding wealhsāda op
v      .To unloose, undo, untie, unfasten onwindan p
v      .To release, relax onlǣtan p
v      .To unbind, unclasp onspannan p
n      Destruction, dissolution, loss, breaking nīþcwalu op
n      Destruction, dissolution, loss, breaking nīþcwealm op
n      .A destructive journey/expedition spildsīþ op
n      .A ravager, destroyer ātorsceaþa p
n      .A ravager, destroyer dǣdhata op
n      .A ravager, destroyer dolsceaþa op
aj      .Destroying, destructive, voracious heardhīþende op
v      .To destroy forcinnan op
v      .To destroy slīþan op
n      .Ruin, destruction, perdition stīp op
n      ..Destruction by night nihtbealu op
aj      .Fallen, dilapidated hrēorig op
aj      .Exposed to storms/?ruined hrӯþig op
aj      ..Wind-felled/wind-shaken bewāwen op
v      .To devour, engulf, consume genēopan op
v      .To cut down, destroy, crush āgӯtan p
v      .To cut down, destroy, crush brēotan p
v      ..(Of blade) to cut down, destroy ofþecgan op
v      .To destroy, exterminate āgītan p
v      .To cut up, cut asunder forwrītan op
v      .To cut down āmāwan op
v      .To cut to pieces, cut down gescyrdan op
v      .To dismember, disjoint, take to pieces oþþēodan op
v      .To tear asunder, part, separate ārēafian op
v      ..To dash together behlemman p
v      .To break to pieces, demolish tōfyllan op
v      .To break to pieces, demolish tōswengan p
v      .To break to pieces, shatter bebrecan op
n      Damage, injury, defect, hurt, loss wrōhtstæpe op
v      .To harm, injure, mar æteglan op
v      .To file away sweorfan p
v      .To chew, gnaw becēowan p
v      .To chew off, bite off beslītan p
aj      ..With belly pierced þyrelwamb op
v      .To pluck off āhnēapan op
v      .To pull/root up, weed out lūcan op
v      .To take away, destroy (sight) āgītan p
n      .A stroke, blow, knock gedrep op
n      ..A return blow andslyht p
n      ..A swordstroke heorusweng p
n      ..A fatal blow feorhsweng op
n      ..A wounding/evil/treacherous blow dolgslege p
n      ..A wounding/evil/treacherous blow hearmslege op
n      ..A wounding/evil/treacherous blow hetesweng op
n      ..A wounding/evil/treacherous blow inwithlemm op
n      ..A wounding/evil/treacherous blow mānslagu op
n      ..A wounding/evil/treacherous blow sārslege p
v      .To beat, strike bewrecan p
v      .To beat, strike hnossian op
v      .To strike/beat down breodwian op
n      Ending of existence, end of world woruldende op
v      .To put an end to, suppress, abolish onhōhsnian op
n      .Great strength mægenstrengu p
n      .(Of animates) bodily strength woruldstrengu op
n      ..Strength of arm handmægen p
n      ..Strength of tusks tōþmægen op
n      .Strength/toughness of sword ecgþracu op
n      .A strengthening trumnaþ op
aj      ..Very strong, strenuous forstrang op
aj      ...Famed for strong arm/hand handrōf op
aj      ...Famed for strong arm/hand mundrōf op
aj      .(Of sword-edge) strong, doughty dyhtig p
aj      .(Of sword-edge) strong, doughty þyhtig op
aj      .Very hard scūrheard p
n      Vigour, activity, force þracu p
aj      ..Very active swīþhwæt op
n      Violence, force mægenþise op
n      .Violence, destructive force þracu p
n      .Turbulence, tumult, commotion hǣst p
n      .Turbulence, tumult, commotion sæc p
n      .Violence of fire bǣlþracu op
n      .Fierceness, keenness (of hunger) genīþla p
aj      .Violent, unrestrained stearcheard op
aj      .Gushing with destruction heoruweallende op
av      .Straightway, at once, violently lungre p
aj      .Violent, rough, cruel, fierce hǣst p
aj      ..Greedy for war/destruction gūþfrec p
aj      .(Of beasts, etc.) ferocious, fierce rēoc op
aj      ..Very fierce felafrēcne op
aj      .Without strength, weak unfram p
aj      .Helpless, powerless uncræftig op
aj      .Fragile, weak brēþel op
aj      .Fragile, worthless bryce op
aj      .Feeble, weak, without firmness swancor p
v      .To weaken, disable gesleccan op
v      .To mitigate, soften the rigour of, alleviate onlīhtan op
v      .To subdue, temper lissan op
n      Ceasing, decline, fall off dryre p
v      .To decline, fall away ādrēosan op
v      .To decline, fall away āswāmian op
aj      .Spacious, ample bryten op
aj      .Spacious, ample ginne p
aj      .Spacious, ample wīdbrād op
n      .A standing-place till p
n      .A camping-place wīcsteall op
v      .To settle, seat, put in a position of rest setlan op
n      .Original position frumstaþol op
n      A region, zone eodor p
n      A region, zone grundscēat p
n      ..Four quarters fiþerscēatas op
n      .A distant land feorcӯþþ op
av      ..Somewhere (or other) nāthwǣr p
av      .Elsewhere ellor p
v      .To scatter, cause to disperse tōwegan op
v      .To drive/thrust asunder, disperse, scatter tōþringan op
v      .To drive/thrust asunder, disperse, scatter tōwrecan p
v      .To scatter, be dispersed tōhladan op
v      ..To remove to a distance oþfeorrian op
n      ..Distant parts/regions, distance sīdwegas p
n      ..Distant parts/regions, distance wīdwegas p
n      .A track that stretches far wīdlāst p
aj      .Large, broad, far-reaching wīdbrād op
aj      .Large, broad, far-reaching yrmen p
v      .To reach over, extend (to) sīdian op
aj      ..Widely scattered wīdsceop op
aj      ..Widely scattered wīdscofen op
v      .To spread over geondsendan p
aj      .Measured in miles mīlgemearces op
aj      .Measured in fathoms fæþmrīmes op
aj      .Measured in feet fōtgemearces op
aj      .Ell-length elngemet op
aj      .Broad, wide yrmen p
aj      .High, tall ūplǣdende op
aj      .High, steep, lofty brant p
aj      .Very high or tall hēahstēap op
aj      .Very high or tall oferhēah op
aj      .Very high or tall stēaphēah op
aj      ..Reaching to heaven heofonhēah op
aj      .Bottomless ungrynde op
n      .Middle part (of a country) middelgemǣru op
aj      ..Midmost efenmid op
n      .Collection of weapons in fortified place wambhord op
aj      Laid below niþerheald op
n      .A lower part niþerdǣl op
aj      ...Lowest of all underniþemest op
v      .To cause to sink down, prostrate onsǣgan p
v      .To lie heavily/securely on seomian p
v      .To support, prop, lift up, bear bewreþian op
v      .To cause to lean, lean, incline hlǣnan op
aj      .Steep as a wall weallstēap p
av      .At the further end, at the tips hindanweard op
av      Opposite wiþerræhtes op
n      A circle, circuit, circumference ymblyt op
v      .To surround, lie about, (en)compass behlǣnan p
v      .To surround, lie about, (en)compass ymbhealdan op
v      .To swathe, encompass, beset beteldan p
v      .To swathe, encompass, beset beþringan p
v      .To surround, enclose, confine belācan op
n      ..Extreme or remotest limit ūtgemǣre p
n      .A land-boundary ēþelmearc p
n      .A covering bælc op
aj      ..Covered, decorated gewlōh op
v      .To cover beþennan op
v      ..To cover over, cover behelmian p
v      ..To cover with an awning oferteldan op
v      .To overshadow oferhelmian op
v      To bespread, cover with beteldan p
v      .To lay bare, divest, strip barenian op
v      .To tear off, rip ārӯpan op
v      .To gape, yawn cinnan op
v      .To gape, yawn tōgīnan p
n      ..A ring-gate hringgeat op
n      ..A city-gate ceasterhlid op
aj      .Mouthless, without a mouth mūþlēas op
v      .To close, shut, shut up bedōn op
v      .To stop, stop up, render unreceptive of forpyndan op
n      A bar, bolt grindel op
n      A wall mūr op
n      .A city-barrier or defence burgloca p
aj      .Round, embossed æppled p
aj      .Having great horns oferhyrned op
aj      .With x feet ānfēte op
n      ..A cunning point orþancpīl op
aj      .Sharp, piercing hwæs op
aj      ..Very sharp heoruscearp op
aj      ..Equally sharp efenscearp op
aj      ..Sharpened on grindstone mylenscearp op
aj      ..(?Sharp) edged īdig op
aj      ..Keen-edged scīrecg op
aj      ...Savagely barbed heoruhōciht op
n      .A stretch/period of time ryneþrāg op
n      .A stretch/period of time þinggemearc p
n      ..A division of the night, night-watch nihtwacu op
av      .Meanwhile, whilst þurhlonge op
av      .For a time, for some time wīdefeorh p
av      .For a time, for some time wīdeferhþ p
n      Long duration, long space langfirst op
aj      .Lasting, assured, granted for a long time langtwīdig op
aj      .Lifelong ealdorlang op
aj      .Eternal, everlasting unhwīlen p
av      .Always, forever, eternally wīdefeorh p
av      .Always, forever, eternally wīdeferhþ p
n      ..An instant, a moment bearhtmhwæt p
aj      ..Swift as an arrow flānhred op
n      .Brief span of life, transitory days lǣndagas p
n      .A time appointed, a fixed, proper time āntīd op
n      A year missere p
av      .Every year, yearly gēarmǣlum op
n      A half-year missere p
aj      .Summer-long, as a summer's day sumorlang p
n      .A wished-for day dægwilla op
n      .A period of three days þrēoniht op
aj      .Lasting one day āndæge p
aj      .(Of day) having a long morning morgenlong op
av      .To-day hēodæg op
n      .A winter-hour winterstund op
n      .Rush/noise of dawn dægrēdwōma p
n      .Rush/noise of dawn dægwōma p
n      .Light of dawn morgenlēoht p
n      Morning mergentīd op
n      Sunset setlrād op
n      .Gloaming, evening twilight glōm op
n      .Gloaming, evening twilight nihtglōm op
n      .Evening light ǣfenlēoht op
n      .Evening light ǣfenscīma op
n      .Night, darkness of night nihthelm p
n      .Night, darkness of night nihtscūa p
n      Midnight middelniht p
n      Reckoning/computation of time tælmearc op
n      .Reckoning by years gēargemearc op
n      .Reckoning by years winter(ge)rīm p
n      .Reckoning by days niht(ge)rīm p
n      .A number of years winter(ge)rīm p
n      .A number of years wintergetæl p
n      .A number of months cālendcwide op
n      .A number of days dægrīm p
n      ..Extra day in leap year bises op
aj      .Coexistent (of the Father and the Son) efeneardigende op
aj      .Coexistent (of the Father and the Son) efenwesende op
av      .At once, forthwith, immediately ǣdre p
av      .At once, forthwith, immediately lungre p
av      .At once, forthwith, immediately snēome p
aj      .Ancient, of time long past gamol p
n      .Ancient tradition/ordinance fyrnsægen op
v      .To grow old gamolian op
n      .The future state forþgesceaft p
n      .Later times, days to come sīþdagas op
aj      .Hindmost, last hindema p
n      .Delay in speaking wordlatu op
av      At times, sometimes þrāgmǣlum p
n      End, completion edwenden p
av      .Lastly, in the last place ānīhst op
aj      .Sustained þrāgbysig op
aj      .Unceasing, unexhausted untēorig op
aj      .Unwearying, inexhaustible unāþrēotend op
n      .A pause, respite bīding op
v      To move, be in motion lǣcan op
n      .Motion, movement, agitation, fluctuation gelāc p
aj      .Ready to travel, ?active sīþgearu op
aj      ..Travelling far wīdfērende p
aj      ..Travelling far wīdlāst p
aj      ..Having travelled much felageonge op
aj      ..Moving upon earth foldhrērende op
aj      ..Moving upon earth moldhrērende op
n      .A journey fēring p
n      ..A long journey wīdlāst p
n      ..A long journey wīdsīþ p
n      ..A painful/sad journey carsīþ op
n      ..A painful/sad journey earfoþsīþ p
n      ..A joyous/pleasant journey gamenwāþ op
n      ...Survivor of the passage through the Red Sea sǣlāf op
n      .A traveller fēþegest op
n      ..Who camps by the sea sǣwīcing op
aj      .That wanders, wandering wāþol op
aj      ..Wandering far wīdlāst p
n      .Act of wandering wāþ p
n      ..A wanderer, exile eardstapa op
n      ...In the marshes/borderlands mearcstapa p
n      .Course, circuit scriþe op
n      .A digression, roundabout way æflāst op
n      ..Road lying in a specific direction ēastweg p
n      ..Road lying in a specific direction norþweg op
n      ..Road lying in a specific direction sūþweg op
n      ...Path in opposite direction gegnpæþ op
n      ..A narrow way ānpæþ p
n      ..A narrow way foldweg p
n      ..A narrow way mearcpæþ p
n      ..A narrow way rancstrǣt op
n      ..A narrow way sīdweg p
n      ..A narrow way sīþweg op
n      ..A narrow way wealdswaþu op
n      ..A hard way stīþweg op
aj      .Easy of access, accessible gefēre op
n      .A track stained by blood feorhlāst op
n      .A track stained by blood swātswaþu op
n      ..A damp track ūriglāst op
n      .Road along which miles are measured mīlpæþ p
n      .Road along which army passes wīgrād op
n      .Road along which army passes wīgtrod op
n      .A path to a meadhall medustīg op
n      .A path to a funeral pile ādfaru op
v      To go, proceed on foot treddian p
aj      .That goes on foot stæpegong op
aj      ..That walks quickly fēþespēdig op
n      .A journey on foot fēþegang op
n      .A footstep, pace fēþelāst p
v      .(?)To ride away from oþrīdan op
aj      .That flies, flying flacor p
aj      .That flies, flying lyftlācende p
aj      ..(Of arrows) flying flacor p
aj      .Swift in flight flyhthwæt p
aj      .Without wings fiþerlēas op
n      .Flight lyftgelāc p
v      ..To hang heavily seomian p
aj      .Being tossed on waves faroþlācende p
n      .Movement in water sundplega p
v      .To swim over/across oferswimman op
n      ..Use of ability sundnytt op
n      .Strength in swimming merestrengu op
aj      ..Good at swimming sundhwæt op
aj      ..Good at swimming syndig op
n      .A landing ūpgange op
n      A voyage eolet op
n      A voyage lagusiþ p
n      A voyage sǣfōr op
n      A voyage sǣsīþ op
n      A voyage wǣgfær op
n      A voyage wǣgfaru op
n      A voyage ӯþlād p
n      .A voyager, seafarer ǣgflota op
n      .A voyager, seafarer brimlīþend p
n      .A voyager, seafarer brimmann p
n      .A voyager, seafarer ēalīþend op
n      .A voyager, seafarer lida op
n      .A voyager, seafarer lidmann p
n      .A voyager, seafarer lidweard op
n      .A voyager, seafarer merefara op
n      .A voyager, seafarer merelīþende p
n      .A voyager, seafarer sǣlida p
n      .A voyager, seafarer sǣlīþend p
n      .A voyager, seafarer sǣrinc p
n      .A voyager, seafarer scipfērend op
n      .A voyager, seafarer scipflota op
n      .A voyager, seafarer wǣglīþend p
n      ..A leader of sailors brimwīsa op
n      ..One of a ship's crew scipweard op
n      ..Steersman, pilot holmweard op
n      ..A ship's watchman bātweard op
aj      .Seafaring, sailing faroþrīdende op
aj      .Seafaring, sailing sǣlīþende p
aj      .Seafaring, sailing wǣglīþende p
aj      .Skilled as a sailor lagucræftig op
aj      .Brave in sailing sǣrōf op
n      A ship, boat brenting op
n      A ship, boat brimhengest p
n      A ship, boat brimþyssa p
n      A ship, boat brimwudu p
n      A ship, boat faroþhengest op
n      A ship, boat flōdwudu op
n      A ship, boat hærnflota op
n      A ship, boat lagumearg op
n      A ship, boat lid p
n      A ship, boat merebāt op
n      A ship, boat merehengest p
n      A ship, boat mereþyssa op
n      A ship, boat naca p
n      A ship, boat sǣbāt p
n      A ship, boat sǣflota op
n      A ship, boat sǣlīþend p
n      A ship, boat sǣmearh p
n      A ship, boat sǣnaca op
n      A ship, boat sǣwudu op
n      A ship, boat sundhengest p
n      A ship, boat sundwudu p
n      A ship, boat wǣgbord op
n      A ship, boat wǣgflota p
n      A ship, boat wǣghengest p
n      A ship, boat wǣgþel p
n      A ship, boat wæterþyssa p
n      A ship, boat wudubāt op
n      A ship, boat ӯþhof op
n      A ship, boat ӯþlid p
n      A ship, boat ӯþlida op
n      A ship, boat ӯþmearh p
n      .With beaked prow hornscip op
n      .With beaked prow hringedstefna p
n      .With beaked prow hringnaca op
n      .With beaked prow wundenstefna op
n      .Nail-fastened nægledcnearr op
n      .An ark/the Ark geofonhūs op
n      .An ark/the Ark holmærn op
n      .An ark/the Ark mereciest op
n      .An ark/the Ark merehūs p
n      .An ark/the Ark sundreced op
n      .An ark/the Ark þellfæsten op
aj      .Capacious sǣgēap op
aj      .Capacious sīdfæþme(d) p
aj      .Capacious wīdfæþme p
aj      .Newly-tarred nīwtyrwed op
aj      .With nailed sides nægledbord p
aj      .With beak brandstæfn op
aj      .With beak bundenstefna op
aj      .With beak hēahstefn p
aj      .With beak wundenhals op
aj      .Foamy-necked fāmigheals p
aj      .Foamy-sided fāmigbord op
n      ..Flecked with foam fāmigbōsm op
n      .Deck cēolþel op
n      .Side bordstæþ op
n      .Side bordweall p
n      .Side ӯþbord p
n      .Prow stefna p
n      ...A sail merehrægl op
n      .Mast, sail-yard seglrōd op
n      ..Stay mæstrāp op
n      ..Anchor cable ancorbend op
n      ..Anchor cable ancorrāp op
n      .A pirate sǣlida p
n      ..A seafarer from overseas brimgiest op
n      .A warden of a harbour hӯþweard op
v      To move, set in motion geondstyrian op
v      To carry off, remove offerian op
v      To carry off, remove oþberan p
v      To carry off, remove oþferian p
v      To carry off, remove oþlǣdan p
v      To cast out, drive away bewrecan p
v      To cast out, drive away forscūfan op
v      To cast out, drive away oþēhtian op
v      To push, impel, thrust hrindan op
v      ..To sweep away forswāpan p
v      ..To sweep away tōswāpan p
v      To push, drive bewrecan p
v      To push, drive crūdan p
v      .To cause to collide with, strike, hit against cnossian op
av      ..Driven by the wind lyftgeswenced op
v      .To sprinkle, besprinkle, throw/sift over besēon p
v      .To scatter abroad, strew about geondsāwan op
v      To give a different direction to, turn onswīfan p
v      .To turn away from, deflect onswīfan p
v      .To turn back, drive back, repulse wiþdrīfan p
n      Swiftness, velocity scrind op
aj      .Fast, quick flēotig op
aj      .Fast, quick lungor p
aj      .Fast, quick rynestrang op
aj      .Fast, quick ryneswift op
aj      .Fast, quick scrid op
aj      ..Swift of foot fēþespēdig op
aj      ..Swift of flight flyhthwæt p
aj      ..Very quick swīþsnel op
av      .Quickly snēome p
v      .To be quick in movements or actions scēon p
v      .To go fast, run snēowan p
v      .To leap, spring, rush stincan p
v      .To hurry, hasten scūdan op
v      .To hurry, hasten snēowan p
v      .To hurry, hasten snyrian p
aj      .Slow hinderweard op
aj      .Slow hygegǣlsa op
v      .To become slow, sluggish drūsian p
v      ..To remain, stay (in position), stand seomian p
v      .To become calm, still, subside sessian op
v      .To make calm, make still wēþan op
aj      .Fit to tread on, firm trede op
aj      .Firm (as the shore) stæþfæst op
aj      .Firm, stationary bīdfæst p
v      .To steady, keep steady stæþþan op
v      To move and change direction, turn onswīfan p
v      To go/travel towards, come, approach ætstæppan op
v      To go/travel towards, come, approach genǣgan p
v      .To head towards, make one's way to þrǣgan p
n      ..Glorious coming þrymcyme op
v      .To come upon, surprise, attack, invade bewadan op
v      .To come upon, surprise, attack, invade onwadan p
v      .To permeate, pervade geondfēolan op
v      .To permeate, pervade geondsprūtan op
n      .Person who goes in ingenga op
v      ..To dive through þurhdūfan op
v      To travel away (from) oþscūfan op
v      .To slip, slide away beglīdan p
v      .To slip, slide away oþglīdan op
aj      .Outward bound, ready to start ellorfūs p
aj      .Outward bound, ready to start ūtfūs op
v      To part ways, separate from, depart tōgengan op
v      To part ways, separate from, depart tōswīfan op
n      .Departure forþweg p
n      .Departure framlād op
n      ..(Of pillar of cloud) herald of departure sīþboda op
v      ..To drive away with a curse āhwǣtan op
v      To burst forth, break out ætspringan op
v      To burst forth, break out þurhbrecan op
v      .To surround beteldan p
v      .To revolve around, orbit ymbscrīþan op
n      ..Orbit, circle scriþe op
v      (Of wheel, etc.) to roll, trundle ātrendlian op
aj      .Being tossed on waves faroþlācende p
v      To travel over/through/along, traverse pæþþan p
v      To travel over/through/along, traverse þurhwadan p
v      .To traverse quickly þurhrǣsan op
v      .To glide away oþglīdan op
v      .To penetrate, break through þurhwadan p
v      .To proceed with energy, press on crūdan p
v      ..(Of a plough) to nose forwards snyþian op
n      .Pursuit ēht op
aj      .Following in the rear, coming after æftanweard op
v      To turn back, retreat onwindan p
n      .Retreat, turning back wiþertrod p
v      To return æthweorfan op
n      .Return eftcyme p
n      .Return eftsīþ p
n      .Rising, ascent stige op
n      .An ascent, way up ūpweg p
n      .A jump, leap, bound stiell p
v      To raise, lift up, elevate hafenian p
v      To raise, lift up, elevate onstēpan op
v      .(Of sun, etc.) to descend, decline āgryndan op
v      .To cause to sink or settle sǣgan op
n      .Descent stige op
n      .(Of heavenly body) a falling, setting sige op
n      ..Setting of sun ǣspring op
v      .To bury, put under ground begrafan p
v      .To lower, bend, cause to bow lītan op
v      .To knock down, cause to fall befyllan p
n      .A sudden fall fǣrdryre op
n      .A sudden fall fǣrslide op
n      .Alteration, change edwend op
n      A reversal edwenden p
n      A reversal wiþercyr op
aj      .Permanent, durable, immutable hēahfæst op
aj      .Settled fæststeall op
n      Spirit, soul, heart ferhþ p
n      Spirit, soul, heart heortscræf op
n      Spirit, soul, heart līchord p
n      Spirit, soul, heart mōdsefa p
n      .Soul, mind, inner man mōdsefa p
n      .Breast, heart, mind brēosthord p
n      .Breast, heart, mind brēostsefa p
n      .Breast, heart, mind ferhþcleofa op
n      .Breast, heart, mind ferhþcofa p
n      .Breast, heart, mind gāstcofa op
n      .Breast, heart, mind hreþercofa op
n      .Breast, heart, mind hreþerloca p
n      .Breast, heart, mind hygesceaft op
n      .Breast, heart, mind mōdsefa p
n      .Mind, thought(s) ferhþloca p
n      .Mind, thought(s) ferhþsefa p
n      .Mind, thought(s) mōdgemynd p
n      .Mind, thought(s) mōdgeþanc p
n      .Mind, thought(s) mōdgeþōht op
n      ..Secret thoughts hordloca p
n      ..Secret thoughts mōdhord op
n      .A thought, an idea mōdgeþanc p
n      .Thought, thoughts of the mind brēostgehygd p
n      .Thought, thoughts of the mind brēostgeþanc p
n      .Thought, thoughts of the mind gāstgehygd p
n      .Thought, thoughts of the mind gǣstgemynd op
n      .Thought, thoughts of the mind gāstgeryne p
n      .Thought, thoughts of the mind hygeþanc p
n      .Thought, thoughts of the mind ingemynd p
n      .Thought, thoughts of the mind mōdgehygd p
n      .Thought, thoughts of the mind mōdgeþanc p
n      .Thought, thoughts of the mind mōdsefa p
aj      .Thoughtful, reflective, meditative þanchycgende op
v      .To consider, reflect on, ponder, meditate onhycgan op
v      .To weigh, consider, deliberate geþancmetian op
aj      .Contemplative, deeply thoughtful dēophycgende p
aj      .Contemplative, deeply thoughtful dēophӯdig p
aj      .Wisely considering glēawhycgende op
v      .To turn/direct attention to sinnan p
v      .To observe, take heed of, take notice of sinnan p
n      .Memory, remembrance ingemynd p
n      ..(Old) memories, (old) lore fyrngemynd op
aj      .Well-remembered ingemynde op
n      ..An evil memorial/memory misgemynd op
n      Forgetfulness, oblivion ofergeatu op
n      .Intelligence, understanding gerādscipe p
n      Understanding ferhþgewit op
aj      .Able, intelligent, skilful leoþufæst op
aj      .Able, intelligent, skilful mōdcræftig op
n      Sagacity snyttrucræft p
aj      .Wise, clever, sagacious ferhþglēaw p
aj      .Wise, clever, sagacious glēawferhþ p
aj      .Wise, clever, sagacious glēawhӯdig p
aj      .Wise, clever, sagacious hreþerglēaw op
aj      .Wise, clever, sagacious hygecræftig p
aj      .Wise, clever, sagacious hygefæst op
aj      .Wise, clever, sagacious hygefrōd op
aj      .Wise, clever, sagacious hygeglēaw p
aj      .Wise, clever, sagacious hygesnottor p
aj      .Wise, clever, sagacious hygeþancol p
aj      .Wise, clever, sagacious mōdglēaw op
aj      .Wise, clever, sagacious mōdsnotor p
aj      .Wise, clever, sagacious rǣdhycgende op
aj      .Wise, clever, sagacious rǣdsnottor op
aj      .Wise, clever, sagacious searoþancol p
aj      .Wise, clever, sagacious snytre op
aj      .Wise, clever, sagacious þancolmōd p
aj      .Wise, clever, sagacious þancsnot(t)or p
aj      .Wise, clever, sagacious wīshycgende op
aj      .Wise, clever, sagacious wīshӯdig p
aj      ..Wise in purpose wīswylle op
aj      ..Very wise foresnotor op
aj      ..Very wise forþsnotter p
aj      ..Very wise frēaglēaw op
aj      ..Very wise gearoþoncol op
aj      ..Very wise sundorwīs op
aj      ...Very old and very wise infrōd p
v      .To be wise frōdian op
n      .A wise-souled man wīssefa op
n      .A man old or eminent in wisdom fyrnwita p
aj      ..Mentally blind hygeblind op
aj      ..Mentally blind mōdblind p
n      ..A fool, thoughtless person wanhoga p
n      .(Of mind) smallness, shallowness mindōm op
n      .Folly, rashness, recklessness, imprudence wanhygd p
n      .An ill-advised action, foolish enterprise unrǣden op
aj      .Foolish, rash wanhygdig p
n      .Knowledge resulting from enquiry gefrige op
aj      .Well known ymbsprǣce op
aj      .Known, recognized folccūþ p
n      .Knowledge (in poetry) leoþucræft p
aj      ..Skilled, learned (in arts/crafts) cræftglēaw op
aj      .Well-informed felafricgende op
aj      .Well-directed, knowledgeable ginnwīsed op
n      .A man acquainted with mysteries rūnwita p
aj      .Fully to be learned lǣrgedēfe op
aj      ..In song/poetry lēoþcræftig op
n      ..Cunning skill in letters gebregdstafas op
n      .A great teacher þēodlārēow op
v      To teach, instruct ālǣran op
v      .To cause to perceive sēpan p
aj      .Inexperienced, young unfrōd op
aj      ..Without skill or cunning ǣgӯpe op
aj      .True wǣr op
av      .Frankly, honestly untrāglīce op
v      ..To deceive, cheat, trick blencan op
v      .To lead astray, seduce, deceive forlācan p
n      .A stratagem, trick hinderhōc op
n      Deception, deceit, snare, wile inwitgyren op
n      Deception, deceit, snare, wile inwitnet op
n      Deception, deceit, snare, wile lygesearu p
n      Deception, deceit, snare, wile searonet p
n      .Artful intrigue inwitsearo op
n      .Secret tactics beadorūn op
n      ..Deceitful speech lygeword p
aj      .Lying, false, not truthful lygesynnig op
n      .A liar lygewyrhta op
n      ..A deceitful token fācentācen op
n      .A dissembler, pretender, imposter oferhylmend op
v      .To betray forlācan p
n      .Mist of error misthelm op
aj      ..Deluded, blinded bedrōg op
n      ..Hoped for joy/desire hyhtwilla op
aj      ..Unquestioning unfricgende op
v      .To trust, confide ontrēowan op
n      .State/condition of being faithful/true trēowrǣden op
n      .Trust, devotion ætfele op
n      .A prophecy ǣrcwide op
n      ..An old prophecy fyrngidd op
n      .A presage, sign, omen andgiettācen op
n      ..A dire wonder, portent nīþwundor op
n      ..A sign of coming grief wēatācen p
aj      Wondrous, glorious, marvellous cӯme p
n      .Miraculous power wundorcræft p
n      ..A glorious/great work dǣdweorc op
n      ..A glorious/great work mǣrweorc op
n      .A marvel, great wonder eallwundor op
n      .A marvel, great wonder mægenwundor op
n      .A marvel, great wonder sundorwundor op
n      .A marvel, great wonder þēodwundor op
n      ..A remarkable circumstance, signal event wundorgewyrd op
n      ..A prodigy, portent, wondrous sign sōþwundor p
n      ..A wonder of the air lyftwundor op
n      ..A strange/wondrous sign wundorbēacen op
n      .A wondrous spectacle, show, sight wundorsēon op
n      ..A very wonderful object searowundor op
n      ..One wrought by hand handwundor op
aj      .Frightened, fearful ācolmōd p
aj      .Frightened, fearful scēohmōd op
n      Great fear, terror, horror cwealmþrēa op
n      Great fear, terror, horror ealuscerwen op
n      Great fear, terror, horror folcegesa op
n      Great fear, terror, horror gryrebrōga p
n      Great fear, terror, horror lēodgryre op
n      Great fear, terror, horror meoduscerwen op
n      Great fear, terror, horror þēodegesa op
aj      .Greatly afraid, terrified forhtferþ p
aj      .Greatly afraid, terrified unforht op
n      Cause of fear, terror, horror atol p
n      Cause of fear, terror, horror fǣrgryre p
n      .A horrible event, thing, creature blōdegesa op
n      .A horrible event, thing, creature egewylm op
n      .A horrible event, thing, creature fǣrspell p
n      .A horrible event, thing, creature fǣrwundor op
n      .A horrible event, thing, creature gryregiest op
n      .A horrible event, thing, creature gryregeatwe op
n      .A horrible event, thing, creature gryrelēoþ p
n      .A horrible event, thing, creature gryresīþ op
n      ..Battle-terror herebrōga op
n      ..Battle-terror hildegesa op
n      ..Battle-terror sperebrōga op
n      ..Battle-terror wīggryre op
n      ..Death-terror hinsīþgryre op
n      ..Death-terror wælgryre op
n      ..Fire-terror bǣlegesa op
n      ..Fire-terror brynebrōga op
n      ..Fire-terror glēdegesa op
n      ..Fire-terror līgegesa op
n      ..Water-terror flōdegesa op
n      ..Water-terror wæterbrōga p
n      ..Water-terror wæteregesa p
n      ..Wilderness-terror wēstengryre op
n      ..Morning-terror morgencolla op
n      ..Night-terror nihtegesa op
aj      Causing dread, terrifying egesig op
aj      Causing dread, terrifying gryrefæst op
aj      Causing dread, terrifying gryrefāh op
v      .To terrify gǣstan op
aj      ..Equally useful/needful efenbehēfe op
n      Want, need gād p
n      .Urgent need feorhþearf p
n      .People's need folcnēd op
n      .Desire, want, longing mynle op
n      ...Coveter of worldly things woruldgītsere op
n      ..Wicked craving, guilty greed scyldfrecu op
v      .To satisfy, fill gesēdan op
aj      ..Desirous of going, eager to go fēþegeorn op
aj      .Ambitious dōmgeorn p
aj      .Ready-handed gearofolm op
v      .To urge on, incite bryrdan p
v      ..To impel, prompt, urge scyhtan p
v      .To lure, coax, incite, encourage tennan op
v      .To entice away, lead astray, seduce from fortyllan op
aj      .Resolute mōdswīþ op
aj      ..Resolute, stern of mind styrnmōd op
aj      ..Resolute, stern of mind swīþmōd p
aj      ..Resolute, determined hwætrēd op
aj      ..Resolute, determined stīþhӯdig p
aj      .Bold-minded, of strong purpose swīþhycgende p
aj      .Bold-minded, of strong purpose þrīsthycgende p
aj      .Bold-minded, of strong purpose þrīsthӯdig p
aj      .Firm, unyielding untӯdre op
aj      .Resolute, firm, inflexible stīþferhþ p
aj      .Resolute, firm, inflexible stīþhycgende p
aj      .Resolutely made, whole-hearted þweorhtimber op
aj      .Resolute, constant stīþhygd op
aj      ..Firm, constant, steadfast heardrǣd op
av      .Resolutely, without faltering unwāclīce p
v      .To stand firm stefnettan op
aj      .Steadfast, brave anhӯdig p
aj      .Steadfast, brave dēormōd p
aj      .Steadfast, brave heardhicgende p
aj      .Steadfast, brave hygerōf p
aj      .Steadfast, brave hygestrang op
aj      .Steadfast, brave hygeþihtig op
aj      .Steadfast, brave mōdhwæt p
aj      .Steadfast, brave swīþferhþ p
aj      ..Strong under affliction þrohtheard p
aj      .Constant, firm, steadfast fæstgangol op
aj      .Constant, firm, steadfast fæsthӯdig p
aj      .Faithful, constant wǣrfæst p
aj      .That clings, clinging clibbor op
aj      .Stubborn, obstinate stīþhycgende p
v      ..To waver, vacillate wancian op
n      Courage, boldness, valour eorlscipe p
n      Courage, boldness, valour hygeþrymm op
n      Courage, boldness, valour mōdsefa p
n      Courage, boldness, valour mōdþracu op
n      .Warlike valour gūþcyst op
n      .Warlike valour gūþmōd op
n      .Mighty valour mægenellen op
n      .Prowess, valour herewæsm op
n      .Prowess, valour hildcyst op
n      .Prowess, valour hildeþrymm op
n      .Prowess, valour hildeþrӯþ op
aj      .Brave, bold, valorous ellenheard p
aj      .Brave, bold, valorous ferhþfrec op
aj      .Brave, bold, valorous hrōr p
aj      .Brave, bold, valorous mōdrōf op
aj      .Brave, bold, valorous rōf p
aj      ..Of high courage mōdwlanc p
aj      ..Very brave bregorōf op
aj      ..Very brave felahrōr op
aj      ..Very brave hwætēadig op
aj      ..Very brave lēodhwæt op
aj      ..Brave in fight æscrōf p
aj      ..Brave in fight beaducāf op
aj      ..Brave in fight dǣdcēne op
aj      ..Brave in fight dǣdhwæt p
aj      ..Brave in fight fyrdhwæt p
aj      ..Brave in fight gūþhwæt op
aj      ..Brave in fight gūþrōf p
aj      ..Brave in fight heaþudēor p
aj      ..Brave in fight heaþurōf p
aj      ..Brave in fight hildedēor p
aj      ..Brave in fight hildfrom op
aj      ..Brave in fight nīþheard p
aj      ..Brave in fight þræcheard op
aj      ..Brave in fight þræcrōf op
aj      ..Brave in fight wīgheard op
aj      ..Eager to advance forþgeorn op
v      ..To bear oneself bravely bealdian op
n      .A hero bealdor p
n      .A hero beornwiga op
n      .A hero freca p
n      .A hero hæle p
n      .A hero hæleþ p
n      .A hero hearding p
n      .A hero hildewulf op
n      .A hero rinc p
n      .A hero secg p
n      .A hero wer p
n      .A brave act ellendǣd p
n      .A brave act ellenweorc p
aj      ..(Of deed) brave, renowned dēorlic op
v      .To encourage onhyrdan p
n      Boldness cēnþu op
aj      .Bold, confident collenferhþ p
aj      .Bold, confident hwætmōd p
aj      .Bold, confident stearcheort p
aj      .Bold, confident stercedferhþ p
aj      ..Very bold felamōdig p
aj      ..Very bold searocēne op
aj      ..Bold in fight gārcēne op
aj      ..Bold in fight gūþheard op
aj      ..Bold in fight hildeheard op
aj      ..Bold in fight orlegfrom op
aj      ..Bold in fight wīgþrīst op
aj      ..Bold in journeying sīþfrom p
n      Boldness, daring nōþ p
aj      .Daring, bold gārþrīst op
n      Cowardice, pusillanimity mindōm op
aj      .Cowardly ellenlēas op
aj      .Cowardly hereblēaþ op
aj      .Cowardly lӯtelhӯdig op
n      .A coward, deserter gregg op
n      .A coward, deserter hereflӯme op
n      .A coward, deserter hildlata p
v      .To estimate, judge eahtan p
n      .Choice, best, the pick of weolme op
aj      ..Old and excellent, very good ǣrgōd p
aj      .Noble, excellent, splendid betlic p
aj      .Noble, excellent, splendid hrēþēadig p
aj      .Noble, excellent, splendid þrymful p
aj      .Noble, excellent, splendid unwāclic p
aj      .Gloriously great, magnificent wuldormicel op
av      .Splendidly, excellently, gloriously swegle p
av      .Splendidly, excellently, without meanness unwāclīce p
n      .Great evil þēodenbealu op
aj      ..Bad, evil trāg p
n      .A wicked word mānword op
aj      ..Baleful, pernicious, malicious bealublonden op
aj      ..Baleful, pernicious, malicious ungifre op
v      .To injure, hurt, harm teoswian op
aj      ..Evil, wretched, unblest wansǣlig p
av      .Meanly, wretchedly coþlīce op
n      Consideration, esteem geæhtle op
aj      ...Worthy of hoarding hordwyrþe op
aj      .Respected, honoured, honourable ārcræftig op
av      ..Reverently, honourably hygemǣþum op
n      Praise, acclamation, applause wordlof op
aj      ..Praising (especially in conversation) mæþelhergende op
aj      Laudable, praiseworthy lofsum op
v      .To despise, scorn ǣwan op
v      .To speak evil, backbite tōmældan p
n      Calumny, slander, insult tēoncwide p
n      .Grievous reproach hearmedwīt op
n      .Scorn, words of contempt edwītsprǣc p
n      .Harsh speech heardcwide op
n      .Insulting speech/language hospcwide op
n      .Hurtful speech torncwide p
n      .Hurtful speech tornword op
n      ..Hurtful or deceitful speech teosusprǣc op
n      ..A cutting word sārstæf op
n      .A scoffer edwītspreca op
aj      .Evil-speaking wamcwide p
v      .To deride, mock, laugh at āhliehhan p
v      .To deride, mock, laugh at behlyhhan p
n      Pride bælc p
n      Pride oferhige op
aj      ..Proud, haughty hēahmōd p
aj      ..Proud, haughty mōdwlanc op
aj      ..Proud, haughty, high-hearted hēahheort op
aj      ..Proud, elated, exultant deall p
aj      ..Proud, elated, exultant hygewlanc p
n      .Insolence, effrontery hygeþrӯþ op
aj      Proud, arrogant swīþmōd p
aj      ..Swollen-necked belcedswēora op
aj      .Proud, contemptuous(?) healsfæst op
v      .To raise oneself up āhlǣnan op
n      .Act of boasting bēotword p
n      .Boastful speech gielpcwide p
n      .Boastful speech gielpsprǣc op
n      .Idle boasting dolgilp op
n      ..Arrogant enemy gielpsceaþa p
aj      ..Exultant, vaunting hrēmig p
v      ..To boast, vaunt hrēþan op
v      ..To exult in, glory in āgylpan op
aj      .Arrogant in gold goldwlanc p
n      Extravagance oferwlencu op
aj      ..Proud, gay, exultant deall p
aj      ..Solemn, very stately felawlanc op
aj      ..Humble-minded, humble of heart ēaþmōdheort op
aj      .Celebrated, well-known folcmǣre op
aj      ..Eager for glory ārhwæt op
aj      ..Eager for glory dōmgeorn p
n      Honour, glory dōmweorþung p
n      .Strength/dignity of country ēþelþrymm op
n      .Zealous honouring nēodweorþung op
n      .Honouring of a home hāmweorþung op
n      ..Honouring with treasure hordweorþung op
v      .To adorn, dignify beweorþian op
v      .To glorify gedӯrsian op
v      ..To glorify, exalt (ge)dēoran p
aj      .Splendid, bright, glorious torhtmōd p
aj      .Splendid, bright, glorious wuldorspēdig op
aj      ..Very glorious, splendid forþmǣre op
n      Nobleness, honour, glory indryhto p
aj      .Renowned, famous, esteemed, glorious blǣdāgende op
aj      .Renowned, famous, esteemed, glorious cynerōf p
aj      .Renowned, famous, esteemed, glorious dōmēadig p
aj      .Renowned, famous, esteemed, glorious herlic p
n      Renown, fame, glory hrēþ p
n      Renown, fame, glory tīr p
n      .An illustrious being ofermæcga op
n      ..A glorious friend/follower tīrwine op
aj      .Noted, famed, illustrious dōmfæst p
aj      .Noted, famed, illustrious hrēþēadig p
aj      .Noted, famed, illustrious tīrēadig p
aj      .Noted, famed, illustrious tīrfæst p
aj      .Noted, famed, illustrious þrymfæst p
aj      .Equally famous efenmǣre op
n      Fame of courage, valour ellenmǣrþu p
n      .Fame of victory sigehrēþ op
n      .Martial glory æsctīr op
n      .Martial glory gūþhrēþ op
aj      .Valiant, famed for deeds dǣdrōf p
aj      ..Famed in battle heaþumǣre op
n      Fame after death lāstword op
n      Shame, disgrace edwītscipe op
n      .A source/cause of disgrace edwītstæf p
n      Shame, confusion gescentu op
aj      .Shamed, confused ǣwiscmōd p
n      Reddening with shame, confusion hlēorsceamu op
n      ..A life of dishonour edwītlīf op
aj      ..Of deeds, feelings, etc. dōmlēas p
aj      ..Dishonourable, inglorious dōmlēas p
aj      ..Dishonourable, inglorious hrēþlēas op
aj      ..Dishonourable, inglorious tīrlēas op
aj      .Lovely, beautiful, fair cӯme p
aj      .Lovely, beautiful, fair cӯmlic p
aj      .Lovely, beautiful, fair hīwbeorht p
aj      .Lovely, beautiful, fair hlēortorht op
aj      .Lovely, beautiful, fair wlitebeorht p
aj      ..Shining, splendid, radiant, beautiful ælfscīene p
aj      ..Shining, splendid, radiant, beautiful geatolic p
aj      ..Shining, splendid, radiant, beautiful sunscīene op
aj      ..Shining, splendid, radiant, beautiful torhtlic p
aj      ..Of enduring beauty wlitigfæst op
av      ..Beautifully, splendidly, fairly torhtlīce p
aj      .Beautiful, stately, fair frīþ op
v      .To ornament, adorn onhrēodan op
n      .Heart/bosom as seat of emotions brēosthord p
n      .Heart/bosom as seat of emotions brēostsefa p
n      .Heart/bosom as seat of emotions feorhloca op
n      .Heart/bosom as seat of emotions hreþer p
n      .Heart/bosom as seat of emotions hreþercofa op
n      .Heart/bosom as seat of emotions hreþerloca p
n      .Heart/bosom as seat of emotions hygesceaft op
n      .Heart/bosom as seat of emotions rūncofa op
n      ..Heartstrings hygebend op
n      Ardour, fervour, strong feeling hygewælm op
aj      .Ardent, fiery, passionate brandhāt p
v      .To make (passion/emotion) violent onwyllan op
n      Good feeling, joy, happiness ēadwela p
n      Good feeling, joy, happiness glīwstæf op
n      Good feeling, joy, happiness hyhtwynn op
n      Good feeling, joy, happiness rēotu op
n      .Great happiness hēahsǣl p
n      .Worldly bliss woruldblis op
n      .Worldly bliss worulddrēam p
n      .Worldly bliss woruldhyht op
n      .Enjoyment of life gumdrēam op
n      .Enjoyment of life līfwynn p
n      .Heavenly joy lyftwynn p
n      .Heavenly joy swegldrēam p
n      .Everlasting joy sindrēam p
n      .Joy of youth geogoþmyrþ op
n      .Domestic joy ēþeldrēam op
n      .Joy among one's own people lēodwynn op
aj      .Joyful, happy drēamhæbbende op
aj      .Joyful, happy drēamhealdende op
aj      .Joyful, happy hygeblīþe p
aj      .Joyful, happy mōdglæd op
aj      .Joyful, happy wynfæst op
av      .Happily, joyfully unmurnlīce p
aj      .Untroubled, without care unmurn op
n      .Gift of blessedness ēadgiefu p
aj      .Blessed, happy ēad p
aj      .Blessed, happy ēadhrēþig p
aj      ..Equally blessed efenēadig op
n      Pleasure, delight myrgen op
n      .Source of joy wynstaþol op
n      .Excessive pleasure ofersǣlþ op
n      .Pleasantness of the air lyftwynn p
aj      .Exultant hēahmōd p
aj      ..Exulting, joyous mōdblissiende op
aj      ..Rejoicing in heart ferhþgefēonde p
aj      ..Revelling in release from confinement rūmgāl op
aj      ..Rejoicing in victory sigehrēmig p
aj      ..Exultant, satisfied wilhrēþig op
n      .Joyous sound of music glēodrēam op
n      .A laughter-maker hleahtorsmiþ op
v      ..To exult, laugh āhliehhan p
n      Scoffing, mockery gēaþ p
n      .Peaceful prosperity friþospēd op
n      .Peaceful prosperity friþoþēawas op
n      .A day of prosperity blǣddæg p
n      .A day of joy wildæg op
n      .A day of joy wyndæg p
n      .Dwelling of happiness boldwela p
n      .Condition of plenty blǣdwela op
aj      ..Blessed with the world's goods woruldgesǣlig op
aj      ..Very prosperous anwlōh op
av      .Prosperously spōwendlīce p
n      .Success in speech wordsige op
n      .Success in work weorcsige op
aj      .Fortunate, prosperous, flourishing (ge)blǣdfæst p
n      .(Of honeyed words) sweet taste hunigsmæc op
aj      .Wished for, agreeable onwille op
v      To make glad tǣtan op
n      .A benefactor gōddōend p
aj      .Gracious, kind, beneficent ēaþbede op
aj      .Gracious, kind, beneficent ēaþbēne op
aj      .Gracious, kind, beneficent til p
aj      .Gracious, kind, beneficent tilfremmende op
aj      .Gracious, kind, beneficent tilmōdig p
av      .Graciously, kindly, beneficently tillīce p
n      Love, affection, care mǣglufu op
n      .Great love hēahlufu op
n      .Love from the heart ferhþlufu op
n      .Love from the heart heortlufu op
n      .Faithful love trēowlufu op
n      .Hapless love sorglufu op
n      .Love for men manlufu op
v      .To hold dear, care for, love dēoran p
aj      .Beloved, dear, precious fǣle p
aj      .Beloved, dear, precious mōdlēof op
aj      ..Very dear felalēof op
aj      ..Very dear oferlēof op
n      .A token of love luftācen op
n      A loving relationship frēondlufu op
n      .Love/desire (for) frēondmynd op
n      ..Love for a woman brӯdlufu op
n      ..Love for a woman wīflufu p
n      ..Love for a woman wīfmyne op
n      .Love-making frīge p
n      ..A (male) lover/husband wine p
n      .A beloved one, sweetheart drūt op
n      .Spiritual love gǣstlufu p
n      .Blessed love ēadlufu op
n      .Friendship siblufu p
n      .Fair words of peace/friendship sibcwide op
n      .A close friend, bosom friend, confidant sundorwine op
n      .Kinsman and friend mǣgwine p
n      .Kinsman and friend winemǣg p
n      .A pleasant companion wilgehlēþa op
n      .A pleasant companion wilgesīþ p
n      .A pleasant companion wilgeþofta op
n      .A pleasant band wilgedryht p
n      .A friendly invitation frēondlaþu op
v      .To entertain, be hospitable bewenian p
n      .A rare visit seldcyme op
n      .A guest fletsittend p
n      ..A welcome guest wilgæst op
n      ..A band of guests gistmægen op
n      .A word of thanks, thanks þancword op
n      Bad feeling, sadness gnorn p
n      Bad feeling, sadness gnornsorg p
n      Bad feeling, sadness gnyrn p
n      Bad feeling, sadness gromtorn op
n      Bad feeling, sadness grorn p
n      Bad feeling, sadness mōdcearu p
n      .Great/dire sorrow bealusorg op
n      .Great/dire sorrow ealdorcearu op
n      .Great/dire sorrow sorgcearu p
n      .Heart sorrow hreþerbealu op
n      .Heart sorrow hygesorg p
n      .Heart sorrow mōdsorg p
n      .Branch bringing sorrows hearmtān op
n      .Sorrow brought about by malice inwitsorh p
n      .Sorrow for loss of thanes þegnsorh op
n      .Brew of sorrow sorgbyrþen op
n      .Sorrow at dawn ūhtcearu op
aj      .Sad, sorrowful cwānig op
aj      .Sad, sorrowful drēamlēas p
aj      .Sad, sorrowful frēorig p
aj      .Sad, sorrowful gēocor p
aj      .Sad, sorrowful gnorn p
aj      ..Very sad felagēomor op
aj      ..Very sad heorudrēorig p
aj      ..Sad in mind/heart drēorigferþ op
aj      ..Sad in mind/heart drēorigmōd op
aj      ..Sad in mind/heart frēorigmōd op
aj      ..Sad in mind/heart gealgmōd p
aj      ..Sad in mind/heart hrēohmōd p
aj      ..Sad in mind/heart hygegēomor p
aj      ..Sad in mind/heart hygemēþe op
aj      ..Sad in mind/heart mōdcearig op
aj      ..Sad in mind/heart mōdgēomor p
aj      ..Sad in mind/heart sārferhþ op
aj      ..Sad in mind/heart sārigferhþ p
aj      ..Full of sorrows earmcearig p
aj      ..Sad of countenance drēorighlēor op
aj      ..Hastening away in sadness gnornscendende op
aj      ..Sad at morning morgensēoc op
aj      ..Sad at loss of friends winegēomor op
aj      ..Sad with years wintercearig op
aj      ..Troubled in mind/heart ferhþcearig op
aj      ..Troubled in mind/heart ferhþwērig p
aj      ..Troubled in mind/heart frēorigferþ op
aj      ..Troubled in mind/heart hēanmōd p
aj      ..Troubled in mind/heart hrēowigmōd p
aj      ..Troubled in mind/heart sweorcendferhþ p
aj      ..Troubled in mind/heart wērigferhþ p
aj      ..Troubled in mind/heart wērigmōd p
aj      .Remorseful, contrite gehnyst op
n      Anxiety brecþa op
n      Anxiety carsorg op
n      Anxiety oncӯþþ p
n      Anxiety sorgstafas op
n      Anxiety tornsorg op
n      .Anxiety of heart/mind brēostcearu p
n      .Anxiety of heart/mind mōdbysgung op
n      .Anxiety of heart/mind mōdearfoþ op
n      .Anxiety of heart/mind mōdþrēa op
n      .Anxiety of heart/mind mōdgewinna op
n      .(?Of anxiety) 'burning treasure' brandhord op
n      ..Care about this life līfcearu p
n      ..Care caused by war gūþcearu op
aj      ..Anxious gnorncearig op
aj      ..Anxious grorn p
aj      ..Anxious hrēowcearig p
aj      ..Anxious sorgcearig p
av      ..Straitly, with anxiety hædre p
n      .Deep grief hēahgnornung op
n      .Perpetual grief sinsorg op
n      .Welling sorrow carwylm p
n      .Welling sorrow sorgwylm p
aj      .Sorrowing, mournful murcen op
aj      .Sorrowing, mournful rēonig p
aj      .Sorrowing, mournful rēotig op
av      .Sadly, mournfully grorne op
v      .To mourn for, grieve at/about begnornian op
n      Complaint, lamentation gēanoþ op
n      .Sorrowful speech/song cargealdor op
n      .Sorrowful speech/song gnornword op
n      .Sorrowful speech/song hearmlēoþ p
n      .Sorrowful speech/song sorgword op
n      ..Cry at morning morgenswēg op
n      .Weeping, lamentation rēon op
v      .To lament, wail begnornian op
v      .To lament, wail begrētan op
v      .To lament, wail berēotan op
v      .To lament, wail grēotan p
v      .To lament, wail rēotan p
n      .A tear hlēordropa op
n      .A tear wǣgdropa op
n      .A tear wōpdropa op
n      ..A burning tear brynetēar op
n      ..A flood of tears wīlbec op
aj      .Tearful wollentēare op
aj      ..With tearful cheeks tēarighlēor op
v      ..To clamour against wiþrēotan op
n      .Anger, wrath, fury hāthige op
n      .Anger, wrath, fury mihtmōd op
n      .A rage of darts gārtorn op
aj      ...Fierce at evening ǣfengrom op
aj      .Furious, angry, enraged bolgenmōd p
aj      .Furious, angry, enraged gealgmōd p
aj      .Furious, angry, enraged ierremōd op
aj      .Furious, angry, enraged onbolgen op
aj      .Furious, angry, enraged tornmōd op
aj      .Furious, angry, enraged wrāþmōd p
v      .To make angry onbelgan op
n      Adversity, affliction gedyrst op
n      Adversity, affliction myrþu op
n      Adversity, affliction nӯdbysgu op
n      .Great/dire adversity brōhþrēa op
n      .Great/dire adversity dryhtenbealu p
n      .Great/dire adversity ealuscerwen op
n      .Great/dire adversity firenþearf op
n      .Great/dire adversity folcbealo op
n      .Great/dire adversity hēahþearf p
n      .Great/dire adversity hēahþrēa op
n      .Great/dire adversity lēodbealu p
n      .Great/dire adversity meoduscerwen op
n      .Great/dire adversity nearosorg op
n      .Great/dire adversity nӯdwracu p
n      .Great/dire adversity þēodbealu p
n      .Great/dire adversity þēodþrēa op
n      .Trouble on account of security borgsorg op
n      .Unceasing trouble sinnīþ op
n      .State of misery āglāchād op
n      .State of misery hēofsīþ op
n      .State of misery lāþscipe op
n      .Time of adversity earfoþhwīl op
n      .Time of adversity earfoþþrāg op
n      .Time of adversity gryrehwīl op
n      .Time of adversity orlegstund op
n      .Time of adversity þrāgmǣl p
n      .Time of adversity wræcfæc op
n      ..Time of weariness langunghwīl op
n      ..Time of distress (present life) wræchwīl op
n      ..Day of tribulation geswincdæg op
n      ..Day of tribulation (ge)winndæg p
n      ..Day of pestilence wōldæg op
n      ..Trouble of a particular time mǣlcearu op
n      ..Troubles of this life woruldearfoþ p
n      ..World of care gewinworuld op
n      .Wretched man earfoþmæcg p
n      .Wretched man wræcmæcg p
aj      .Afflicted, full of trouble begroren op
aj      ..Troubled by distresses nӯdbysig op
aj      ..Gloomy, miserable blēat op
aj      ..Gloomy, miserable wynlēas p
aj      .Full of hardship/misery wansǣlig p
aj      .Calamitous þrēalic p
av      ..Wretchedly blēate op
av      ..Wretchedly carlīce op
n      Affliction, misfortune, calamity hearmberg op
n      Affliction, misfortune, calamity þrēanīed p
n      .Misfortune, calamity bealusīþ p
n      .Fall of a prince (?people) lēodhryre p
aj      .Unfortunate, suffering misfortune earfoþsǣlig op
aj      .Unfortunate, suffering misfortune unhӯþig p
av      ..Very unhappily unhlitme op
aj      .Disagreeable, uncongenial unswǣs op
n      Misery, trouble, affliction āglǣc p
n      Misery, trouble, affliction gyrnstafas op
n      Misery, trouble, affliction hearmstæf p
n      Misery, trouble, affliction nearoþearf p
n      Misery, trouble, affliction trāg p
n      .An affliction nӯdcosting op
n      .Oppression, distress þroht p
v      .To afflict, vex, oppress bewǣlan op
v      .To afflict, vex, oppress genǣgan p
n      Injury, offence gescentu op
n      .Sudden mischief fǣrnīþ op
n      ..Deliberate injury/offence hygetēona p
n      ..An imagined injury/offence lygetorn op
n      Suffering, torment, pain cringwracu op
n      Suffering, torment, pain wyrgþu p
n      .Great suffering hearmcwala op
n      .Pain inflicted as punishment þrēaweorc op
n      .Hell torment/woe hellcwalu op
n      .Hell torment/woe hellebealu op
n      .Torment of the soul gǣstcwalu op
n      .Torment of the soul gǣstgewinn op
av      .Grievously, sorely, painfully treaflīce op
aj      .Grievous, dire, bitter, troublesome drōflic op
aj      .Grievous, dire, bitter, troublesome tornlic op
aj      .Grievous, dire, bitter, troublesome þrēanīedlic op
av      .Grievously, fiercely trāge p
n      Comfort, consolation hygefrōfor p
aj      .Patient mōdgeþyldig op
aj      ..Very fierce singrim op
aj      ..Fierce of mind/spirit ferhþgrim p
aj      ..Fierce of mind/spirit hrēohmōd p
aj      ..Fierce of mind/spirit rēþemōd p
aj      ..Fierce of mind/spirit rēþigmōd op
aj      ..Fierce in flight flygerēow op
aj      ..Fierce in battle gūþrēow op
n      .Hostile/angry speech gramword op
n      .Hostile/angry speech heoruword op
aj      .Hasty of speech, sharp-tongued hrædwyrde op
av      .In an unkindly manner unfrēondlīce op
n      .Wicked machination bealusearu op
n      .Wicked machination bealuþanc op
n      .Deceit, treachery bealuinwit op
n      .Malicious/evil deed dēofoldǣd op
n      .Malicious/evil deed nīþ(ge)weorc p
aj      .Malignant, bearing hate ǣtrenmōd op
aj      .Malignant, bearing hate bealuhycgende op
aj      .Malignant, bearing hate bealuhygdig op
aj      .Malignant, bearing hate heteþancol op
aj      .Malignant, bearing hate hetlen op
aj      .Malignant, bearing hate nīþhycgende p
aj      .Malignant, bearing hate nīþhygdig op
n      Hatred mōdhete op
n      .Warlike hate cumbolhete op
n      .Sword-hate ecghete p
n      .Hate felt by a people lēodhete p
n      .Murderous hate morþorhete op
n      .Malicious hate tēonhete p
n      .Unjustifiable hate unrihtfēoung op
n      .Hate that resorts to arms wǣpenhete op
n      .Hate that leads to war wīghete op
n      .Hateful contrivance lāþsearu op
n      .Speech full of hatred hetesprǣc op
aj      .Hating, full of hate heterōf op
aj      .Evilly disposed, malignant lāþwendemōd op
aj      .Intensely hostile nearofāh op
n      Enmity genīþla p
n      .Treacherous enmity inwitnīþ p
n      .Mortal enmity wælfǣhþ op
n      .Mortal enmity wælnīþ p
n      .An enemy genīþla p
n      ..An ancient foe ealdhettend op
n      ..An ancient foe ealdgewinna op
n      ..An ancient foe fyrngeflita op
n      ..A hateful enemy lāþgenīþla p
n      ..A hateful enemy lāþgetēona p
n      ..A hateful enemy lāþgewinna op
n      ..A deadly enemy ealdorgewinna p
n      ..A deadly enemy fēondsceaþa p
n      ..A deadly enemy feorhgenīþla p
n      ..A deadly enemy ferhþgenīþla op
n      ..A deadly enemy nīþsceaþa op
n      ..A dangerous enemy/assailant fǣrsceaþa op
n      ..A battle-enemy hildegiest op
n      ..A harmer of the people lēodsceaþa p
n      ..One who hates wrongfully scyldhata p
n      ..A foe armed with a sword sweordgenīþla op
n      ..A fierce/angry enemy torngenīþla p
n      ..An accursed foe hearmscaþa op
n      ..An accursed foe heoruwearg op
n      ..An accursed foe nīþgæst p
n      Hostility inwitþanc p
aj      .Hostile andwrāþ op
aj      .Hostile gramhycgende op
aj      .Hostile niþhygdig op
aj      .Hostile unhlēow op
aj      .Hostile wiþerhӯdig op
n      Threat, threatening, menace bēotword p
v      .To threaten, menace hwōpan p
aj      .Stern, hard, severe rēþemōd p
aj      .Having hard/unpleasant thoughts stīþhycgende p
aj      .Of flint, steely stearcferþ op
aj      ..Fierce in arms, formidable searogrim op
aj      ..(Of death) ungentle, cruel unswǣslic op
av      .Strictly, sternly, severely styrnenga op
v      .To harden, make hard forhyrdan p
n      .Evil, cruelty mānbealu op
aj      .Cruel, malevolent cealdheort op
aj      .Cruel, malevolent hetegrim p
aj      .Cruel, malevolent hygegrim op
aj      .Cruel, malevolent nīþgrim p
aj      .Cruel, malevolent stercedferhþ p
aj      .Cruel, malevolent þearlmōd p
aj      .Cruel, malevolent wulfheort p
aj      ..(Of inanimates) very hard, cruel slīþheard op
aj      ..(Of inanimates) very hard, cruel wælfāg op
aj      .Bloodthirsty, cruel blōdhrēow p
aj      .Bloodthirsty, cruel blōdigtōþ op
aj      .Bloodthirsty, cruel dēaþrēow op
aj      .Bloodthirsty, cruel heaþugrim p
aj      .Bloodthirsty, cruel heorugrimm p
av      .Unpityingly unmurnlīce p
n      Speech, vocal utterance hlēoþorcwide p
n      .The voice hēafodwōþ op
n      .The voice wordhlēoþor p
n      .Utterance, speaking cwidegiedd op
n      .Utterance, speaking secge op
v      .To speak about, say, utter āsprecan p
n      .A discourse mæþelcwide p
n      .A discourse mæþelword op
aj      .Ready of speech, eloquent gearowyrdig p
aj      .Ready of speech, eloquent wordglēaw op
v      To address, speak to onmǣlan op
n      Conversation, discussion gērscipe op
n      .Conversation of an evening ǣfensprǣc op
n      Vocabulary wordhord p
n      ..A fitting word cyneword op
n      Eloquence, elegance in language wordcræft p
n      .Noble discourse þrӯþword op
n      .Powerful speech ellensprǣc op
n      Art of poetry wōþcræft p
n      .Art/gift of song wōþcræft p
n      .Art/gift of song wōþgifu op
n      ..An evening singer ǣfensceop op
n      Poetical language glīwword op
n      Poetry lēoþword op
n      .Lay, song, poem fitt op
n      .Lay, song, poem hlēoþorcwide p
n      .Lay, song, poem lēoþgidding p
n      ..Song of triumph sigelēoþ p
n      ..A dirge, elegy sorglēoþ p
n      ..A dirge, elegy wordgydd op
aj      ..(Of poetry) heroic gielphlæden op
n      Ink bēamtelg op
n      .As 'useful drop' spēddropa op
aj      .(Of ink) with black tracks sweartlāst op
n      .Board of a book cover hlēobord op
n      A prologue, preface prologa op
v      .To compose ādihtian op
n      .A register, catalogue, book wīsbōc op
n      .A token, sign, emblem bēhþ op
n      ..A sign of peace friþobēacen op
n      ..A sign of peace friþotācn op
n      ..A sign of victory sigortācen op
n      ..A cunning mystery searorūn op
n      .A dark saying, enigma wordgerӯne p
aj      .Mysterious dīegolful op
n      .Key, answer, solution rēsele op
aj      .Incurious unfricgende op
v      .To examine thoroughly, search, sift ātreddan p
v      .To enquire (into), consider, investigate geondsēon op
v      .To enquire (into), consider, investigate treddan op
v      .To explore, lay open, search out rāsian op
n      An answer, reply andcwiss op
n      An answer, reply gegncwide p
av      .In reply to, as a reply tōwiþere p
n      .A secret of the heart hygerūn op
n      .A secret of approaching slaughter wælrūn op
aj      .Secret, hidden onhǣle p
n      .A hiding-place, place of concealment þēostorcofa p
aj      .Manifesting, revealing, disclosing oncӯþig p
v      .To disclose, bring to light ābǣran op
aj      .Plain, manifest, open, displayed andgete op
aj      .Evident, well known, manifest orcnǣwe p
aj      .Clear as daylight, perfectly known dægcūþ op
n      .A true account, tale sōþgiedd p
n      .A tale of woe inwitspell op
n      .An old story, ancient tradition ealdgesegen op
n      .An old story, ancient tradition fyrnsægen op
n      .A declaration, intimation, report forþspell op
n      .Confession of splendour wliteandet op
n      .A proclamation meld op
n      A message, announcement by a messenger ǣrendsprǣc op
n      ..News published at morn morgenspell op
n      A messenger ǣrendsecg op
n      Good tidings lēofspell op
n      Good tidings mūþhǣl op
n      Good tidings willspell p
n      Ill tidings bealuspell op
n      Ill tidings wēaspell op
n      .Tidings of war gūþspell op
n      ..One who announces violence or distress nӯdboda op
n      Contention, argument, strife of words strīþ p
v      .To deny līgnan p
av      .Without dispute, unreservedly unflitme op
v      .To become pliant, yield onlīþigan op
n      Having, owning, possession ǣhtgesteald op
v      .To possess, own, have in possession stealdan op
n      .Receiving of rings bēagþegu op
n      .Receiving of rings hringþegu op
n      ..Receiving of treasure sincþego p
v      .To receive gēopan op
v      ..To share alike efengedǣlan op
aj      ..Lordless, without a lord þēodenlēas op
v      .To do/go without forþolian op
aj      .Lost, absent ofhende op
v      ..To lose, be deprived of belēosan p
v      ..To lose, be deprived of līþan op
n      ..Giving of swords sweordgifu op
n      .A gift, present gifsceatt op
n      ..A rich gift sincweorþung p
n      ..A pleasing gift hyhtgiefu op
n      ..A gift of treasure māþþumgifu op
n      ..A gift of treasure sincgifu op
n      ...From a leader þēodenmāþm op
n      ..A gift from one's homeland eardgyfu op
n      ..Sea-spoil, a gift from overseas sǣlāc p
v      .To give to, render, afford ætgifan op
n      Grace, favour gifnes p
v      .To offer, proffer bewægnan op
aj      .Unaccorded, not granted ungyfeþe op
n      Recompense, reward æfterlēan op
n      Recompense, reward dǣdlēan op
n      .A recompense, a reward eftlēan op
n      ..Reward for past deed gēolēan op
n      ..Recompense for life saved feorhlēan op
n      ..Distribution of bracelets, ring-giving bēaggifu op
v      ..To assign, appoint tēofrian op
n      .Largesse, splendid gift feohgift p
n      .A liberal giver lācgeofa op
aj      .Bounteous, liberal rōp op
aj      .Bounteous, liberal unhnēaw p
aj      .Liberal, unstinted in quantity ginfæst p
aj      .Liberal, unstinted in quantity ungnӯþe op
av      .Stingily, sparingly hnēawlīce op
aj      .Covetous, avaricious feohgīfre op
v      ..To grasp at, clutch wiþfōn op
v      ..To grasp at, clutch wiþgrīpan op
n      .Grip, clutch, clasp, hold, grasp, power grāp p
n      ..Grasp by the hand handgripe op
n      ..A close grasp nearogrāp op
n      ..A violent grasp nӯdgrāp op
n      ..A violent grasp nӯdgripe op
n      ..Sudden (terrifying) clutch fǣrclamm op
n      ..Sudden (terrifying) clutch fǣrgripe p
n      ..A hostile grip fēondgrāp op
n      ..A hostile grip hildegrāp p
n      ..Spiteful clutch inwitfeng op
v      ..To take by fighting befeohtan op
v      .To take away, carry off ætwegan op
v      To take away, deprive of bedrēosan p
v      To take away, deprive of belīþan p
v      To take away, deprive of benēotan p
v      To take away, deprive of berēofan p
v      To take away, deprive of oþþicgan op
v      .To separate from, deprive of oþwendan op
v      .To separate from, deprive of getwǣfan p
aj      .Deprived of, bereft of befylled p
aj      .Deprived of, bereft of beloren p
n      ..A former deed, deed of old ealdgewyrht p
n      ..A former deed, deed of old fyrngewyrht op
n      ..A former deed, deed of old gēodǣd p
n      ..A mighty deed, deed requiring strength mægendǣd op
n      ..A praiseworthy deed lofdǣd op
n      ..A deed done at night nihtweorc op
v      ..To make ready, equip geatwan op
n      A doing, accomplishing (of something) lǣst op
n      .Perpetrator, author (of action) dǣdfruma p
av      .Eager to advance, ready forþgeorn op
aj      .Energetic, strong in deed dǣdfrom op
aj      Active, nimble wǣfre p
aj      ..Ready to travel, ?active sīþgearu op
n      Rashness, madness dolwillen p
n      .Heedlessness, recklessness wanhygd p
aj      .Rash, bold dolwillen p
aj      .Reckless, rash swīþferhþ p
aj      .Reckless, rash wanhygdig p
n      ....Utmost effort eallmægen p
v      .To try to get rōmigan op
aj      .Easy to find ēaþfynde p
n      .Success, effectual power sigespēd p
av      .Successfully, efficaciously spēdlīce p
n      .Wondrous endowment wundorgiefu op
aj      ..Rich in spiritual/mental gifts mōdwelig op
aj      .Capable, good, competent tillic p
n      An aptitude, bodily skill leoþucræft p
n      ..Skill of hand leoþucræft p
n      ...Quick movement, deft playing gearobrygd op
n      .Skill in hindering access nearocræft op
n      .Skill with horses wiccræft op
aj      ..Having skilful hands listhendig op
aj      ..Sure of arm rihtscytte op
n      ..High skill hēahcræft p
aj      ..Very skilled gearosnottor p
aj      ..Skilful, cunning, skilled in searocræftig p
av      .Skilfully, cunningly, ingeniously searolīce p
n      ...A sudden artifice fǣrsearo op
n      ...A wile, device, dart of the mind hygegār op
n      ..A treacherous/cunning device, trick, etc. nearobregd op
n      ..An evil/mean trick nearowrenc op
n      ..Wile causing confinement nearosearu op
aj      .Crafty, cunning, skilful, artful andwīs op
aj      .Crafty, wise in deceit brægdwīs op
aj      .Wily, sly searocræftig p
av      .Cunningly, craftily searoþancum p
v      .To act cunningly lytigian op
n      .A custom, practice, usage manþēaw p
n      .Custom/way of the world woruldrǣden op
n      ..Manner/custom of men manwīse p
aj      ..Long gracious, very kind ǣrglæd op
aj      .Fair in words, pleasant in speech fægerwyrde op
n      .A sluggard, one slow to act dǣdlata op
aj      .Wavering, languishing wǣfre p
aj      .Unfulfilled ungefullod op
n      .A hard time þræchwīl op
n      .Glorious use, glorious service wuldornytting op
aj      .Useful geþyht op
aj      ..Equally useful/needful efenbehēfe op
n      Use, advantage, profit woruldnytt p
n      ..A public benefit folcrǣd p
n      ..An action benefiting the soul feorhrǣd op
n      ..A wished-for day dægwilla op
aj      .Useless, vain, unprofitable unbiþyrfe p
n      .Peril of the sea wǣgþrēa op
av      .Unguarded orwearde op
n      .Stealthy movement stalgong op
n      .A spy lēasscēawere op
n      ..Life's security ealdorneru p
n      ..Life's security feorhgebeorh op
n      Protection, safekeeping friþowaru p
n      Protection, safekeeping mundhēals op
n      .That which protects, (a) protection eorþweard op
n      .Protecting power mundcræft op
n      .A protector, defender friþa op
n      .Protection of life līfwraþu p
n      Refuge, help, shelter hlēonaþ op
n      .A refuge, shelter, place of safety hlēowstōl op
n      .A refuge, shelter, place of safety scildburh p
n      .Shelter against storm scūrbeorg op
n      .Shelter against storm scūrsceadu op
n      .Fen fastness fenfreoþu op
n      ..Watch over life feorhweard op
n      ..Watch against the monster eotonweard op
n      ..Watch on the shore ǣgweard op
n      ...A guardian at night nihtweard op
n      ...A guardian of the shore endesǣte op
n      ...A guardian of the shore landweard op
n      ..A guardian of treasure goldweard op
n      ..A guardian of treasure hordweard p
n      ..Guardian of the hall renweard op
n      ..Guardian of the hall seleweard op
n      ..Guardian of the abyss grundhyrde op
n      ..(Of the whale) guardian of the sea mereweard op
n      .Embrace, keeping hlēowfeþre op
n      ..A (powerful) protector, patron, lord hlēowdrihten op
n      .One who lacks a protector hlēowlora op
v      .To release, set free (from) befrēogan op
v      .To run away, flee (from) oferflēon op
v      .To run away, flee (from) oþfaran op
n      Escape hwyrftweg op
n      ..Last (remnant) endelāf op
v      .To escape, get away wiþfaran op
v      .To survive, escape āspēdan op
n      .A danger, hindrance, obstacle, difficulty meoring op
n      .Skill in hindering access nearocræft op
n      .A hindrance, stumbling-block, obstacle mierrelse op
aj      ..Just as easy, equally easy efenēþe op
av      .Without hindrance, irresistibly unwearnum p
n      .Mighty help mægenēaca op
n      .Mighty help mægenfultum op
aj      .Life-sustaining ferþfriþende op
n      Amendment, setting right, reparation īeþrung op
n      Power, might ellencræft op
n      Power, might mægenscype op
n      .Excessive/overpowering might ofermægen p
n      .Excessive/overpowering might oferþrymm op
n      .Power, might, strength eafoþ p
n      ..Power, might, abundance of strength mægencræft p
n      ..Power, might, abundance of strength mægenspēd p
n      .Power, force þracu p
n      .Power, force þrӯþ p
n      .A strong/powerful force stīþmægen op
n      ..(God's) wise power rǣdmægen op
aj      .Powerful, mighty geþrӯþed op
aj      .Powerful, mighty þrӯþlic p
aj      ..Very powerful swīþmihtig op
aj      ..Very powerful þrӯþswӯþ p
aj      .Strong, powerful mægenāgende op
aj      .Strong, powerful mægenēacen p
aj      .Strong, powerful mægenstrang p
aj      .Strong, powerful þrӯþig op
aj      ..Very strong/powerful mægenheard op
av      .Powerfully, mightily þrӯþlīce p
av      .Powerfully, mightily gewealdendlīce op
av      .Strongly, mightily, with power þrӯþum p
n      Power, control, sway ǣhtgeweald p
n      .Secular/worldly power eorþmægen op
n      .Lordship, authority, rule dryhtscipe p
n      .Sovereignty, majesty dryhtendōm op
n      ..Governance of a people lēodweard p
n      .A throne ealdorstōl op
n      .A throne gifstōl p
n      .A throne gumstōl op
n      .A throne þēodenstōl p
n      ..Heavenly throne rodorstōl op
n      .Banner with a staff hiltecumbor op
n      A leader, ruler bora op
n      A leader, ruler bregoweard p
n      A leader, ruler dryhtwer p
n      A leader, ruler ealdorwīsa op
n      A leader, ruler eodor p
n      A leader, ruler fengel p
n      A leader, ruler folcāgende p
n      A leader, ruler folcfrēa op
n      A leader, ruler folcgesīþ p
n      A leader, ruler hēafodwīsa op
n      A leader, ruler onwealda op
n      A leader, ruler (ge)rǣswa p
n      A leader, ruler strengel op
n      A leader, ruler þengel p
n      .Ruler as ring-giver bēaggifa p
n      .Ruler as ring-giver goldgiefa p
n      .Ruler as ring-giver goldwine p
n      .Ruler as ring-giver māþþumgyfa op
n      .Ruler as ring-giver sincgiefa p
n      .Ruler as ring-giver wilgiefa p
n      .A chief, leader, prince bēohāta op
n      .A chief, leader, prince beorncyning op
n      .A chief, leader, prince brēosttoga op
n      .A chief, leader, prince folctoga p
n      .A chief, leader, prince frumgār p
n      .A chief, leader, prince magorǣswa p
n      A royal leader dryhtenweard op
n      A royal leader ealdorfrēa op
n      A royal leader ēþelcyning op
n      A royal leader ēþelweard p
n      A royal leader folccyning p
n      A royal leader frēadrihten p
n      A royal leader gumdryhten op
n      A royal leader hordweard p
n      A royal leader landfruma op
n      A royal leader lēodgebyrga p
n      A royal leader lēodcyning op
n      A royal leader lēodfruma p
n      A royal leader mandryhten p
n      A royal leader þēodfruma op
n      .A queen, empress dryhtcwēn op
n      .A queen, empress folccwēn op
n      .A queen, empress þēodcwēn op
n      .A heathen king hǣþencyning op
n      .A king with sea-power sǣcyning op
n      .A mighty king brytencyning op
n      .A mighty king mægencyning p
n      .A warlike king gūþcyning p
n      .A warlike king gūþweard p
n      ..King preceded by a banner segncyning op
n      .A warlike queen gūþcwēn p
n      ..A victorious queen sigecwēn p
n      .A dear lord frēawine p
n      .A dear lord winedryhten p
n      A leader, administrator ealdordēma p
n      A leader, administrator hlāfweard op
n      Gentle birth, nobility eorlgebyrd p
aj      .Well born, noble cynegōd p
aj      .Queenly cwēnlic op
n      A person of rank, elder, great man gerǣswa p
n      .A person of rank, noble beorn p
n      .A person of rank, noble gummann op
n      .A person of rank, noble sibæþeling op
n      ..Nobles collectively, nobility ealdorduguþ p
n      ..Nobles collectively, nobility gōdsǣd op
n      A follower mago p
n      A follower magoþegn p
n      .A retainer healþegn p
n      .A retainer heorþgenēat p
n      .A retainer seldguma op
n      .A retainer selesecg op
n      .A retainer þēodguma p
n      ..(Ironic, of Grendel) a hallthane healþegn p
n      .A body of retainers þegnweorud op
n      ..A retinue, train, company corþer p
n      ..A retinue, train, company hōs op
n      ..A retinue, train, company leoþu op
n      ..A retinue, train, company gesīþ p
n      ..A band of household retainers hӯgedriht op
n      ..A noble retinue æþelduguþ op
n      .A servant, retainer, follower scealc p
n      .A servant, retainer, follower þēodguma p
n      A servant, attendant ambihtmecg p
n      A servant, attendant ambihtscealc p
n      A servant, attendant ambihtsecg op
n      .An obedient servant ambihthēra op
n      .A steward/reeve meteþegn op
n      .A chamberlain seleþegn op
n      .A janitor, doorkeeper duruþegn op
n      Bondage, slavery þēownӯd p
n      .Slavery, captivity, service hæftedōm op
n      .A slave or servant gōp op
n      .A slave or servant weorcþēow p
aj      ..Of lowly rank unorne op
n      .Faith deliberately pledged hygetrēow op
aj      .Loyal, faithful wǣrfæst p
aj      ..Very loyal welhold op
aj      ..Loyal to one's lord dryhtenhold op
aj      ..Loyal to one's lord þēodenhold p
n      Obedience, service geongordōm p
n      Obedience, service geongorscipe op
v      ..To refuse obedience to forhylman op
n      .A rebel trēowloga op
n      Treachery fācensearu p
n      Treachery fācenstafas op
n      ..Crafty enmity, a treacherous quarrel searonīþ p
aj      .Faithless, perfidious wǣrlēas p
aj      .Very treacherous felafǣcne op
n      .A general assembly lēodstefn op
n      .A warlike assembly heremeþel op
n      Place of conference or assembly hlēoþorstede op
n      Place of conference or assembly mæþelstede p
n      Place of conference or assembly gemōtstede op
n      Place of conference or assembly þingstede p
n      A counsellor, advisor ǣwita op
n      A counsellor, advisor folcwita op
n      A counsellor, advisor lārsmiþ p
n      A counsellor, advisor rǣsbora p
n      A counsellor, advisor rǣswa p
n      .A privy counsellor rūnwita p
n      .A counsellor of men magorǣdend op
n      .A counsellor in a hall selerǣdend p
aj      .That deliberates, holding conclave mæþelhēgende p
n      .That deliberates, holding conclave rǣdþeahtende p
n      .Wise counsel given in song lēoþurūn op
n      .Friendly counsel frēondlār op
n      .Evil counsel inwitrūn op
aj      .Good in counsel, of good counsel rӯnig op
n      ...(Of pillar of cloud) herald of departure sīþboda op
n      Control, direction, regulation stefnbyrd op
n      A command, bidding, order (ge)bodscipe p
n      A command, bidding, order nӯdbebod op
n      .A strange order, wondrous command wundorbebod op
n      .Urgent summons nēodlaþu op
n      .A password lēafnesword op
n      Fellowship, union, association gæd op
n      A fellow, companion, associate, comrade gehlēþa p
n      .An old comrade ealdgesīþ p
n      .A namesake, comrade genamna p
n      .A close companion handgesella op
n      .A close companion handgestealla p
n      .A constant companion symbelgefēra op
n      .A pleasant companion wyngesīþ op
n      .A companion in need nӯdgefēra op
n      .A companion in need nӯdgestealla op
n      .A companion in war folcgestealla p
n      .A companion in war lindgestealla p
n      A company of people, fellowship, society gesīþ p
n      .A band of comrades gesīþmægen op
n      .An assembly, congregation, company corþer p
n      .A crowd, throng geþrang op
n      ..A crowd moving on foot fēþehwearf op
n      .A crowd, troop, band, host hwearf p
n      .A crowd, troop, band, host manfaru op
n      .A crowd, troop, band, host swēot p
n      .A tumultuous assembly, host gedreag p
n      .A tumultuous assembly, host gelāc p
n      .A multitude, mighty company folcdryht p
n      .A multitude, mighty company folcswēot op
n      .A multitude, mighty company lēodwerod op
n      .A multitude, mighty company mægenfolc op
n      .A multitude, mighty company mægenhēap op
n      .A multitude, mighty company mægenþrēat p
n      .A multitude, mighty company secgrōf op
n      .A multitude, mighty company sīdfolc p
n      .A number of men manrīm p
n      .A number of men rincgetæl op
n      .Greatest number, majority hēafodgerīm op
v      .To throng, press, crowd getingan op
n      .A stranger visiting a hall selegyst op
n      .A solitary being ānfloga op
n      .A solitary being ānhaga p
n      .A solitary being ānstapa op
aj      .Friendless, without friends winelēas p
aj      .Friendless, without friends wineþearfende p
aj      .Lordless, without chief þēodenlēas op
aj      .Homeless ēþellēas p
n      ..An awesome opponent, a ferocious fighter āglǣca p
av      .Against, in opposition to tōwiþre p
n      Quarrel, contentiousness, strife þræft op
aj      .Contentious, quarrelsome orleggīfre op
n      Strife, hostility lēodgewinn op
n      Strife, hostility orlegnīþ p
n      .Murderous hate, strife billhete op
n      .An opposer, enemy, adversary scildhete op
n      Fighting, contention, warfare, strife fitt op
n      Fighting, contention, warfare, strife hearmplega op
n      Fighting, contention, warfare, strife mǣl op
n      Fighting, contention, warfare, strife ōret op
n      .Ancient struggle ǣrgewinn op
n      .Ancient struggle ealdgewinn p
n      .Ancient struggle fyrngeflit p
n      .Ancient struggle fyrngewinn op
v      .To fight, strive, contend against gehnǣstan op
n      .An exchange of blows gegnslege op
n      .Vengeance for trouble/grief gnyrnwracu op
n      .Vengeance for trouble/grief gyrnwracu p
n      .Grievous revenge tornwracu op
n      ..Vengeance for brothers brōþorgyld op
aj      .Sin-avenging, guilt-punishing scyldwreccende op
n      Resistance, repulsing andwīg p
n      Resistance, repulsing wiþre op
v      .To resist, oppose andhweorfan op
v      .To resist, hold out against wiþerhabban op
n      Grasp, power, control, mastery handgeweald op
v      .To bridle, restrain, curb ymbebǣtan op
v      .To bind, constrain, hamper āsǣlan p
n      Oppression onnīed op
n      .Oppression, repression, restraint þrēanīedla p
v      .To overtax, press too hard, overmatch ofersēcan op
n      Tyranny genӯdgewald op
v      .To persecute eahtan p
n      .Jurisdiction, territory, country landstede op
n      .Jurisdiction, territory, country lēodgeard p
n      .Jurisdiction, territory, country lēodmearc p
n      ..A broad, extensive land sīdland p
n      .A princely kingdom bregostōl p
n      .A princely kingdom brytenrīce p
n      .A princely kingdom gumrīce p
n      .Sweden swēorīce p
n      .A town, city, village boldwela p
n      .A town, city, village lēodburg p
n      ..An exposed town wederburg op
n      ..A fortified town hlēoburh p
n      ..A rich/delightful town goldburg p
n      ..A rich/delightful town hordburg p
n      ..A rich/delightful town meduburg p
n      ..A rich/delightful town wīnburg p
n      .A city burgstede p
n      .A city burgtūn op
n      .A city frēoburh op
n      ..A royal/capital city ēþelstōl p
n      ..A city boundary burgende op
n      A site, settlement ēþelseld p
n      A site, settlement ēþelstaþol op
n      A site, settlement staþolwang p
n      .Search for land to settle on landsōcn p
n      Waste land, deserted place wēstenstaþol op
n      Living, dwelling, residence (in) onwist op
n      A neighbour nēahbūend op
n      .Foreign borderers ælmyrce op
n      .Warlike borderers gūþmyrce op
n      Native land eardland op
n      Native land ēþeleard op
n      Native land ēþelland p
n      Native land ēþelrīce p
n      .Beloved native land eardlufu op
n      .A common homeland samodeard op
n      .Joy of ownership/country ēþelwynn p
n      .A foreign people ælfylce p
n      ..As enemy ælfylce p
aj      .Dwelling afar off feorbūend p
n      .Path of exile wræclāst p
n      .Place of exile wræcsetl op
n      .A fugitive, wanderer nӯdfara op
n      .A fugitive, wanderer nӯdgenga op
n      .A fugitive, wanderer wræcmon op
n      .A wanderer, exile eardstapa op
n      .A wanderer, exile mearcstapa p
aj      .Rightful, proper, due dōmfæst p
av      ..Rightly, properly, admirably, excellently cӯmlīce p
v      ..To hold, keep (peace, law, etc.) onhealdan op
n      ..A solemn compact hēahtrēow op
n      A promise word(ge)bēot p
n      .A promising, promise wordbēotung op
n      ..Promise of numerous offspring worngehāt op
v      .To promise onhātan p
n      Truth, faithfulness, good faith, sincerity trēowrǣden op
n      ..A season of faith/truth trēowþrāg op
aj      .Just, impartial, equitable ferhtlic op
aj      .Just, firm in judgement dōmfæst p
n      .Wrong, iniquity unrihtdōm op
aj      .Of noble spirit hēahmōd p
aj      .Of noble spirit swīþmōd p
aj      .Of great mind, magnanimous micelmōd op
n      .A good quality, virtue gumcyst p
n      .One who does good/acts righteously gōddōend p
n      .One who does good/acts righteously gōdfremmend op
n      .One who does good/acts righteously rihtfremmende p
aj      .Righteous, good dōmgeorn p
aj      .Right-minded, upright in heart reþehygdig op
n      .Self-restraint onbǣru op
aj      ..Self-controlled gewealdenmōd op
aj      .Stern, harsh, of severe mind þearlmōd p
aj      ..Modest, chaste, virtuous cūsc op
aj      ..Pure in heart hygeclǣne op
n      Innocence unbealu op
aj      ..Innocent, without guile grandorlēas op
aj      Blameless bismerlēas op
av      .Guiltlessly unsynnum op
n      Error, wrong conduct, erroneous practice misgedwield op
n      .Evil nature inwitgecynd op
n      .An evil, depraved race earfoþcynn op
n      .A guilty stain (on soul) mānwamm op
aj      .(Of Cain) bad, worthless cystlēas op
aj      .Bad, vain mānīdel p
v      .To turn in wrong direction, be perverted oþcyrran op
v      .To pervert miscyrran op
n      Wickedness, evil firencræft op
n      Wickedness, evil inwitstæf p
n      Wickedness, evil mānfǣhþu op
n      Wickedness, evil wyrgþu p
n      .Malicious evil bealunīþ p
n      .Evil thought misgehygd op
n      .An evil deed forsceap op
n      .An evil deed lāþweorc op
n      .An evil deed mānforwyrht op
n      .An evil deed wēadǣd p
n      .A malevolent creature mānsceaþa p
n      .An evil-doer grynsmiþ op
n      .An evil-doer mānfordǣdla op
n      .An evil-doer nāhtfremmend p
n      .An evil-doer tēonsmiþ op
n      .An evil-doer wōhfremmend op
n      .An evil-doer wrōhtsmiþ p
n      ..A villain folcsceaþa op
n      ..An evil persecutor māngenīþla op
aj      (Of persons) wicked, evil-doing frǣtig op
aj      (Of persons) wicked, evil-doing mānweorc p
aj      ..Bound for hell grundfūs op
aj      ..Bound for hell hellfūs p
n      .An evil deed, crime, fault, sin bealudǣd p
n      .An evil deed, crime, fault, sin firenweorc p
n      .An evil deed, crime, fault, sin hellfiren op
n      .An evil deed, crime, fault, sin mānscild op
n      ..A grievous sin nīþsynn op
n      ..A deadly sin dēaþfiren op
n      Transgression, trespass wamdǣd p
n      .A fault, crime, offence culpa op
n      .A fault, crime, offence wrōhtscipe op
n      ..A series of crimes wrōhtgetīma op
n      A sinner, transgressor firenwyrhta p
n      A sinner, transgressor mānsceaþa p
n      A sinner, transgressor māngewyrhta op
n      A sinner, transgressor mānwyrhta p
n      A sinner, transgressor synsceaþa p
aj      Guilty, sinful, criminal wamful p
aj      .Given to evil-doing scyldwyrcende p
aj      .Prone to sin bealufūs op
aj      .Loose, wanton, luxurious gālferhþ op
aj      .Loose, wanton, luxurious gālmōd op
aj      .Loose, wanton, luxurious hygegāl op
aj      .Fickle, inconstant lēohtmōd op
aj      .Unashamed, unabashed, wanton unscamiende op
aj      .Unashamed, unabashed, wanton unscamig op
n      ..Moral corruption woruldwīdl op
aj      ..Very guilty felasynnig op
aj      ...Guilty of murder/crime/grievous sin mānscyldig p
aj      ...Guilty of murder/crime/grievous sin morþorscyldig op
aj      ..Haunted by guilt synbysig op
n      .Conjugal fidelity winetrēow op
n      ..Beloved spouse healsgebedda op
n      ..Husband, (married) man frēa p
n      ..Husband, (married) man sinfrēa op
n      ..Wife, married woman gesinge op
n      .Money paid before marriage handgift op
n      ..A 'limb-key' (to close Virgin Mary's body) lioþucǣga op
n      ..A band of virgins mǣdenhēap op
n      Cohabitation gebedscipe p
n      Cohabitation gemæcscipe op
n      .Unanimity, concord, agreement ānmēde op
n      .Peace among dwellings wīcfreoþu op
aj      .Accordant, not at variance samheort op
aj      .Accordant, not at variance samrād op
n      ..A plain affording peace friþowang op
n      ..A treaty of peace friþowǣr p
n      .Peace made by marriage between peoples dryhtsibb op
n      ..(Of angel/woman) 'peace-weaver' friþowebba(-e) p
n      ...(Of woman married for peace) peace-pledge friþosibb op
n      War beadulāc p
n      War camprǣden op
n      War folcgewinn op
n      War gārnīþ op
n      War gielpplega op
n      War herenīþ op
aj      .Warlike, martial beaducræftig p
aj      ..Bold in war beadurōf p
aj      ..Greedy for war/destruction gūþfrec p
n      .Warlike deed or operation beaduweorc p
n      .Warlike deed or operation gūþ(ge)weorc p
n      .Warlike deed or operation hereweorc op
n      .Action, fighting, warring orlegweorc op
n      ..Resistance, opposition andwīg op
n      .Time of war orleghwīl p
n      .Destruction in war wīgbealu op
v      ..To fight against ætfeohtan op
n      A military expedition gārfaru p
n      A military expedition heresīþ p
n      A military expedition wīgsīþ op
n      .Approach of army hlēoþorcyme op
n      Battle æscplega op
n      Battle æscþracu op
n      Battle beadu p
n      Battle billgesliht op
n      Battle campwīg op
n      Battle cumbolgebrec op
n      Battle cumbolgehnāst op
n      Battle ecgplega op
n      Battle gārgewinn p
n      Battle gārmitting op
n      Battle gārrǣs op
n      Battle gārþracu op
n      Battle gūþgemōt p
n      Battle gūþplega p
n      Battle gūþgeþingu p
n      Battle gūþgewinn p
n      Battle handgemōt p
n      Battle heaþulāc p
n      Battle heaþuweorc op
n      Battle gehnǣst op
n      Battle lindcroda op
n      Battle lindgelāc op
n      Battle lindplega p
n      Battle nīþplega op
n      Battle nīþweorc op
n      Battle sæcc p
n      Battle searonīþ p
n      Battle secgplega op
n      Battle sperenīþ op
n      Battle sweordplega op
n      Battle getoht op
n      Battle tohte p
n      Battle wīgplega p
n      Battle wīgrǣden op
n      .Day of battle gefeohtdæg op
n      .Day of battle gewinndæg p
n      .Battlefield beaduwang op
n      .Battlefield folcstede p
n      .Battlefield herefeld p
n      .Battlefield meotudwang op
n      .Battlefield meþelstede p
n      .Battlefield sigewang p
n      .Battlefield wælfeld op
n      .Battlefield wælwang op
n      .Battle on foot, affray fēþewīg p
n      .Shooting battle gescotfeoht p
aj      .Of/concerning battle, fighting heaþufremmende op
n      .Bloodshed, blood of battle heaþuswāt p
aj      ...Stained with blood drēorfāh op
aj      ...Stained with blood swātfāh p
n      .Onslaught of battle, hard fighting beadurǣs op
n      .Onslaught of battle, hard fighting gūþrǣs p
n      .Onslaught of battle, hard fighting hildþracu op
n      .Onslaught of battle, hard fighting þræcwīg op
n      .Onslaught of battle, hard fighting wīgþracu p
n      .Sound of battle hereswēg op
n      .Sound of battle hildehlemm p
n      .Sound of battle hildeswēg op
n      .Sound of battle hildewōma p
n      .Sound of battle wīgcyrm op
n      ..Battle-hand beadufolm op
v      To seek with active intent, attack forsēcan p
n      .Charge, onrush heaþurǣs p
n      .Charge, onrush hilderǣs op
n      .War-violence, warlike aggression gūþþracu p
n      .A sudden assailant fǣrsceaþa op
n      An attack, assault fēondrǣs op
n      An attack, assault flānþracu p
n      An attack, assault handrǣs op
n      An attack, assault nīþgetēon op
n      An attack, assault torngemōt op
n      An attack, assault wælrǣs p
n      An attack, assault wīgþracu p
n      .Attack with weapons, sword-rush sweordrǣs op
n      .Overwhelming attack mægenrǣs op
n      ..Defender of a bridge brycgweard op
n      Luck in war sigorspēd p
n      Victory herespēd op
n      Victory hrēþsigor op
n      Victory sigesīþ op
n      Victory sigorweorc op
n      Victory wīgsigor p
n      Victory wīgspēd p
n      .Hour of victory sigehwīl op
aj      .Victorious sigeēadig op
aj      .Victorious sigehrēþig p
aj      .Victorious sigerīce p
aj      .Victorious sigerōf p
aj      .Victorious sigorēadig p
aj      ..Rejoicing in victory sigehrēmig p
v      To overcome, conquer oferhīgian op
v      To overcome, conquer oferwīgan op
n      Booty, spoils orlegcēap op
aj      .Not attended by victory hrēþlēas op
n      A fortification weallfæsten p
n      Stronghold, fort/fortified town burgfæsten op
n      Stronghold, fort/fortified town ēþelfæsten op
n      Stronghold, fort/fortified town landgeweorc op
n      Stronghold, fort/fortified town randburg p
n      ..Hill as protection mundbeorg op
n      .Gate weallgeat p
n      War-craft, art of war beaducræft op
n      War-craft, art of war gūþcræft op
n      .War-strength, power in war beadumægen op
n      .War-strength, power in war hildestrengo op
n      .A phalanx bordhaga op
n      .A phalanx bordhrēoþa p
n      .A phalanx bordweall p
n      .A phalanx cumbolhaga op
n      .A phalanx oferholt op
n      .A phalanx scildburh p
n      .A phalanx scildweall op
n      .A phalanx wīghaga op
n      A war song fyrdlēoþ p
n      A war song gūþlēoþ op
n      A war song hildelēoþ op
n      A war song wīglēoþ op
n      .Song of triumph sigelēoþ p
n      .Warlike speech hildespell op
n      A camp, encampment wīcsteall op
v      ..To encamp around ymbwīcigan op
n      Military equipment beadusearo op
n      Military equipment ēoredgeatwe op
n      Military equipment fyrdgeatwe op
n      Military equipment gryregeatwe op
n      Military equipment heorusceorp op
n      Military equipment wīggetāwe op
n      Military equipment wīghyrst op
aj      .Fully armed wīgblāc op
n      Battle-horn feohtehorn op
n      Battle-horn gūþhorn op
n      .Horn sounded after victory sigebӯme op
n      A standard, banner, ensign cumbol p
n      A standard, banner, ensign eoforcumbol p
n      A standard, banner, ensign eoforhēafodsegn op
n      A standard, banner, ensign heorucumbol op
n      A standard, banner, ensign herecombol op
n      .Banner leading to victory sigeþūf op
n      Body armour, war gear eorlgewǣde op
n      Body armour, war gear fyrdhrægl op
n      Body armour, war gear fyrdsceorp op
n      Body armour, war gear fyrdsearu p
n      Body armour, war gear gūþgeatwe p
n      Body armour, war gear gūþrēaf op
n      Body armour, war gear gūþsceorp op
n      Body armour, war gear gūþscrūd op
n      Body armour, war gear gūþsearo p
n      Body armour, war gear gūþgewǣde p
n      Body armour, war gear heaþurēaf op
n      Body armour, war gear heaþuwǣd op
n      Body armour, war gear heresceorp op
n      Body armour, war gear herewǣd op
n      Body armour, war gear hildegeatwe p
n      Body armour, war gear hildesceorp op
aj      .Wearing armour scīrham op
n      Mail, iron-rings hringīren op
aj      .Joined together by hand handlocen p
aj      ..Wide-meshed gēapneb op
n      A helmet bānhelm op
n      A helmet beadugrīma op
n      A helmet grīmhelm p
n      A helmet gūþhelm op
n      A helmet hēafodbeorg op
n      A helmet heregrīma p
n      A helmet wīgheafola op
n      .A helmet giving invisibility heoloþhelm op
aj      .(Of helmet) towering in battle heaþustēap p
n      .Boar-image on helmet eoforlīc op
n      .Boar-image on helmet swīnlīc op
n      .Cheek piece cinberg op
n      .Cheek piece hlēorberg op
n      .Chain mail guard frēawrāsn op
n      Coat of mail/corselet beaduhrægl op
n      Coat of mail/corselet beaduscrūd p
n      Coat of mail/corselet beaduserce op
n      Coat of mail/corselet brēostnet p
n      Coat of mail/corselet brēostgewǣdu p
n      Coat of mail/corselet byrnham p
n      Coat of mail/corselet byrnhama p
n      Coat of mail/corselet fyrdhom op
n      Coat of mail/corselet goldhama op
n      Coat of mail/corselet gūþbyrne op
n      Coat of mail/corselet heaþubyrne p
n      Coat of mail/corselet heoruserce op
n      Coat of mail/corselet herebyrne op
n      Coat of mail/corselet herenett op
n      Coat of mail/corselet herepād op
n      Coat of mail/corselet heresyrce op
n      Coat of mail/corselet hildeserce op
n      Coat of mail/corselet hringloca op
n      Coat of mail/corselet hringnett p
n      Coat of mail/corselet īrenbyrne op
n      Coat of mail/corselet īsernbyrne op
n      Coat of mail/corselet leoþusyrce p
n      Coat of mail/corselet līcsyrce op
n      Coat of mail/corselet searonet p
n      Coat of mail/corselet wælnett op
aj      .Cunningly inlaid searofāh op
aj      .Wearing a corselet byrnwīgende p
n      A shield bordhrēoþa p
n      A shield bordrand op
n      A shield bordweall p
n      A shield bordwudu op
n      A shield campwudu op
n      A shield geolorand p
n      A shield gūþbord p
n      A shield heaþulind op
n      A shield hildebord p
n      A shield hilderand op
n      A shield sīdrand op
n      A shield þrӯþbord op
n      A shield wīgbord p
n      .Cover/?border of shield lærig p
aj      ..Ornamented with ?leather cellod p
aj      .Armed with a shield bordhæbbende op
n      Weapons, arms hildefrōfor op
n      .A weapon beaduwǣpen p
n      .A weapon campwǣpen op
n      .A weapon herewǣpen op
n      .A weapon hildewǣpen p
n      ..A victorious weapon sigewǣpen op
aj      .Fierce in arms searogrim op
n      .Storm of weapons, armed force wǣpenþracu p
n      A spear æscholt p
n      A spear ātorspere op
n      A spear bangār op
n      A spear daroþ p
n      A spear daroþsceaft op
n      A spear dēaþspere op
n      A spear gārbēam op
n      A spear gārwudu op
n      A spear gūþwudu op
n      A spear heresceaft op
n      A spear hildepīl p
n      A spear hlence op
n      A spear mægenwudu op
n      A spear þræcwudu op
n      A spear wælgār p
n      A spear wælhlence p
n      A spear wælsceaft op
n      A spear wælspere p
n      .A group of spears æscholt p
n      .A group of spears gārholt op
aj      .Armed with a spear/lance daroþhæbbende op
n      .Shaft of spear wælsteng op
n      .A flying dart flygepīl op
n      .Rapid movement of a missile fǣrscyte p
n      A sword beadulēoma op
n      A sword beadumēce op
n      A sword gūþbill p
n      A sword gūþsweord op
n      A sword gūþwine p
n      A sword hæftmēce op
n      A sword heoru p
n      A sword heoruwǣpen op
n      A sword hildebil p
n      A sword hildelēoma p
n      A sword hildemēce op
n      A sword wīgbill op
n      .A costly sword māþþumsweord op
n      .Sword wielded by victorious hand sigemēce op
n      .A damascened sword brogdenmǣl p
n      .A damascened sword hringmǣl p
n      .A damascened sword scēadenmǣl op
n      .A damascened sword wǣgsweord op
aj      ..(Of sword) damascened brogdenmǣl p
aj      ..(Of sword) damascened grǣgmǣl op
aj      ..(Of sword) damascened hringmǣl p
aj      ..(Of sword) damascened hringmǣled op
aj      ..(Of sword) damascened scīrmǣled op
aj      ..(Of sword) damascened wundenmǣl op
aj      ..(Of sword) damascened wyrmfāh op
n      ..(Of decoration) mark burnt by fire fӯrmǣl op
n      .A short sword, dagger hupseax p
n      .A short sword, dagger wælseax op
aj      .Very sharp/hard fēolheard op
aj      .Very sharp/hard stedeheard op
aj      ..Fire-hardened fӯrheard op
aj      .Strong in battle wīgcræftig op
aj      .Dinted in war heaþusceard op
aj      .Keen/sharp of edge beaduscearp op
aj      .Keen/sharp of edge ecgheard op
aj      .Keen/sharp of edge heardecg p
aj      .Keen/sharp of edge stīþecg op
aj      .Keen/sharp of edge stӯlecg op
n      .A ?belted hilt fetelhilt op
aj      .Provided with a hilt, hilted hilted op
aj      ..Hilted with (precious) metal fealohilte op
aj      ..Hilted with (precious) metal goldhilted op
aj      ..With twisted hilt wreoþenhilt op
aj      .(Of sword/hilt/scabbard) ornamented, adorned gescǣned op
aj      .Plate of metal (on sword-hilt) scenn op
n      .Jewelled sheath wælgim op
aj      Armed with a sword sweordberende op
n      Striking/attack with sword sweordgeswing op
n      .Battle stroke, stroke of sword heaþusweng op
n      .Battle stroke, stroke of sword heorusweng p
n      .Battle stroke, stroke of sword sweordgripe op
n      .Battle stroke, stroke of sword sweordslege op
n      ..Fatal blow feorhsweng op
n      A bow flānboga p
n      A bow hornboga p
n      .Devil's deceitful bow brægdboga op
n      .A battle-arrow gūþflā op
n      .A battle-arrow herestrǣl op
n      .A battle-arrow hildenǣdre p
n      .A battle-arrow wǣpenstrǣl op
n      .Feathers of the arrow feþergearwe op
n      .A volley of arrows flāngeweorc op
n      .A volley of arrows īsernscūr op
n      ..Treacherous shaft inwitflān op
n      .Thrust of arrows against shield bordgelāc op
n      .A soldier fyrdrinc p
n      ..A fellow-soldier dryhtgesīþ op
n      ..A fellow-soldier fyrdgestealla p
n      .A war-herald hildecalla op
n      A man, warrior dǣdfruma p
n      A man, warrior hildestapa op
n      A man, warrior magorinc p
n      .A warrior, fighter æscwiga p
n      .A warrior, fighter beadurinc p
n      .A warrior, fighter burgwīgend op
n      .A warrior, fighter cumbolwiga p
n      .A warrior, fighter folcwiga op
n      .A warrior, fighter gārberend p
n      .A warrior, fighter gārwiga p
n      .A warrior, fighter gārwīgend op
n      .A warrior, fighter gūþbeorn op
n      .A warrior, fighter gūþfreca p
n      .A warrior, fighter gūþfremmend p
n      .A warrior, fighter gūþgelǣca p
n      .A warrior, fighter gūþmæcg op
n      .A warrior, fighter gūþmaga op
n      .A warrior, fighter gūþrinc p
n      .A warrior, fighter gūþwiga p
n      .A warrior, fighter heaþurinc p
n      .A warrior, fighter heoruwulf op
n      .A warrior, fighter heremæcg op
n      .A warrior, fighter hererinc p
n      .A warrior, fighter herewǣþa p
n      .A warrior, fighter herewōsa p
n      .A warrior, fighter herewulf op
n      .A warrior, fighter hild(e)freca p
n      .A warrior, fighter hildemecg op
n      .A warrior, fighter hilderinc p
n      .A warrior, fighter hildeþremma op
n      .A warrior, fighter hildewulf op
n      .A warrior, fighter lindhæbbend p
n      .A warrior, fighter lindwiga op
n      .A warrior, fighter ordwiga op
n      .A warrior, fighter ōretta p
n      .A warrior, fighter randhæbbend op
n      .A warrior, fighter randwiga p
n      .A warrior, fighter randwīgend p
n      .A warrior, fighter scildfreca op
n      .A warrior, fighter scildwiga op
n      .A warrior, fighter searohæbbend p
n      .A warrior, fighter segnberend op
n      .A warrior, fighter þēodwiga op
n      .A warrior, fighter wælwulf p
n      .A warrior, fighter wīgfreca p
n      .A warrior, fighter wīgsmiþ p
n      ..A young warrior scealc p
aj      ...Young in war heorogeong op
n      A commander, officer fyrdwīsa op
n      A commander, officer hererǣswa op
n      A commander, officer herewīsa p
n      A commander, officer hildewīsa op
n      A commander, officer hildfruma p
n      A commander, officer mægenwīsa op
n      A commander, officer wīgfruma p
n      An armed man wǣpenwiga op
n      .Man armed with spear æscberend p
n      .Man armed with spear daroþlācend p
n      .Man armed with sword sweordfreca op
n      .Man armed with sword sweordwīgend op
n      .Man in corselet byrnwīgend p
n      .Man with shield lindwīg(g)end p
n      ..Men armed with shields lindgecrod op
n      ..Men armed with shields lindwered p
n      An armed force/band beaduwrǣd op
n      An armed force/band beornþrēat op
n      An armed force/band corþer p
n      An armed force/band ēoredcist p
n      An armed force/band ēoredhēap op
n      An armed force/band ēoredþrēat op
n      An armed force/band eorlmægen op
n      An armed force/band fletwerod op
n      An armed force/band fyrdgetrum p
n      An armed force/band gārhēap op
n      An armed force/band gārgetrum op
n      An armed force/band gūþþrēat op
n      An armed force/band herecyst p
n      An armed force/band herefēþa op
n      An armed force/band herehlōþ op
n      An armed force/band herescipe op
n      An armed force/band hildecorþor op
n      An armed force/band magodryht op
n      An armed force/band swēot p
n      .A band on foot gumfēþa op
n      .Iron-clad troop īrenþrēat op
n      .A noble troop āngetrum op
n      .A noble troop eorlwerod op
n      .A strong troop mægencorþor op
n      Military followers (of household) fletwerod op
n      .An army ælfaru op
n      .An army beaduþrēat op
n      .An army folcgetrum p
n      .An army gūþhere op
n      .An army herefolc p
n      .An army heremægen p
n      .An army lēodmægen p
n      .An army þēodhere op
n      .Lack of troops werodlēst op
n      .Army occupying frontier mearcþrēat op
n      .Advancing army forþhere op
n      .An ironclad army īsernhere op
n      .A huge army sinhere op
n      .A bold host mōdhēap op
n      .A slaughtering army wælhere op
n      ..An infantry-man/foot-soldier fēþecempa p
n      ..A horseman ēoredmæcg op
n      .An expeditionary party sīþwerod op
n      ..A hall guard seleweard op
n      A victor/conqueror sigebeorn op
n      A victor/conqueror sigebrōþor op
n      A victor/conqueror sigecempa op
n      A victor/conqueror sigedryhten p
n      .A victorious people sigefolc p
n      .A victorious people sigeþēod p
n      .A victorious band sigeþrēat op
n      A coward, deserter gregg op
n      A coward, deserter hereflӯme op
n      A coward, deserter hildlata p
n      .A seafaring fighting man heaþulīþende p
n      A fleet æschere op
n      ..Statement of customary law wordriht p
n      A law, statute ǣbebod p
n      .A (spoken) law wordriht p
n      .Knowledge of the law or ordinances ǣcræft p
n      .Hereditary right, patrimony ēþelriht p
n      .A precept, doctrine lārcwide p
n      .Previous ordinance frumrǣden op
n      Lawlessness ǣlīest op
n      .Criminal bloodshed wrōhtdropa op
n      ..An arch-thief regnþēof p
v      .To deprive of, rob begrindan p
v      .To deprive of, rob behlӯþan op
aj      .To plunder, strip, despoil berēofan p
v      .To plunder, strip, despoil berӯfan op
v      .To plunder, strip, despoil gehrespan op
n      Accusation wrōhtstæf op
n      .A perjurer āþloga op
n      .Definition/limitation by word wordgemearc op
n      Punishment hearmscearu p
n      Punishment wyrgþu p
n      .Severe punishment nīþwracu p
n      Torment, punishment wītelāc p
n      .From Moses' rod gierdwīte op
n      Retribution, requital andlēan p
n      .A final retribution endelēan p
n      .A recompense of sin morþorlēan op
n      .A recompense of sin synwracu p
n      .A flogging wīteswinge op
n      .Fiery torment līgcwalu op
n      .A flogger, scourger swingere op
v      .To beat, flog swipian p
n      .Gallows, gibbet, cross wulfhēafodtrēo op
n      .Bonds of torture/punishment wītebend p
n      .Hellish bonds hellbend op
n      .A bond, chain, fetter camp op
n      .A bond, chain, fetter fetorwrāsen op
n      .A bond, chain, fetter hæfteclomm p
n      .A bond, chain, fetter lann p
n      .A bond, chain, fetter leoþubend p
n      ..An iron bond īrenbend p
n      ..Fetter for captives hildewrǣsn op
n      ..Fetter for captives wealsāda op
n      ..Sinew bond seonubend op
n      ..Grievous bond bealuclomm op
n      ..Grievous bond bealurāp op
n      ..Grievous bond inwitwrāsn p
v      .To bind, fix (with fetters, ropes) beclemman op
v      .To bind, fix (with fetters, ropes) beclingan op
v      .To put in bonds, fetter, tie gefeterian p
n      Captivity heaþor p
n      ..A fettered prisoner gefetred p
n      .A prison, jail clūstor p
n      ..A prison cell clūstorcleofa op
n      ..Prison as enforced enclosure hlīnreced p
n      ..Prison as enforced enclosure nēadcofa op
n      ..Prison as enforced enclosure nӯdcleofa p
n      ..Prison as darkness heolstorloca p
n      ..Sorrowful prison gnornhof p
n      ..Prison as hurt/affliction hearmloca p
n      ..Prison as hurt/affliction morþorcofa op
n      ..Prison of hell fӯrloca op
n      ..Prison of hell nīþloca op
n      .Household goods botlgestrēon p
n      .Household goods flettgesteald p
n      .Household goods ingesteald op
n      .Owner of a dwelling boldāgend p
n      .A city-owner burgāgend op
n      .Owner and builder wealdendwyrhta op
n      Landed property staþolǣht op
n      .Common land folcscearu p
n      .Joy in land ownership ēþelwynn p
n      Inherited property fæderæþelo p
n      .A private inheritance sundoryrfe p
n      .A bequest, legacy yrfelāf p
n      ..A huge legacy eormenlāf op
n      .An heirloom yrfelāf p
n      .An heir yrfelāf p
n      ..A natural heir ēþelstæf p
n      ..A natural heir hordweard p
n      Treasure, riches, wealth ǣhtgestrēon op
n      Treasure, riches, wealth ǣhtwela p
n      Treasure, riches, wealth ēad p
n      Treasure, riches, wealth ēadwela p
n      Treasure, riches, wealth eorlgestrēon p
n      Treasure, riches, wealth goldǣht op
n      Treasure, riches, wealth līfwela p
n      Treasure, riches, wealth māþþumgesteald op
n      Treasure, riches, wealth māþþumwela op
n      Treasure, riches, wealth mōdwyn op
n      .Abundance of wealth hordmægen op
n      .Abundance of wealth sincgewǣge op
n      .Ancient treasure ǣrgestrēon p
n      .Ancient treasure ǣrwela op
n      .Ancient treasure fyrngestrēon op
n      .Ancient treasure langgestrēon op
n      .Earthly treasure foldwela op
n      .Earthly treasure grundwela op
n      .Earthly treasure landwela op
n      .Earthly treasure woruldduguþ p
n      .Earthly treasure woruldfeoh op
n      .Rich/princely treasure dryhtmāþm op
n      .Rich/princely treasure dryhtgestrēon op
n      .Rich/princely treasure hēahgestrēon p
n      .Rich/princely treasure ofermāþum op
n      .Rich/princely treasure sincgestrēon p
n      .Rich/princely treasure þēodgestrēon p
n      .Rich/princely treasure wuldorgesteald p
n      .Rich/princely treasure wundormāþm op
n      .A treasure, precious article goldmāþm op
n      .A treasure, precious article māþmǣht p
n      .A treasure, precious article sincmāþþum op
n      ..Beaten gold, gilded treasure fǣtedsinc op
n      ..A costly vessel sincfæt p
n      .A treasure hoard bēaghord p
n      .A treasure hoard hordmāþm op
n      .A treasure hoard hordgestrēon p
n      .A treasure hoard hordwela op
n      .A treasure hoard hordwynn op
n      .A treasure hoard māþmhord op
n      ..Dragon's hoard wyrmhord op
n      ..Treasure of city/people burhwela op
n      ..Treasure of city/people folcgestrēon op
n      .A coffer, treasure-chest hordloca op
n      Possession of wealth feohgesteald op
n      .A rich man beorn p
aj      ..Rich in (worldly) goods ǣhtwelig op
aj      ..Rich in gold, wealthy goldspēdig op
aj      ..Rich in cattle/goods cēapēadig op
n      Poverty, indigence wanǣht op
n      Poverty, indigence wēaþearf op
n      .Great need, penury eodorgong op
n      .A poor person nīedwǣdla op
n      .A poor person unāga op
n      .A poor person woruldþearfa op
aj      .Poor, needy, indigent fēalōg op
aj      .Poor, needy, indigent fēasceaft p
aj      .Poor, needy, indigent fēasceaftig op
aj      .Poor, needy, indigent medspēdig op
aj      .Poor, needy, indigent woruldþearfende op
aj      ..Poor, without means hēanspēdig op
n      .A reckoning by shillings scillingrīm op
n      .Pay, wages, remuneration feohsceatt op
n      .Tribute expected by foreign power gombe p
n      .Usury mānsceatt p
n      .A usurer, extortioner reþeman op
n      .Heavenly force heofonmægen p
n      God, the Lord frēadrihten p
n      God, the Lord hēahfrēa p
n      God, the Lord hēahgod op
n      God, the Lord sigedryhten p
n      God, the Lord tīrfruma op
aj      ...Holy and heavenly heofonhālig op
aj      .Faithful wǣrfæst p
aj      ..Angry wrāþmōd p
aj      ..Stern stīþferhþ p
n      ..Glorious/blessed grace ēadgiefu p
n      ..Glorious/blessed grace wuldorgifu p
n      .King, majesty cyningwuldor op
n      .King, majesty eallwealda p
n      .King, majesty gāstcyning op
n      .King, majesty heofonweard p
n      .King, majesty rodorcyning p
n      .King, majesty sōþcyning p
n      .King, majesty sweglcyning p
n      .King, majesty þrymcyning p
n      .King, majesty þrӯþcyning op
n      .King, majesty wealdendgod p
n      .King, majesty wundorcyning op
n      ..Glorious Lord wuldorgod op
n      .Great power, divine might heofonmægen p
n      ..Omnipotence eallmiht op
aj      .Mighty, powerful mægenrōf p
aj      .Mighty, powerful mægenstrang p
aj      ..Exceedingly mighty, almighty ælcræftig op
aj      ..Exceedingly mighty, almighty felameahtig p
aj      ..Exceedingly mighty, almighty tīrmeahtig p
aj      .Triumphant gōdspēdig op
aj      .Triumphant sigehrēþig p
aj      .Triumphant sigerīce p
aj      .Triumphant sigerōf p
aj      .Triumphant sigetorht op
aj      .Triumphant sigorbeorht op
n      .Great glory, majesty hēahþrymm p
n      .Great glory, majesty hēahþrymnes p
n      .Triumphant glory sigorwuldor op
aj      .Great, sublime, glorious tīrēadig p
aj      .Great, sublime, glorious tīrfæst p
aj      .Great, sublime, glorious torhtmōd p
aj      ..That dwells in glory þrymsittende p
n      .Author of light lēohtfruma p
n      .Lord of the world worulddrihten op
n      .Giver of life feorhgifa p
n      .Giver of life līffrēa p
n      .Giver of life līffruma p
n      .Giver of all good wilgiefa p
n      .Giver of benefits ārgifa op
n      .Giver of benefits blǣdgifa p
n      .Giver of benefits ēadfruma p
n      .Giver of benefits ēadgiefa p
n      .Giver of benefits symbelgifa op
n      .Giver of glory wuldorgifa p
n      .A mighty work, prodigy mægenweorc p
n      .A sign in the sky heofonbēacen op
n      Protector, defender weard p
n      .Gracious protector winedryhten p
n      God as judge heofondēma op
n      Salvation, redemption hālor p
n      Salvation, redemption hāls op
v      .To raise up geedbyrdan op
aj      .Co-existent efenwesende op
n      God the Father wuldorfæder p
n      .Father of truth sōþfæder op
n      The Son, Christ æþelcyning p
n      The Son, Christ gāstsunu p
n      The Son, Christ hǣlubearn p
n      The Son, Christ hyhtgifa op
n      The Son, Christ līfweard op
n      The Son, Christ sigebearn p
n      .Redeemer/saviour gēocend p
aj      .Only-begotten ānboren p
n      .Advent hērcyme op
n      The Holy Spirit hēahgǣst op
n      .Important function (of Holy Spirit) hēahþegnung op
n      The heavens, sky ūplyft p
n      The heavens, sky ūprodor p
aj      .Of the heavens/sky swegle p
n      Heavenly dwelling place boldwela p
n      Heavenly dwelling place hēahreced p
n      Heavenly dwelling place heofonhām p
n      Heavenly dwelling place heofonsetl op
n      Heavenly dwelling place ūpeard op
n      Heavenly dwelling place wuldorgesteald p
n      Heavenly dwelling place wynland p
n      .Vault of heaven heofonhwealf p
n      .A building in heaven heofontimber op
n      .A throne of heaven heofonstōl op
n      .A throne of heaven rodorstōl p
n      Glory/majesty of heaven heofonþrymm p
n      Glory/majesty of heaven heofonwuldor op
n      Glory/majesty of heaven sweglwuldor op
n      .Celestial bliss goddrēam p
n      .Celestial bliss heofondrēam p
n      .Celestial bliss wuldorblǣd op
n      Reward of heaven wuldorlēan p
n      .Reward of glory, heavenly crown sigorlēan p
n      .Joyous land wynland p
n      .Sion sīonbeorge p
n      .Sion snyttruhūs op
aj      .That dwells in glory þrymsittende p
n      .The heavenly host heofondugoþ op
n      .The heavenly host heofonþrēat op
n      .The heavenly host þegnweorud op
n      .The heavenly host wuldorweorud op
n      An angel heofonengel p
n      An angel ūpengel p
n      An angel wuldorgāst op
n      .Angel as messenger ǣrendgāst op
n      .Angel as messenger wilboda op
n      .As servant of peace friþoscealc p
n      ..As 'peace-weaver' friþowebba p
n      .As mighty servant mægenþegen op
n      ..Seraphim (first order) sigorcynn op
n      ..An archangel (eighth order) hēahboda op
aj      .Of angels, angelic engelcund op
aj      .Victorious sigorfæst p
n      A saint wuldormago p
n      .A peaceful band of saints sibgedryht p
n      .A demonic creature ellengǣst op
n      .A demonic creature ellorgǣst p
n      .A demonic creature wælgǣst p
n      A doomed spirit gēosceaftgāst op
n      .A sad spirit cargēst op
n      .Walker(s) in darkness/evil spirit(s) orcnēas op
n      .Walker(s) in darkness/evil spirit(s) sceadugenga op
n      Sorcery, magic, witchcraft āglǣccræft op
n      Sorcery, magic, witchcraft bealucræft op
n      Sorcery, magic, witchcraft fīfmægen op
n      Sorcery, magic, witchcraft hellcræft op
n      Sorcery, magic, witchcraft morþorcræft op
n      Sorcery, magic, witchcraft wiccungdōm op
n      .A spell, charm galdorcwide op
n      .A spell, charm galdorword op
n      .A spell, charm wordgaldor op
n      ..A powerful charm hēahgealdor op
n      ..A charm producing enmity heterūn op
n      ..A charm producing victory sigegealdor op
n      .A victory-bringing rod sigegyrd op
n      .Glory-twig, ?plant with medicinal virtue wuldortān op
n      .A rune bringing death, baleful inscription wælnōt op
n      .A diviner, augur rӯnemann op
aj      .Skilled in explaining mysteries rūncræftig op
n      Prognostication by casting lots hlytm op
n      .A prophet or seer dēofolwītega op
n      .Vault of hell hellheoþu op
n      .Jaws/mouth of hell feorhgōma op
n      .Jaws/mouth of hell helleceafl op
n      .Fire of hell dēaþlēg op
n      .Fire of hell fӯrbæþ p
n      .Dwelling-place, courts of hell dēaþsele p
n      ..Entrance to hell helldor p
n      .(Nether/perpetual) darkness hinderþēostru op
n      .(Nether/perpetual) darkness sinnihte p
n      .Sad home/pit of misery grornhof op
n      .Sad home/pit of misery wrāþscræf op
n      .House of wickedness mānhūs op
n      Damnation, perdition, reprobation wyrgþu p
n      .Confinement of hell hellegeþwing op
n      .Confinement of hell heolstorhof op
n      .Place filled with torment wītescræf op
n      ..Dwelling filled with torment morþorhof op
n      ..Dwelling filled with torment morþorhūs op
n      ..Dwelling filled with torment sūslhof op
n      .Hell-torment gāstcwalu op
n      .Hell-torment gǣstgewinn op
n      .Hell-torment hellcwalu op
n      .Hell-torment hellebealu op
n      .Hell-torment hellenīþ op
n      .Hell-torment helltrega op
n      .Howlings of hell hellehēaf op
aj      .Destined to hell grundfūs op
aj      .Destined to hell hellfūs p
n      Species of devil, hellish race hellecinn op
n      .Hell's denizens heoloþcynn op
n      .A (deadly) band of fiends dēaþmægen op
n      .Demon, devil, hostile spirit āglǣca p
n      .Demon, devil, hostile spirit hellescealc op
n      .Demon, devil, hostile spirit helleþegn op
n      .Demon, devil, hostile spirit wiþerbrōga op
n      The devil dǣdscūa op
n      The devil ealdgenīþla p
n      The devil wiþermēda op
n      The devil wræcmæcga p
n      .Lord of devils mānfrēa p
n      .One exiled/fled from glory wræcmæcg(a) p
n      .One exiled/fled from glory wuldorgeflogena op
n      .Hell's cripple ādlama op
n      .Hell's cripple hellehinca op
n      .Sin-stained foe wamsceaþa p
n      .Old enemy ealdfēond p
n      .Old enemy fyrnsceaþa op
n      ..Soul's enemy gāstbana op
n      ..Soul's enemy gǣstgenīþla op
n      .Torturing destroyer sūslbana op
n      .Attacking demon hildedēofol op
n      .Devilish one dēofolcunda op
aj      ..Damned from old times ealdwerig op
aj      ...False-hearted wǣrlēas p
n      .A heathen deity, false god wōhgod op
aj      .Orthodox, holding right/true belief rihthycgende op
n      ..A heathen king hǣþencyning op
n      Pagan worship, idolatrous practice(s) wīgweorþung p
n      An image, idol cumbol p
n      An image, idol hǣþenwēoh op
n      An image, idol scuccgyld op
n      .Golden calf of Israelites hǣþenstyrc op
n      .A maker of idols wīgsmiþ p
n      Scripture, the scriptures fyrngewrit p
n      ..A teacher of the law ǣlǣrend op
n      ..A psalm dryhtlēoþ op
n      ..Judgement day, last judgement eftwyrd op
n      ..A decree of a synod sinoþdōm op
n      Knowledge of Jewish law ǣcræft p
n      .Someone learned in Jewish law ǣwita op
aj      .Characterized by holiness, blessed gāsthālig p
aj      .Blessed, happy ēadhrēþig p
aj      .Devout, pious, religious ǣfremmende op
n      Impiety, lack of piety godscyld op
aj      .Impious, law-breaking ǣfyllende op
aj      .Impious, law-breaking godscyldig op
n      .Contemplation of things above ūpgemynd op
n      .A spiritual mystery gāstgerӯne p
n      ..What is due to the spirit ferhþgeriht op
aj      .Spiritual, godly sāwolcund op
n      Revelation, illumination, inspiration wuldorword op
n      Evil-doing, transgression, sin nīþsynn op
n      .A fault, sin, trespass fācendǣd op
n      .A fault, sin, trespass firenbealu op
n      .A fault, sin, trespass gnyrn p
n      .A sinner mānsceaþa p
n      .A sinner māngewyrhta op
n      .A sinner mānwyrhta p
aj      .Sinful, evil firenfremmende op
aj      .Sinful, evil firengeorn op
aj      .Sinful, evil firensynnig op
aj      .Sinful, evil firenwyrcende p
aj      .Sinful, evil synfāh op
aj      .Sinful, evil synscyldig op
aj      .Sinful, evil synwyrcende p
aj      .Sinful, evil wamwyrcende op
n      ..Hand that does evil mānfolm op
n      .Foulness of sin synrūst op
n      .First sin, original sin frumscyld op
n      .Capital sin firensynn op
aj      .Unamended unbēted op
n      .A director, minister, pastor folctoga p
n      .A heathen priest herigweard op
n      A preacher, teacher ǣboda op
n      A preacher, teacher ēþelboda op
aj      ..Regular, strict regolfæst op
n      A solitary (anchorite, hermit) ānbūend op
n      .Zealous praise nēodlof op
n      .Abundance/greatness of praise lofmægen op
aj      ..Fervent in giving praise dōmhwæt op
v      .To praise, extol, glorify dōmian p
n      A rite, ceremony ciricnytt op
n      A psalm dryhtlēoþ op
n      .A joyous psalm wynpsalterium op
v      .To sing psalms salletan op
n      .Celebration, observance, commemoration dægweorþung op
v      ..To deck with palm branches gepalmtwigian p
n      ..Rogation days, days in Rogation week bēntīd op
n      .Time of baptism fulwihttīd op
n      .Rite of baptism fulluhtþēaw op
n      .A communicant hūselbearn op
n      .A communicant hūslwer op
n      ..A burnt offering bærnelāc op
n      ..A burnt offering brynegield p
n      ...Fire used in sacrifice ādfӯr op
n      .Evening sacrifice ǣfenlāc op
n      .Sacrifice for victory sigetīber op
n      .Sacrifice for victory sigortīfer op
v      .To offer, sacrifice onblōtan op
n      .Eating of sacrifice to an idol fēondǣt op
n      Blasphemy leahtorcwide op
n      Blasphemy yfelsæc op
n      A temple ealhstede p
n      A temple hēahreced p
n      .Devil's temple helltræf op
n      .Heathen temple heargtræf op
n      .Zion, Mount Sion sīonbeorg p
n      .Altar glēdstede p
n      .A cup, chalice hālewǣge op
n      .A sackcloth/penitential garment wītehrægl op
n      .A benedictional hālgungbōc op
n      The cross (as Christian image) sigebēam p
n      The cross (as Christian image) sigorbēacn op
n      The cross (as Christian image) wynbēam op
n      The cross (as Christian image) wynrōd op
aj      ..Grievously hard þrohtheard p
n      .A worker dǣdfruma p
n      ..Wondrous skill wundorcræft p
n      .A work, what is wrought handgesceaft op
n      ..A skilful/splendid work hēah(ge)weorc p
n      ..A skilful/splendid work þrӯþweorc op
n      ..A work in wood holtwudu p
n      ....In metal or wood smiþcræftiga op
n      .Freight, cargo fearm op
n      ...An oppressive weight mægenbyrþen p
n      .Skilled worker smiþcræftiga op
n      .Skilled worker wundorsmiþ op
n      ...A thin plate fǣtt p
n      ...A thin plate scenn op
n      .An ornamental plate of metal fǣtt p
n      ..Ornament of bent wire wīrboga op
n      .A setting for gems sincfæt p
aj      .Richly ornamented sincfāg p
aj      .Richly ornamented sinchroden p
aj      .Ornamented with ?leather cellod p
n      .Serpentine patterning ātertān op
n      .A machine, instrument, engine searocēap op
n      .An axis, axle-tree eaxelgespann op
n      .?A drill searopīl op
n      A post, rod, stick, etc. hrung op
n      .A skilfully contrived band orþancbend op
n      .A skilfully contrived band searobend op
n      .A bond, clamp, clasp sīma op
n      .A bar forged in the fire fӯrbend op
n      .A bar forged in the fire fӯrclamm op
n      ..Mighty lock mihtloc op
aj      ..Hard as iron īrenheard op
n      .A gem, precious stone sincgim op
n      .A gem, precious stone sincstān op
n      ..A costly gem māþþumsigle op
n      ..A work of art/jewel wrǣtt p
n      .Wood for a funeral fire bǣlwudu op
n      .One who is at leisure ǣmetla op
n      Amusement, revelry, festivity mandrēam p
n      .Revelry in hall healgamen op
n      .Revelry in hall seledrēam p
n      .Sound of revelry bencswēg op
n      .Joyous play, sport hyhtplega p
n      ..A merry deed, trick glēodǣd op
n      ..A coloured board blēobord op
aj      .Given to dice-playing tæfle op
aj      .Quick at throwing dice hrædtæfle op
n      .Buffoon's song scēawendwīse op
n      .Pleasure caused by music glīwdrēam op
n      .Melody, sweetness of sound swēghlēoþor p
n      .Melody, sweetness of sound sweglrād op
n      .Melody, sweetness of sound sweglwundor op
n      .Melody, sweetness of sound geswin op
n      .United voice, harmony efenhlēoþor op
n      .Song wōþsong op
n      .Art of song wōþcræft p
v      ..To play and sing to harp salletan op
n      A song, a poem to be sung or recited hlēoþorcwide p
n      A song, a poem to be sung or recited lēoþgidding p
n      .An evening song ǣfenlēoþ p
n      .A song of praise herespel op
n      .A song of triumph sigelēoþ p
n      .A noble song dryhtlēoþ op
n      .A mysterious song lēoþurūn op
n      .A song inspiring terror gryrelēoþ p
n      .A reward for a song wordlēan op
n      .A heavenly trumpet heofonbӯme op
n      .A war trumpet feohtehorn op
n      .A war trumpet gūþhorn op
n      ..Trumpet sounded after victory sigebӯme op
n      .A string snēr p
n      A harp, lyre gamenwudu p
n      Psaltery sealmfæt op